วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ศัพท์ ม.6 - 3199 คำ (2)1001 airfoil n.  เครื่องประกอบของเครื่องบินที่ทำให้เกิดแรงยก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/airfoil
1002 bureaucracy n.  ที่ทำการ, หน่วยงาน, หน่วยงานรัฐบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bureaucracy
1003 courier n.  คนเดินหนังสือ, ผู้สื่อข่าวสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/courier
1004 energetic adj.  มีกำลัง, ขะมักเขม้น, ชอบทำงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/energetic
1005 geography n.  ภูมิศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/geography
1006 invitation n.  การเชื้อเชิญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invitation
1007 notation n.  สัญลักษณ์, บันทึก, เครื่องหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notation
1008 proper adj.  เหมาะสม, สมควร, ถูกต้อง, ถูกกาลเทศะ, เคร่งครัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proper
1009 signal n.  สัญญาณ, เครื่องหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/signal
1010 transition n.  การผ่าน, การเปลี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transition
1011 alchemy n.  วิชาเล่นแร่แปรธาตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alchemy
1012 bureaucratic adj.  เกี่ยวกับระบบเจ้าขุนมูลนาย, เป็นพิธีรีตอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bureaucratic
1013 court n.  สนาม, ลาน, ศาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/court
1014 energy n.  แหล่งพลังงาน, กำลัง, พลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/energy
1015 germ n.  เชื่อโรค, จุลินทรีย์, การเริ่มต้น, จุดเริ่มต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/germ
1016 invite v.  เชิญ, นำมาซึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invite
1017 notebook n  สมุดบันทึก, คอมพิวเตอร์แบบหิ้วไปมาได้ง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notebook
1018 property n.  ทรัพย์สิน, สมบัติ, กรรมสิทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/property
1019 signature n.  ลายเซ็น, ลายมือชื่อ, การเซ็นชื่อ, สัญญาณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/signature
1020 translation n.  การแปล, การถอดความ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/translation
1021 alcohol n.  แอลกอฮอล์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alcohol
1022 burglar n.  ผู้ร้ายย่องเบา, ขโมยย่องเบา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/burglar
1023 courtroom n.  ห้องพิจารณาคดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/courtroom
1024 enforce v.  บังคับใช้, ทำให้มีพลัง, ทำให้น่าเชื่อถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enforce
1025 get v. ดำเนิน, เข้ากันได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/get
1026 involuntary adj.  ซึ่งไม่ได้ตั้งใจ, ซึ่งไม่รู้ตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/involuntary
1027 notify v.  แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notify
1028 proponent n.  ผู้เสนอ, ผู้สนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proponent
1029 significant adj.  แพร่หลาย, เห็นได้ชัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/significant
1030 translator n.  นักแปล, ล่าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/translator
1031 alcoholic adj.  ซึ่งเป็นพิษสุราเรื้อรัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alcoholic
1032 burn v. เผาทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/burn
1033 cove n.  อ่าว, ถ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cove
1034 enforcement n.  การบังคับ, การบังคับด้วยกำลัง, การดำเนินการ, สิ่งที่ถูกบังคับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enforcement
1035 gigantic adj.  ใหญ่โตหรือกว้างขวางมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gigantic
1036 involve v.  พัวพัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/involve
1037 notion n.  ความเห็น, ความนึกคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notion
1038 proportion n.  ส่วน, สัดส่วน, ความสมดุล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proportion
1039 silicon n.  ธาตุอโลหะชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ , ซิลิโคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/silicon
1040 transmission n.  การส่งผ่าน, การส่งต่อ, การกระจาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transmission
1041 alcoholism n.  โรคพิษสุราเรื้อรัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alcoholism
1042 burrow n.  โพรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/burrow
1043 coverage n.  การรายงานข่าว, เงินค้ำปรกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coverage
1044 engaged adj.  หมั้น, สายไม่ว่าง, ธุระยุ่ง, งานยุ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/engaged
1045 giggle v.  หัวเราะคิกคัก, ขำขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/giggle
1046 involvement n.  การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวโยง, ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/involvement
1047 nourish v.  บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nourish
1048 proposal n.  การเสนอ , ข้อเสนอ , การขอแต่งงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proposal
1049 similar adj.  คล้ายคลึง, เหมือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/similar
1050 transmit v.  ส่งผ่าน, ส่งต่อ, ถ่ายทอด, แพร่เชื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transmit
1051 algae n.  สาหร่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/algae
1052 burst v. พรวดพราดเข้ามา, โผล่เข้ามา, เริ่มทันที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/burst
1053 cow n.  วัวตัวเมีย, แม่วัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cow
1054 engagement n.  การพัวพันอยู่กับ, การหมั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/engagement
1055 gimmick n.  กลไก, กลลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gimmick
1056 inward adj.  ข้างใน, ภายใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inward
1057 novel n.  นวนิยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/novel
1058 propose v.  เสนอ, บอกจุดประสงค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/propose
1059 similarity n  ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/similarity
1060 transparency n.  ความโปร่งใส, สิ่งโปร่งใส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transparency
1061 alibi n.  คำแก้ตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alibi
1062 bury v.  ฝังศพ, บัง, จม, ฝัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bury
1063 coworker n.  ผู้ร่วมงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coworker
1064 engine n.  เครื่องจักร, เครื่องกล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/engine
1065 gingerly adv.  อย่างระมัดระวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gingerly
1066 iris n.  ม่านตา, ดอกไอริช, รุ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/iris
1067 novelty n.  ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/novelty
1068 prosecution n.  การดำเนินคดี, การฟ้องรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prosecution
1069 simply adv.  ง่ายๆ, ชัดเจน, เรียบๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/simply
1070 transparent adj.  ชัดเจน, กระจ่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transparent
1071 alienation n.  ทำให้เป็นมิตร, โอนสมบัติ, ยกมรดก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alienation
1072 bush n.  พุ่มไม้, ต้นไม้เตี้ย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bush
1073 crab n.  ปู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crab
1074 enjoyable adj.  น่ายินดี, น่าพอใจ, ทำให้สนุกสนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enjoyable
1075 give n. การทรยศ, การเปิดเผย, ของแจก, เผยความลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/give
1076 iron v.  รีดผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/iron
1077 now adv. บางครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/now
1078 prospect n.  ความเป็นไปได้, ภาพที่มองเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prospect
1079 simultaneously adv.  ในเวลาเดียวกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/simultaneously
1080 transport v.  ขนส่ง, นำส่ง, ลำเลียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transport
1081 alike adv.  เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alike
1082 busy adj.  ยุ่งยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/busy
1083 craft n.  ความชำนาญ, ฝีมือทางช่าง, เล่ห์เหลี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/craft
1084 enormous adj.  ใหญ่มาก, มหึมา, มากมาย, มโหฬาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enormous
1085 glacier n.  ธารน้ำแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glacier
1086 irrational adj.  ไร้เหตุผล, ไม่สมเหตุสมผล, ไม่มีสติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/irrational
1087 nowhere adv.  ไม่มีที่ไหน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nowhere
1088 prosperity n.  ความเจริญ, ความรุ่งเรือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prosperity
1089 sincerely adv.  อย่างจริงใจ, อย่างใจซื่อ, อย่างแท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sincerely
1090 transportation n.  การขนส่ง, การลำเลียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transportation
1091 all adv. ตลอดเวลา, มาตลอด, ตลอดมา, ตลอดวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/all
1092 butler n.  หัวหน้าคนใช้, คนใช้ชายที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเหล้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/butler
1093 craftsman n.  ช่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/craftsman
1094 enquiry v.  สอบถาม, สืบสวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enquiry
1095 glamorous adj.  (ดาราภาพยนตร์) สะดุดตา, ดึงดูดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glamorous
1096 irregular adj.  ผิดปกติ, ไม่เป็นระเบียบ, ไม่เรียบ, ขรุขระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/irregular
1097 numerous adj.  มากมาย, นานา, หลายอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/numerous
1098 protest v.  คัดค้าน, ประท้วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/protest
1099 singer n.  นักร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/singer
1100 trapeze n.  ไม้ขวางมีเชือกแขวนใช้โหนห้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trapeze
1101 alleged adj.  ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alleged
1102 butt n.  สนามยิงปืน, เป้ายิงปืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/butt
1103 crash n.  การชน, เสียงแตกดังสนั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crash
1104 enrollment n.  บันทึกรายชื่อ, ลงทะเบียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enrollment
1105 glance v.  ชำเลือง, ชายตามอง, แอบมอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glance
1106 irresponsible adj.  ซึ่งไม่มีความรับผิดชอบ, เชื่อใจไม่ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/irresponsible
1107 nursery n.  เรือนเพาะชำต้นไม้, ห้องเลี้ยงเด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nursery
1108 proudly adv.  อย่างหยิ่งทะนง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proudly
1109 sink v.  จม, ต่ำลง, ตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sink
1110 trash n.  คนไร้ค่า, ขยะ, เรื่องเหลวไหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trash
1111 alleviate v.  บรรเทาทำให้น้อยลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alleviate
1112 buttermilk n.  เนยเหลวที่ทำมาจากนม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/buttermilk
1113 crate n.  ลังไม้ใส่ของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crate
1114 ensure v.  รับรอง, ปกป้อง, ทำให้แน่ใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ensure
1115 gland n.  ต่อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gland
1116 irritate v.  ทำให้ระคายเคือง, กวนประสาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/irritate
1117 nutrition n.  โภชนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nutrition
1118 prove v.  พิสูจน์, ตรวจสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prove
1119 sitcom n.  เรื่องตลก, ละครตลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sitcom
1120 trauma n.  การบาดเจ็บ, แผลบาดเจ็บ, ความชอกช้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trauma
1121 allied adj.  ซึ่งร่วมเป็นพันธมิตร, ซึ่งสัมพันธ์กัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/allied
1122 buzzword n.  คำที่ใช้กันในเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/buzzword
1123 create v.  สร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/create
1124 enterprise n.  องค์กรธุรกิจ, บริษัท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enterprise
1125 glimmer n.  แสงริบหรี่, ความรางเลือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glimmer
1126 irritation n.  การยั่วโทสะ, การอักเสบ, การทำให้ระคายเคือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/irritation
1127 nutritionist n.  นักโภชนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nutritionist
1128 provide v.  จัดเตรียม, จัดหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/provide
1129 site n.  ตำแหน่ง, สถานที่, จุด, ที่ตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/site
1130 traumatic adj.  เกี่ยวกับบาดแผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/traumatic
1131 alligator n.  จระเข้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alligator
1132 bypass n.  ทางอ้อม, ถนนรอบเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bypass
1133 credible adj.  น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/credible
1134 entertainment n.  การเสนอความบันเทิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entertainment
1135 glimpse v.  มองแวบหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glimpse
1136 island n.  เกาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/island
1137 oath n.  คำสาบาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oath
1138 prowess n.  ความอาจหาญ, ความองอาจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prowess
1139 situation n.  สถานการณ์, ฐานะ, ตำแหน่ง, สถานที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/situation
1140 treadmill n.  เครื่องโม่หรือเครื่องสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/treadmill
1141 allocate v.  จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/allocate
1142 cabdriver n.  คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถม้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cabdriver
1143 creep v.  คลาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/creep
1144 enthrall v.  ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้เป็นทาส, ขังไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enthrall
1145 glitter n.  แสงแวววับ, ส่องแสงแวววับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glitter
1146 isolate v.  แยกออก, แยกตัวออก, ปลีกตัวออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/isolate
1147 obedient adj.  ที่เชื่อฟัง,ที่อ่อนน้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obedient
1148 proximity n.  ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proximity
1149 skeleton n.  โครงสร้างของกระดูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skeleton
1150 treasure n.  ทรัพย์สมบัติ, ของมีค่า, ขุมทรัพย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/treasure
1151 allow v.  ยอมให้, อนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/allow
1152 cabinet n.  ตู้ชั้นวางของ, คณะรัฐมนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cabinet
1153 crew n.  ลูกเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crew
1154 enthusiast n.  ผู้มีความกระตือรือร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enthusiast
1155 globalization n.  ทำให้มีขอบเขตหรือการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง, โลกาภิวัตน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/globalization
1156 issue n.  การปล่อยออกมา, การออกคำสั่ง, สิ่งที่พิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/issue
1157 obesity n.  ความอ้วน , ความสมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obesity
1158 psychological adj.  เกี่ยวกับจิตวิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/psychological
1159 skeptic n.  ผู้สงสัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skeptic
1160 treat v.  กระทำกับ, ปฏิบัติกับ, รักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/treat
1161 allowance n.  การอนุญาตหรือยินยอม, ราคาที่ลดให้, เงินส่วนแบ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/allowance
1162 cackle v.  หัวเราะเสียงแหลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cackle
1163 crime n.  อาชญากรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crime
1164 enthusiastic adj.  กระตือรือร้น, แสดงความสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enthusiastic
1165 globular adj.  เป็นรูปทรงกลม, ทั่วโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/globular
1166 item n.  เรื่อง, อัน, ชิ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/item
1167 obey v.  เชื่อฟัง , ยอมตาม , ตอบสนอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obey
1168 psychologist n.  นักจิตวิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/psychologist
1169 skill n.  ความเชี่ยวชาญ, ทักษะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skill
1170 tremendous adj.  มากมาย, มโหฬาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tremendous
1171 alloy v.  ผสม, เจือ ( โลหะ ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alloy
1172 Caesarean adj.  เกี่ยวกับซีซาร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Caesarean
1173 criminal adj.  เกี่ยวกับอาชญากรรม, เกี่ยวกับอาญา, ไร้ความสำนึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/criminal
1174 enthusiastically adv.  อย่างกระตือรือร้น, อย่างสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enthusiastically
1175 gloomy adj.  มืดมัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gloomy
1176 ivory n.  งาช้าง, สิ่งที่ทำด้วยงาช้าง, งาสัตว์อื่นๆ, เนื้อฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ivory
1177 objective n.  เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/objective
1178 psychology n.  จิตวิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/psychology
1179 skim v.  อ่านหรือมองผ่านอย่างรวดเร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skim
1180 trend n.  แนวทาง, แนวความคิด, ทิศทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trend
1181 alma mater n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/almamater
1182 cafeteria n.  ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องบริการตัวเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cafeteria
1183 criterion n.  เกณฑ์, บรรทัดฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/criterion
1184 entire adj.  ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, อย่างแท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entire
1185 glorious adj.  รุ่งโรจน์, ทรงเกียรติ, ปลื้มปีติยินดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glorious
1186 jackal n.  หมาใน, คนที่ไม่ซื่อสัตย์, คนหลอกลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jackal
1187 obligation n.  ภาระหน้าที่, ความจำเป็น, เกณฑ์, พันธะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obligation
1188 publicist n.  นักหนังสือพิมพ์, นักประชาสัมพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/publicist
1189 skull n.  หัวกะโหลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skull
1190 trendy adj.  โน้มเอียง, โน้มน้าว, ทันสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trendy
1191 almond n.  ต้นอัลมอนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/almond
1192 cage n.  กรง, โครง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cage
1193 critical adj.  เกี่ยวกับการวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/critical
1194 entirely adv.  ทั้งหมด, โดยสิ้นเชิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entirely
1195 glossary n.  ภาคคำอธิบายความหมายของคำศัพท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glossary
1196 janitor n.  ภารโรง, คนทำความสะอาด, นักการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/janitor
1197 obligatory adj.  เป็นภาระ, จำเป็น, จำต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obligatory
1198 publicity n.  การโฆษณา, การเผยแพร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/publicity
1199 skylight n.  เส้นขอบฟ้า, ขอบฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skylight
1200 trial n.  การสอบสวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trial
1201 almost adv.  เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/almost
1202 calculate v.  คำนวณ, คาดคะเน, เดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/calculate
1203 criticize v.  วิพากษ์วิจารณ์, ติชม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/criticize
1204 entrance n.  การเข้า, ทางเข้า, สิทธิในการเข้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entrance
1205 glum adj.  หม่นหมอง, หดหู่, เศร้าสร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glum
1206 jargon n.  การพูดเหลวไหล, ภาษาท้องถิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jargon
1207 oblige v.  บังคับ, เกณฑ์ , บีบให้ทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oblige
1208 publish v.  จัดพิมพ์และนำออกวางจำหน่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/publish
1209 skyscraper n.  ตึกสูงมาก, อาคารสูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skyscraper
1210 triangle n.  รูปสามเหลี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/triangle
1211 along prep.  ตาม ( ถนน, ทาง ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/along
1212 calculator n.  เครื่องคิดเลข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/calculator
1213 crop n.  พืชผล, ธัญพืช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crop
1214 entry n.  การเข้า, ทางเข้า, คำศัพท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entry
1215 go v. เดินต่อไป, ดำเนินต่อไป, ทำให้ดีขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/go
1216 jaw n.  ขากรรไกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jaw
1217 obsessive adj.  ที่ครอบงำ, ที่สิงอยู่ในใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obsessive
1218 pull v. ฆ่า, ทำลาย, รื้อ, ถอน, หาเงินได้, โน้มลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pull
1219 slam v.  ปิดดังปัง, ขว้าง, เหวี่ยง,กระแทก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slam
1220 tributary n.  เป็นเมืองขึ้น, แควน้ำ, สาขาแม่น้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tributary
1221 alphabetical adj.  ซึ่งแสดงด้วยตัวอักษร, เรียงตามอักษร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alphabetical
1222 calf n.  ลูกวัวลูกควาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/calf
1223 cross v. ขีดฆ่าออก, ขีดออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cross
1224 environment n.  สิ่งแวดล้อม, ภาวะสิ่งแวดล้อม, การโอบล้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/environment
1225 gondola n.  เรือแจวโดยสารลำยาวแบบที่ใช้ในคลองเวนิซ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gondola
1226 jealous adj.  ขี้หึง, หึงหวง, หึง, หวาดระแวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jealous
1227 obsessively adv.  ซึ่งครอบงำ, ซึ่งสิ่งอยู่ในจิตใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obsessively
1228 pulp n.  เนื้อผลไม้, สิ่งที่บดจนละเอียด, เยื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pulp
1229 slap v.  ตบ, ฟาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slap
1230 trick n.  อุบาย, กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trick
1231 alter v.  ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alter
1232 California n.  รัฐแคลิฟอร์เนีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/California
1233 crossbreed v. ผสมข้ามพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crossbreed
1234 envy n.  ความอิจฉา,ความริษยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/envy
1235 goods n.  สินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/goods
1236 jealousy n.  ความอิจฉา, ความหึงหวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jealousy
1237 obstinate adj.  ดื้อดึง, ถือทิฐิ, หัวแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obstinate
1238 pump v.  สูบลม, สูบน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pump
1239 sleek adj.  ลื่น, เรียบ, เป็นมัน, อ่อนนิ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sleek
1240 trip v. สะดุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trip
1241 alternative n.  ทางเลือก, ตัวเลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alternative
1242 call v. เรียกกลับมา, โทรกลับ, ตะโกนกลับ, จดจำ, จำได้, ถอนคำพูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/call
1243 crowd n.  กลุ่ม, ฝูงชน, สามัญชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crowd
1244 epidemic n.  โรคระบาด, การแพร่หลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/epidemic
1245 goofy adj.  สิ่งที่โง่, ผิดพลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/goofy
1246 jerky adj.  ที่กระตุก, ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jerky
1247 obstruct v.  ขัดขวาง, ขีดขวาง, กีดกั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obstruct
1248 punctual adj.  ตรงต่อเวลา, รักษาเวลา, ตามกำหนด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/punctual
1249 sleepy adj.  ง่วงนอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sleepy
1250 trivia n.  เรื่องเล็กๆน้อยๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trivia
1251 altogether adv.  ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/altogether
1252 callous adj.  แข็ง, ด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมินเฉย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/callous
1253 crucial adj.  สำคัญ, จำเป็น, เด็ดขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crucial
1254 epigram n.  คำคม, มุกตลก, สุภาษิต, สำนวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/epigram
1255 gorgeous adj.  โออ่า, หรูหรา, วิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gorgeous
1256 jersey n.  เสื้อถักรัดรูป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jersey
1257 obtain v.  ได้รับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obtain
1258 punctuality n.  ความเที่ยงตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/punctuality
1259 sleeve n.  แขนเสื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sleeve
1260 trolley n.  รถเข็น, รถลาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trolley
1261 altruism n.  การไม่เห็นแก่ตน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/altruism
1262 calm v. ทำให้สงบ, ทำให้นิ่งเฉย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/calm
1263 crude adj.  ดิบ, ที่ไม่มีการพัฒนา, หยาบคาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crude
1264 epiphyte n.  พืชที่อาศัยต้นไม้อื่นเป็นที่อาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/epiphyte
1265 gorilla n.  ลิงกอริลลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gorilla
1266 jet n.  ลำ, สาย, ท่อ, เครื่องบินเจ๊ต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jet
1267 obvious adj.  แจ่มแจ้ง, เด่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obvious
1268 punish v.  ลงโทษ, ทำโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/punish
1269 slice v.  เฉือนออกเป็นแผ่นบางๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slice
1270 tropical adj.  เกี่ยวกับเขตร้อน, เมืองร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tropical
1271 amateur n.  มือสมัครเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amateur
1272 camcorder n.  กล้องวิดีโอที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/camcorder
1273 cruelty n.  การกระทำที่โหดร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cruelty
1274 equate v.  ทำให้เท่าเทียมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/equate
1275 gospel n.  คำสอนของพระเยซูคริสต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gospel
1276 jetty n.  ท่าจอดเรือ, สะพานที่ยื่นออกไปในทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jetty
1277 obviously adv.  อย่างเห็นชัด, อย่างเด่นชัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obviously
1278 punishment n.  การลงโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/punishment
1279 slightly adv.  อย่างเล็กน้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slightly
1280 trouble n.  ความยุ่งยาก, อุปสรรค, สิ่งรบกวน, ความเจ็บปวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trouble
1281 amazed adj.  น่าพึ่ง, น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amazed
1282 camera n.  กล้องถ่ายรูป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/camera
1283 cruise v.  ล่องเรือทัศนาจร, ขับรถไปอย่างเรื่อยเปื่อย, ออกลาดตระเวนเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cruise
1284 equipment n.  อุปกรณ์, เครื่องมือ, การจัดให้มี, เครื่องประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/equipment
1285 gossip n.  การซุบซิบนินทา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gossip
1286 jittery adj.  ซึ่งรู้สึกไม่สบายใจ, ขวัญอ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jittery
1287 occasion n.  โอกาส, จังหวะ, กาลสมัย, ธุรกิจ, งาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/occasion
1288 pupil n.  เด็กนักเรียน, ผู้เยาว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pupil
1289 slip v.  ลื่นไถล, ทำให้ไถลไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slip
1290 troupe n.  คณะระบำ, คณะละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/troupe
1291 amazing adj.  น่าประหลาดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amazing
1292 camouflage n.  การอำพราง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/camouflage
1293 crumble v.  ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crumble
1294 equivalent adj.  เท่ากับ, ซึ่งมีค่าเท่ากัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/equivalent
1295 government n.  รัฐบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/government
1296 join v.  ร่วมกัน, เชื่อมต่อกัน, ร่วมเป็นสมาชิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/join
1297 occasionally adv.  เป็นครั้งเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, ตามโอกาส, บางโอกาส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/occasionally
1298 puppet n.  หุ่น, หุ่นกระบอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/puppet
1299 slipper n.  รองเท้าแตะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slipper
1300 truck n.  รถบรรทุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/truck
1301 ambassador n.  เอกอัครราชทูต, ทูต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ambassador
1302 campaign n.  การรณรงค์, การแข่งขันหาเสียงเลือกตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/campaign
1303 crunch v.  ขนมขบเคี้ยว, เคี้ยวดังกรวบๆ, กระทืบเสียงดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crunch
1304 era n.  ยุค, สมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/era
1305 governor n.  ผู้ปกครอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/governor
1306 joint n.  ข้อต่อ, รอยต่อ, ข้อ, ตาไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/joint
1307 occult adj.  เกี่ยวกับเวทมนตร์, ลึกลับ, ซ่อนเร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/occult
1308 purchase v.  ซื้อ, หามาได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/purchase
1309 slippery adj.  ลื่น, เจ้าเล่ห์, เชื่อไม่ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slippery
1310 truly adv.  โดยน้ำใจแท้จริง, จริง ๆ, อย่างแท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/truly
1311 ambiguity n.  คลุมเครือ, ไม่ชัด, เข้าใจยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ambiguity
1312 campsite n.  สถานที่ตั้งค่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/campsite
1313 crunchy adj.  กรอบ, ดังสวบๆ (เสียงเดินบนหิมะ), เกี่ยวกับเสียงบด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crunchy
1314 eradication n.  การทำลาย, การถอนรากถอนโคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eradication
1315 grab v.  ฉวยคว้า, แย่ง, โฉบ, จับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grab
1316 joyfully adv.  มีความสุข, ดีใจ, รื่นเริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/joyfully
1317 occupation n.  อาชีพ, การครอบครอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/occupation
1318 purpose n.  วัตถุประสงค์, ความมุ่งประสงค์, ความมุ่งหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/purpose
1319 slow v. แล่นช้าลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slow
1320 trunk n.  ลำต้น, งวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trunk
1321 ambiguous adj.  คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ambiguous
1322 canal n.  คลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/canal
1323 crypt n.  ห้องใต้ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crypt
1324 erosion n.  การกัดกร่อน, การเซาะ, การชะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/erosion
1325 graceful adj.  ตกแต่งให้สวยงาม, สุภาพ, สง่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/graceful
1326 judge v.  ตัดสิน, พิพากษา, ลงความเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/judge
1327 occur v.  เกิดขึ้น, ปรากฏขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/occur
1328 purse n.  ถุงเงิน, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าถือ, เงินรวบรวม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/purse
1329 slumber v.  งีบหลับ, สัปโงก, นอนหลับ, อยู่เฉยๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slumber
1330 trust v.  ไว้วางใจ, เชื่อใจ, เชื่อมั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trust
1331 ambition n.  ความทะเยอทะยาน, ความมุ่งมาดปรารถนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ambition
1332 Cancer n.  ราศีกรกฎ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Cancer
1333 crystal n.  วัตถุที่มีความใส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crystal
1334 errand n.  การเดินทางไปส่งจดหมายหือทำธุระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/errand
1335 gracefully adv.  อย่างสวยงาม, อย่างงดงาม, อย่างนิ่มนวล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gracefully
1336 judgment n.  การตัดสิน, การลงความเห็น, การพิจารณา, คำพิพากษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/judgment
1337 occurrence n.  การปรากฏขึ้น, การเกิดขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/occurrence
1338 put v. วางใน, ปลูกในดิน, เขียนเพิ่ม, สอดแทรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/put
1339 slump v.  ตกต่ำมาก, ฮวบลง, ซบเซา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slump
1340 trustworthy adj.  น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trustworthy
1341 ambitious adj.  ทะเยอทะยาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ambitious
1342 candidate n.  ผู้สมัคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/candidate
1343 crystalline adj.  ใส, โปร่งใส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crystalline
1344 error n.  ความผิดพลาด, การทำความผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/error
1345 grade n.  ระดับ, ขั้น, ชั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grade
1346 judicial adj.  เกี่ยวกับศาลยุติธรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/judicial
1347 odd adj.  แปลก, ประหลาด, ผิดปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/odd
1348 puzzle n.  ปัญหา, ปริศนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/puzzle
1349 sly adj.  ฉลาดแกมโกง, ซึ่งแอบทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sly
1350 truthfully adv.  น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/truthfully
1351 ambulances n.  รถพยาบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ambulances
1352 candle n.  เทียน, เทียนไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/candle
1353 cubic adj.  รูปทรงลูกบาศก์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cubic
1354 erupt v.  ระเบิดแตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/erupt
1355 gradually adv.  ที่ค่อยๆเกิดขึ้น, ค่อยๆลาดขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gradually
1356 juggle v.  ตบตา, เล่นกล, ปรับให้เหมาะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/juggle
1357 odor n.  กลิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/odor
1358 quadruple adj.  4 เท่า , ประกอบด้วย 4 ส่วน , 4 จังหวะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quadruple
1359 smell v.  ได้กลิ่น, ส่งกลิ่น, มีกลิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smell
1360 try v. พยายาม, ลองใส่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/try
1361 amenity n.  ความดี, ความสุภาพ, ความอ่อนโยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amenity
1362 canoe v.  พายหรือบด, ขนส่งด้วยเรือบด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/canoe
1363 cuddle v.  รัดกอด, โอบกอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cuddle
1364 eruption n.  การระเบิด, การปะทุ, การไหลทะลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eruption
1365 graduate v.  สำเร็จการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/graduate
1366 jump v. กระโดดเข้าไป, รีบทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jump
1367 odorous adj.  กลิ่นเหม็น, กลิ่นอวน, น่ารังเกียจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/odorous
1368 qualification n.  คุณสมบัติ , ความเหมาะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/qualification
1369 smuggle v.  ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smuggle
1370 tube n.  หลอด, ท่อ, ยางในของรถยนต์, อุโมงค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tube
1371 ammunition n.  ดินระเบิด, ปัจจัยในการระเบิด, กระสุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ammunition
1372 capability n.  ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/capability
1373 cuisine n.  แผนกครัว, การปรุงอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cuisine
1374 escalator n.  บันไดเลื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/escalator
1375 grant v.  อนุญาต, ยอมให้, ยอมรับ, เห็นด้วยกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grant
1376 junction n.  การเชื่อมต่อ, ชุมทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/junction
1377 offender n.  ผู้กระทำผิด, จำเลย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/offender
1378 quality n.  คุณภาพ, คุณลักษณะ, ความดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quality
1379 snaky adj.  เหมือนงู, ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snaky
1380 tuberculosis n.  วัณโรค,โรคฝีในท้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tuberculosis
1381 among prep.  ในระหว่าง, ในหมู่, ในจำพวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/among
1382 capable adj.  ซึ่งสามารถ, มีฝีมือ, มีสติปัญญา, มีวิชา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/capable
1383 cultivate adj.  เพาะปลูก, เลี้ยง, สร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cultivate
1384 escape v.  หลบหนี, หลบเลี่ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/escape
1385 grapefruit n.  ผลไม้จำพวกส้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grapefruit
1386 junior adj.  ซึ่งอายุน้อยกว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/junior
1387 offer v.  เสนอ, มอบ, ถวาย, ให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/offer
1388 quarrel n.  การทะเลาะเบาะแว้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quarrel
1389 snatcher n.  ผู้ฉกฉวย, ผู้คว้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snatcher
1390 tuition n.  ค่าสอน, การสอน, การอบรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tuition
1391 amount n.  ปริมาณ, จำนวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amount
1392 capacity n.  ความสามารถ, ขอบเขต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/capacity
1393 cultivation n.  การฝึกฝน, การพรวนดิน, การปลูกพืช, การผูกมิตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cultivation
1394 especially adv.  อย่างพิเศษ, เฉพาะตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/especially
1395 graphic adj.  เกี่ยวกับการเขียนหรือการวาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/graphic
1396 junk n. อาหารที่มีคุณค่าต่ำแต่มีแคลอรี่สูง, อาหารขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/junk
1397 official n.  ข้าราชการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/official
1398 questionnaire n.  แบบสอบถาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/questionnaire
1399 sneaker n.  รองเท้าส้นยางหรือพลาสติก, รองเท้าผ้าใบส้นยาง, รองเท้าทัศนาจร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sneaker
1400 tumbler n.  ถ้วยแก้วชนิดหนึ่งไม่มีหูจับ, นักกายกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tumbler
1401 amuse v.  ทำให้เพลิดเพลิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amuse
1402 cappuccino n.  กาแฟคาปูชิโน่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cappuccino
1403 culture n.  วัฒนธรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/culture
1404 essay n.  เรียงความร้อยแก้ว, ข้อเขียนสั้น, ปกิณกะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/essay
1405 grasp v.  ยึดจับ, กำแน่น, คว้า, เข้าใจ, รู้ซึ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grasp
1406 Jupiter n.  ดาวพฤหัสบดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Jupiter
1407 offspring n.  ทายาท, บุตร, ผล, ลูกสัตว์, หน่ออ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/offspring
1408 quotation n.  การยกคำพูดผู้อื่นมาอ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quotation
1409 sneeze v.  จาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sneeze
1410 turn v. เบือนหน้า, หันเข้า, ไล่ออกไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/turn
1411 amusement n.  ความขบขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amusement
1412 Capricorn n.  ราศีมังกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Capricorn
1413 cuneiform adj.  เป็นรูปลิ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cuneiform
1414 essence n.  แก่น, สาระ, ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/essence
1415 grasshopper n.  ตั๊กแตน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grasshopper
1416 jury n.  คณะลูกขุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jury
1417 oil n. คราบน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oil
1418 quote v.  ยก (คำพูด, ข้อความ), ยกคำพูดของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quote
1419 snout n.  ส่วนที่เป็นจมูกและปากของสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snout
1420 turtle n.  เต่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/turtle
1421 amusing adj.  ตลกขบขัน, น่าหัวเราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amusing
1422 capsule n.  หลอดแคปซูล, หลอดบรรจุยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/capsule
1423 cure n.  การรักษาโรค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cure
1424 essential adj.  จำเป็น, ซึ่งขาดเสียไม่ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/essential
1425 grate v.  ใส่ตะแกรง, ขูด, ขีด, ทำให้รำคราญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grate
1426 just adv. ในกรณีของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/just
1427 oily adj.  เป็นมัน, เหมือนกับน้ำมัน, เอาอกเอาใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oily
1428 raccoon n.  ตัวแร็กคูน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/raccoon
1429 so-called adj.  ดังกล่าว, เป็นที่รู้จักแพร่หลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/so-called
1430 twice adv.  สองครั้ง, สองหน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/twice
1431 analytical adj.  เกี่ยวกับการจำแนก, ศึกษาวิเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/analytical
1432 caption n.  คำอธิบายภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/caption
1433 curiosity n.  ความอยากรู้อยากเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curiosity
1434 essentially adv.  จำเป็น, เป็นพื้นฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/essentially
1435 grateful adj.  กตัญญู, ที่แสดงความขอบคุณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grateful
1436 justice n.  ความยุติธรรม, ผู้พิพากษา,ความถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/justice
1437 olive n.  ต้นไม้จำพวกมะกอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/olive
1438 race n.  เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เชื้อสาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/race
1439 sociable adj.  ชอบเข้าสังคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sociable
1440 typical adj.  เป็นแบบอย่าง, ตัวอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/typical
1441 analyze v.  วิเคราะห์, ตรวจสอบอย่างละเอียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/analyze
1442 capture v.  จับกุม, เข้าครอบครองที่ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/capture
1443 curious adj.  ซึ่งอยากรู้อยากเห็น, หายาก, แปลก, ผิดธรรมดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curious
1444 establish v.  ก่อตั้ง, สร้าง, ติดตั้ง, พิสูจน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/establish
1445 gravity n.  แรงโน้มถ่วง, ความถ่วง, ความรุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gravity
1446 justifiable adj.  ซึ่งแก้ตัวได้, ซึ่งสามารถอ้างเหตุผลได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/justifiable
1447 omen n.  ลางสังหรณ์, ลางบอกเหตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/omen
1448 racial adj.  เกี่ยวกับเชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เชื้อสาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/racial
1449 software n.  โปรแกรมต่างๆที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/software
1450 typist n.  นักพิมพ์ดีด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/typist
1451 anarchy n.  ภาวะอนาธิปไตย, การไม่มีรัฐบาลปกครอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anarchy
1452 card n.  บัตร, ไพ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/card
1453 curl n.  ผมหยิก, ผมลอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curl
1454 estate n.  ที่ดิน, ทรัพย์สิน, ฐานันดร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/estate
1455 graze v.  ( สัตว์ ) กินหญ้า, ให้ ( สัตว์ ) กินหญ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/graze
1456 juxtaposition n.  การวางเคียงกัน, การวางชิดกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/juxtaposition
1457 omit v.  ละเลย, ละเว้น, ไม่เกี่ยวข้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/omit
1458 racism n.  ลัทธิชนชาติ, ลัทธิเหยียดผิว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/racism
1459 soggy adj.  เปียก, ชื้น, เฉอะแฉะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soggy
1460 tyranny n.  การปกครองแบบกดขี่ข่มเหง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tyranny
1461 ancestor n.  บรรพบุรุษ, ปู่ยาตายาย, ผู้ถูกสืบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ancestor
1462 care v.  ดูแล, ห่วงใย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/care
1463 currency n.  เงินตรา, เงิน, การแพร่หลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/currency
1464 estimate v.  ประมาณ, ประเมิน, กะ, ตีราคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/estimate
1465 grease n.  ไขมันสัตว์, น้ำมันหล่อลื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grease
1466 kaleidoscope n.  กล้องภาพลานตา, ความหลากหลายจากที่เปลี่ยนแง่มุมไปเรื่อยๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kaleidoscope
1467 ongoing adj.  ไม่หยุดยั้ง, ต่อเนื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ongoing
1468 radar n.  เรดาร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/radar
1469 solar adj.  เกี่ยวกับดวงอาทิตย์, จากดวงอาทิตย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/solar
1470 ugly adj.  น่าเกลียด, อัปลักษณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ugly
1471 ancient adj.  เก่าแก่, โบราณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ancient
1472 career n.  อาชีพ, งานการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/career
1473 current n.  กระแสน้ำ, กระแสลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/current
1474 ethics n.  หลักคุณธรรม, จริยธรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ethics
1475 greasy adj.  เปื้อนน้ำมัน, ลื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/greasy
1476 Karma n.  กรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Karma
1477 open-air adj.  กลางแจ้ง, ที่โล่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/open-air
1478 radical n.  คนหัวรุนแรง, ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนถึงรากเหง้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/radical
1479 somehow adv.  ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/somehow
1480 unavoidable adj.  หลีกเหลี่ยงไม่ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unavoidable
1481 angina n.  โรคอักเสบที่ลำคอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/angina
1482 careful adj.  ระมัดระวัง, ระวังรอบคอบ, ละเอียด, ถี่ถ้วน, ประณีต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/careful
1483 currently adv.  เป็นปัจจุบัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/currently
1484 ethnic adj.  เกี่ยวกับชาติพันธุ์, เกี่ยวกับเชื้อชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ethnic
1485 greedy adj.  ละโมบ, ตะกละ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/greedy
1486 kayak n.  เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kayak
1487 operate v.  ทำงาน, กระทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/operate
1488 radium n.  เรเดียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/radium
1489 somersault v.  ตีลังกา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/somersault
1490 unbolt v.  ถอดกลอน, ถอดสลัก, เปิดประตู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unbolt
1491 angioplasty n.  ยาหรือสารแก้พิษ, เซรุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/angioplasty
1492 carefully adv.  อย่างระมัดระวัง, ไม่ประมาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carefully
1493 curry n.  แกง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curry
1494 etiquette n.  สมบัติผู้ดี, มารยาท, จรรยาบรรณ, ธรรมเนียมปฏิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/etiquette
1495 greenery n.  พืชผักที่มีสีเขียวสด, พฤกษชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/greenery
1496 keen adj.  กระตือรือร้น, เอาใจจดจ่อ, คม, ช่างสังเกต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/keen
1497 operation n.  การกระทำ, การปฏิบัติ, การก่อผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/operation
1498 rage v.  เดือดดาล, เดือด, ปั่นป่วน, ลุกลาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rage
1499 somewhat adv.  ค่อนข้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/somewhat
1500 uncertain adj.  ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uncertain
1501 angrily adv.  ด้วยความโกรธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/angrily
1502 carp v.  บ่น, จู้จี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carp
1503 curtain n.  ม่าน, มู่ลี่, ฉาก, ตอนจบ, ที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curtain
1504 etymologist n.  นักนิรุกติศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/etymologist
1505 grill v.  ย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grill
1506 keenness n.  ความฉลาดหลักแหลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/keenness
1507 opinion n.  ความเห็น, ทัศนะ, ข้อเสนอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/opinion
1508 rainfall n.  ปริมาณน้ำฝน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rainfall
1509 somewhere adv.  บางแห่ง, โดยประมาณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/somewhere
1510 unconscious adj.  ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, สลบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unconscious
1511 angry adj.  โกรธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/angry
1512 carpet n.  พรม, ผืนพรม, ผืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carpet
1513 curve n.  เส้นโค้ง, แนวโค้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curve
1514 etymology n.  การศึกษาเกี่ยวกับต้นกำเนิดและความหมายของคำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/etymology
1515 grin v.  ยิ้มยิงฟัน, ดักสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grin
1516 keep v. ดำเนินชีวิตต่อไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/keep
1517 opportunistic adj.  เกี่ยวกับโอกาส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/opportunistic
1518 rainforest n.  ป่าทึบเขตร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rainforest
1519 sooner n.  ผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินของรัฐก่อนได้รับอนุญาต, ผู้เข้าจับจองที่ดินของรัฐ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sooner
1520 unconventional adj.  ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unconventional
1521 ankle n.  ข้อเท้า, ส่วนเรียวยาวบริเวณเหนือข้อเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ankle
1522 carry v. จัดการ, ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป, สร้างต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carry
1523 custard n.  คัสตาร์ดทำไข่ผสมนมเครื่องปรุงรสแล้วน้ำตาล, คัสตาร์ด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/custard
1524 euphemism n.  การเลือกใช้คำหรือวลีที่มีความสละสลวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/euphemism
1525 grind v.  บด, ป่น, โม่, ฝน, ครูด, ลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grind
1526 keepsake n.  สิ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/keepsake
1527 opportunity n.  โอกาส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/opportunity
1528 raise v.  เปิด, เงย, ยกขึ้น, เลี้ยงเด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/raise
1529 sophomore n.  นักศึกษาชั้นปีที่สอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sophomore
1530 uncover v.  เปิด, ถอด, เปิดเผย, เปิดโปง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uncover
1531 anniversary n.  การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต(โดยเฉพาะการแต่งงาน) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anniversary
1532 cart n.  เกวียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cart
1533 customary adj.  เป็นกิจวัตร, เป็นประเพณี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/customary
1534 euthanasia n.  การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/euthanasia
1535 gripping adj.  น่าสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gripping
1536 kettle n.  กาต้มน้ำ, หม้อต้มน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kettle
1537 oppress v.  กดขี่, กด, บีบ, บังคับ, เป็นภาระหนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oppress
1538 rambunctious n.  ส่งเสียงอึกทึก, เอะอะโวยวาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rambunctious
1539 sorcerer n.  พ่อมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sorcerer
1540 under prep.  ภายใต้, ใต้, ข้างล่าง, ล่าง, ต่ำกว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/under
1541 announce v.  ประกาศแจ้ง, แถลง, แสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/announce
1542 cashier n.  เจ้าหน้าที่การเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cashier
1543 cut v. ฆ่า, ตัดล้มลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cut
1544 evaluate v.  ประมาณค่า, ประเมินค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evaluate
1545 grits n.  ข้าวที่ปอกเปลือกและบดอย่างหยาบ, ข้าวที่สีแล้วแต่ยังไม่ได้โม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grits
1546 kick v. เตะเข้าไป, ทำลาย, ทำให้เสียหาย, ทำร้ายด้วยการเตะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kick
1547 optic adj.  เกี่ยวกับสายตา, เกี่ยวกับการมองเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/optic
1548 ranch n.  ฟาร์มปศุสัตว์, ทุ่งเลี้ยงสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ranch
1549 sorority n.  สโมสรของนักเรียนหญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sorority
1550 underneath prep.  ภายใต้, ข้างใต้, ที่ปิดบัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underneath
1551 announcement n.  การประกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/announcement
1552 cassette n.  ม้วนเทป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cassette
1553 cute adj.  ฉลาด, น่ารัก, มีเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cute
1554 evaluation n.  การประเมินค่า, การหาค่า, การตีราคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evaluation
1555 grittiness n.  ความกล้าหาญอดทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grittiness
1556 kidnap v.  ลักพา, ขโมย, ลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kidnap
1557 optimism n.  การมองโลกในแง่ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/optimism
1558 range n.  ขอบเขต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/range
1559 sort v. จัดลำดับ, แยกออก, ทำให้กระจ่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sort
1560 underside n.  ด้านใต้, ด้านล่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underside
1561 annoy v.  รบกวนทำให้รำคาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/annoy
1562 castle n.  ปราสาท, ป้อมปราการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/castle
1563 cutout n.  การตัดออก, สั่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cutout
1564 evaporate v.  ( ทำให้ ) ระเหยเป็นไอ, หายไป, จางหายไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evaporate
1565 grocery n.  ร้านขายของชำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grocery
1566 kidnapper n.  คนลักพาตัว, ขโมย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kidnapper
1567 optimistic adj.  โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, ผู้มองโลกในแง่ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/optimistic
1568 rapidly adv.  อย่างรวดเร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rapidly
1569 soul n.  วิญญาณ, จิตวิญญาณ, พลังจิต, มนุษย์, บุคคล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soul
1570 undertake v.  อาสา, รับผิดชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/undertake
1571 annual adj.  ประจำปี, ทุกปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/annual
1572 catacomb n.  สุสานใต้ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/catacomb
1573 cycling n.  การขี่จักรยาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cycling
1574 even adv. ถึงกระนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/even
1575 groove n.  ร่อง, ราง, ท่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/groove
1576 kind n.  ชนิด, จำพวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kind
1577 optional adj.  ไม่บังคับ, ให้เลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/optional
1578 raspberry n.  ผลไม้เล็กๆ รสเปรี้ยวจำพวก rubus https://dict.meemodel.com/แปลว่า/raspberry
1579 soundtrack n.  เสียงในฟิล์ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soundtrack
1580 unemployment n.  การตกงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unemployment
1581 annually adv.  ประจำปี, รายปี, ทุกปี, ปีละครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/annually
1582 catalog n.  บัญชีรายชื่อ, รายการสิ่งของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/catalog
1583 damage n.  ความเสียหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/damage
1584 event n.  เหตุการณ์, กรณี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/event
1585 grossly adv.  ทั้งหมด, แน่นหนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grossly
1586 kindergarten n.  โรงเรียนอนุบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kindergarten
1587 oral adj.  ปากเปล่า, ด้วยปาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oral
1588 rate n.  อัตรา, ระดับ, ภาษี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rate
1589 sour adj.  เปรี้ยว, บูด, เสีย, ขุ่นเคือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sour
1590 unexpected adj.  ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unexpected
1591 anti n.  คนที่ต่อต้าน, คนที่คัดค้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anti
1592 catch v. ลุกติดไฟ, ติดไฟ, ตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/catch
1593 dare v.  กล้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dare
1594 eventually adv.  ในที่สุด, ลงท้าย, ในบั้นปลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eventually
1595 grove n.  สวนผลไม้, ป่าไม้เล็ก ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grove
1596 kindness n.  ความเมตตา, ความปราณี, ความสงสาร, ความเวทนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kindness
1597 oratory n.  คำสุนทรพจน์, คำโวหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oratory
1598 rather adv.  ค่อนข้าง, ค่อนข้างจะ, พอสมควร, มากกว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rather
1599 source n.  ต้นตอ, บ่อเกิด, ต้นน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/source
1600 unfashionable adj.  ไม่ตามแฟชั่น, ไม่ทันสมัย, ไม่ตามสมัยนิยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unfashionable
1601 antique adj.  เก่าแก่, โบราณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/antique
1602 catchy adj.  ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ไม่ปะติดปะต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/catchy
1603 dawn n.  การเริ่มต้น, รุ่งอรุณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dawn
1604 evidence n.  หลักฐาน, ความชัดแจ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evidence
1605 grow v. โตขึ้น, เจริญขึ้น, พัฒนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grow
1606 kit n.  ชุดเครื่องมือ, ชุดอุปกรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kit
1607 orbit v.  โคจร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orbit
1608 ration n.  การปันส่วน, ปริมาณปันส่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ration
1609 space n.  อวกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/space
1610 unflagging adj.  ไม่ย่อท้อ, ไม่ท้อใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unflagging
1611 antisocial adj.  ไม่เข้าสังคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/antisocial
1612 category n.  การจัดลำดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/category
1613 day n. วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน), วันหยุดงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/day
1614 evident adj.  ชัดเจน, เข้าใจง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evident
1615 growth n.  การเจริญเติบโต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/growth
1616 kite n.  ว่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kite
1617 orchestra n.  วงดนตรี, มโหรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orchestra
1618 rational adj.  มีเหตุผล, ตามเหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rational
1619 spacecraft n.  เครื่องบินอวกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spacecraft
1620 unfortunately adv.  เคราะห์ร้าย, น่าสลด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unfortunately
1621 antonym n.  คำที่มีความหมายตรงกันข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/antonym
1622 cater v.  จัดอาหารให้, จัดหาสิ่งที่ต้องการให้, เสนอรายการบันเทิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cater
1623 day-to-day adj.  วันแล้ววันเล่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/day-to-day
1624 evil n.  ชั่วร้าย, ความชั่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evil
1625 grueling adj.  เหนื่อยมาก, ทรหด, ถึงพริกถึงขิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grueling
1626 knock v. ผลักล้มลง, หยุดงาน, ลดลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knock
1627 order n.  ลำดับ, คำสั่ง, ระเบียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/order
1628 ravenous adj.  หิวโซ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ravenous
1629 spacious adj.  มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spacious
1630 uninhabited adj.  ไม่มีคนอาศัยอยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uninhabited
1631 anxiety n.  ความวิตกกังวล, ความห่วงใยอนาคต, ความปรารถนาอย่างแรงกล้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anxiety
1632 cathedral n.  มหาวิหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cathedral
1633 deadline n.  เส้นตาย, กำหนดเวลาในการทำงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deadline
1634 evolve v.  พัฒนา, ค่อยๆปรากฏขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evolve
1635 gruff adj.  แหบห้าว, สะบัดสะบิ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gruff
1636 knockout n.  การทำให้ล้มลง, หมัดน็อกเอ๊าต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knockout
1637 ordinary adj.  ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ, ต่ำกว่าปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ordinary
1638 reach v.  เอื้อม, ยื่นถึง, มาถึง, ไปถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reach
1639 spark n.  ประกายไฟ, ไฟพะเนียง, การลุกเป็นไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spark
1640 unintentionally adv.  อย่างไม่สุขุมรอบคอบ, อย่างไม่รอบคอบและตั้งใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unintentionally
1641 anxious adj.  กระวนกระวายใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anxious
1642 caution n.  คำเตือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/caution
1643 deal v.  จัดการ, จัดสรร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deal
1644 exactly adv.  อย่างแน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exactly
1645 grumpy adj.  อารมณ์ไม่ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grumpy
1646 label n.  ป้าย, ฉลาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/label
1647 organic adj.  เกี่ยวกับอวัยวะ, เกี่ยวกับอินทรีย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/organic
1648 reaction n.  ปฏิกิริยา, การโต้ตอบ, การตอบสนอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reaction
1649 sparrow n.  นกกระจอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sparrow
1650 unique adj.  ไม่เหมือนใคร, ล้ำค่า, หายาก, มีลักษณะเฉพาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unique
1651 apart adv. ไกลออกไป, ห่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apart
1652 cautionary adj.  ข้อควรระวัง, เกี่ยวกับการเตือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cautionary
1653 dealing n.  วิธีปฏิบัติต่อผู้อื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dealing
1654 examination n.  การตรวจสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/examination
1655 guarantee n.  เครื่องประกัน, หลักประกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guarantee
1656 laboratory n.  ห้องทดลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laboratory
1657 organization n.  องค์การ, คณะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/organization
1658 realistic adj.  เป็นจริงเป็นจัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/realistic
1659 sparse adj.  จำนวนน้อย, ไม่หนาแน่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sparse
1660 unity adj.  ความสามัคคี, การรวมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unity
1661 apartheid n.  การแบ่งผิว , การแบ่งแยกชนชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apartheid
1662 cave n.  ถ้ำ, โพรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cave
1663 debate v.  ถกเถียง, โต้วาที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/debate
1664 examine v.  วิเคราะห์, ทดสอบ, ตรวจสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/examine
1665 guidance n.  การแนะแนว, สิ่งนำทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guidance
1666 laborer n.  ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, คนงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laborer
1667 organize v.  รวบรวม, ทำให้เป็นระเบียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/organize
1668 reality n.  ความเป็นจริง, สภาพที่เป็นจริง, ของจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reality
1669 spatula n  ช้อนปากแบนกว้างและทู่สำหรับตักหรือแผ่สารหรือยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spatula
1670 universe n.  จักรวาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/universe
1671 apartment n.  ห้องชุด, แฟลต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apartment
1672 ceiling n.  เพดาน, ขีดสูงสุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ceiling
1673 debris n.  ซากปรักหักพัง, เศษ, ขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/debris
1674 exceed v.  ละเมิด, ล่วงล้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exceed
1675 guide v.  แนะแนว, แนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guide
1676 lace n.  ( ผ้า ) ลูกไม้, ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lace
1677 orientation n.  การปรับตัว, การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orientation
1678 realize v.  เข้าใจ, ตระหนัก, รู้, สำนึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/realize
1679 speak v. พูดเสียงดัง, คุยเสียงดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/speak
1680 unless conj.  ถ้าไม่, เว้นแต่, นอกจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unless
1681 apologetic adj.  เกี่ยวกับการขออภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apologetic
1682 celebrate v.  ฉลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/celebrate
1683 decade n.  ระยะเวลา 10 ปี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decade
1684 except prep.  ยกเว้น, ไม่รวมเข้ากับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/except
1685 guitarist n.  นักกีตาร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guitarist
1686 lack n.  ความขาดแคลน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lack
1687 origin n.  แหล่งกำเนิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/origin
1688 reap v.  เก็บเกี่ยว, ได้รับผลตอบแทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reap
1689 spear n.  หอก, หลาว, ทวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spear
1690 unload v.  เอาลง, ขนลง, ถ่ายของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unload
1691 apologize v.  ขออภัย, แก้ตัว, ออกตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apologize
1692 celebrity n.  คนดัง, คนมีชื่อเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/celebrity
1693 deceive v.  หลอกลวง, ต้มตุ๋น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deceive
1694 exception n.  การยกเว้น, ข้อยกเว้น, กรณีพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exception
1695 gull n.  นกนางนวล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gull
1696 ladder n.  การไต่เต้า, บันได, การพยายามขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงกว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ladder
1697 originate v.  บังเกิดจาก, เริ่มจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/originate
1698 reappear v.  เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เคยเกิดขึ้นก่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reappear
1699 specialize v.  เป็นผู้เชี่ยวชาญ, เป็นผู้ชำนาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/specialize
1700 unpleasant adj.  ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ, ที่ไม่เป็นมิตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unpleasant
1701 apology n.  การขออภัย, การขออภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apology
1702 celery n.  ต้นขึ้นฉ่ายฝรั่ง, ผักชี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/celery
1703 decent adj.  เหมาะสม, สภาพ, อ่อนโน้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decent
1704 excerpt n.  ข้อความที่ตัดตอนมา, ส่วนที่ตัดตอนมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excerpt
1705 gullible adj.  ซึ่งถูกหลอกหรือโกงได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gullible
1706 laden adj.  มีภาระหนัก, บรรจุของไว้มาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laden
1707 orphan n.  เด็กกำพร้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orphan
1708 rearrange v.  จัดใหม่, ปรับปรุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rearrange
1709 specific adj.  ระบุ, เฉพาะเจาะจง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/specific
1710 unquestionably adv.  อย่างไม่ต้องสงสัย, ไม่มีปัญหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unquestionably
1711 apparent adj.  แจ่มชัด, ราวกับเป็นจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apparent
1712 cellar n.  หลุมใต้ดิน, ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cellar
1713 decision n.  การตัดสินใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decision
1714 excessive adj.  มีปริมาณมากเกินความต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excessive
1715 gulp v.  ติดคอ, สำลัก, กินอย่างมูมมาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gulp
1716 lake n.  ทะเลสาบ, บึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lake
1717 otherwise adv.  อีกอย่างหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/otherwise
1718 reassure v.  ทำให้มั่นใจใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reassure
1719 specious adj.  น่าชมแต่ภายนอก, หน้าเนื้อใจเสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/specious
1720 unruly adj.  ดื้อ, ไม่เชื่อฟัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unruly
1721 apparently adv.  ชัดเจน, ชัดแจ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apparently
1722 cement v.  ทำให้รวมกัน, ทำให้ติดกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cement
1723 declare v.  ประกาศเปิดเผย, ยืนยัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/declare
1724 exchange v.  แลกเปลี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exchange
1725 guru n.  ผู้นำที่ฉลาด, นักปราชญ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guru
1726 land v. (เครื่องบิน) ลงจอด, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า, กล่าวหา, ดุด่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/land
1727 ouch interj.  คำอุทานแสดงความเจ็บปวด, โอย, โอ๊ย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ouch
1728 rebellious adj.  เป็นการกบฏ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rebellious
1729 spectacular adj.  น่าตื่นเต้น, เกี่ยวกับการแสดงต่อหน้าสาธารณชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spectacular
1730 unscramble v.  ทำให้เรียบร้อย, ชำระสะสาง, เปิดฝา, ถอดรหัส, แปล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unscramble
1731 appeal n.  คำอ้อนวอน, คำขอร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appeal
1732 cemetery n.  ป่าช้า, สุสาน, หลุมฝังศพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cemetery
1733 decline v.  เอียง, ลาดลง, บ่ายลงไป, เสื่อมลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decline
1734 excitement n.  การกระตุ้น, ตัวกระตุ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excitement
1735 gymnast n.  นักกายบริหาร, นักกายกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gymnast
1736 landlord n.  เจ้าหน้าที่, เจ้าของบ้านเช่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/landlord
1737 ounce n.  หน่วยวัดปริมาตรหรือความสูงของเหลว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ounce
1738 receipt n.  ใบเสร็จรับเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/receipt
1739 spectrum n.  แถบแสงสีแดงถึงม่วงเกิดจากการหักเหของแสงผ่านปริซึม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spectrum
1740 unscrupulous adj.  ที่ไม่มีหลักศีลธรรม, ที่ไม่ซื่อสัตย์, ไร้ยางอาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unscrupulous
1741 appear v.  ดูเหมือนว่า, ปรากฏตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appear
1742 census n.  การสำรวจสัมมะโนครัวประชากร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/census
1743 decoration n.  การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decoration
1744 exclaim v.  ร้องอุทาน, ร้องตะโกน, เปล่งเสียงร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exclaim
1745 gypsy n.  กลุ่มคนที่อพยพจากอินเดียตอนเหนือไปยังยุโรป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gypsy
1746 landscape n.  ภาพภูมิประเทศ, ภาพทิวทัศน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/landscape
1747 outcome n.  ผล, ผลลัพธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outcome
1748 receive v.  รับ, ได้รับ, ได้มาซึ่ง, ต้อนรับ, ประสบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/receive
1749 speculate v.  พิจารณา,ใคร่ครวญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/speculate
1750 unsolicited adj.  ไม่เป็นที่ต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unsolicited
1751 appearance n.  การปรากฏตัว, การเผยโฉม, การแสดงตัว, ท่าทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appearance
1752 central n. ระบบทำความร้อนให้กับอาคารโดยการส่งอากาศหรือน้ำร้อนผ่านท่อในอาคาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/central
1753 decrease v.  ลดลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decrease
1754 exclude v.  กันออกไป, ไล่ออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exclude
1755 habit n.  นิสัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/habit
1756 largely adv.  อย่างใหญ่โต, โดยทั่วไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/largely
1757 outgoing adj.  ที่เข้าสังคมได้ง่าย, ที่ออกจากสถานที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outgoing
1758 recently adv.  อย่างเร็วๆ นี้, เมื่อไม่นานมานี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recently
1759 speed v. เร่ง, เร่งมือ, เร่งเครื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/speed
1760 untouchable adj.  แตะต้องไม่ได้, แตะไม่ถึง, ห้ามแตะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/untouchable
1761 appendectomy n.  การผ่าตัดไส้ติ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appendectomy
1762 ceremony n.  พิธี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ceremony
1763 dedicate v.  อุทิศ, อุทิศตัว, ถวาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dedicate
1764 exclusive adj.  เฉพาะคนที่เลือกมาเป็นพิเศษ, จำกัดเฉพาะคนบางกลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exclusive
1765 habitual adj.  ที่เป็นนิสัย, เคยตัว, เคยชิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/habitual
1766 later adv. ช่วงหลัง, ภายหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/later
1767 outlaw n.  คนนอกกฎหมาย, ผู้ร้าย, อาชญากร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outlaw
1768 receptionist n.  พนักงานต้อนรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/receptionist
1769 spend v.  ใช้ (เวลา), ใช้เงิน, จ่ายเงิน, ให้เงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spend
1770 unusual adj.  เป็นพิเศษ, น่าทึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unusual
1771 appendix n.  ภาคผนวกท้ายเล่ม, ไส้ติ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appendix
1772 certain adj.  แน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/certain
1773 dedication n.  การอุทิศให้, คำอุทิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dedication
1774 excrement n.  อุจจาระ, ขับถ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excrement
1775 hail v.  ต้อนรับทักทาย, เรียก, โห่ร้องอวยชัยแก่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hail
1776 laugh v.  หัวเราะ, ยิ้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laugh
1777 outlet n.  ทางออก, การปลดปล่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outlet
1778 receptivity n.  การรับ, การรับรอง , การตอนรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/receptivity
1779 sphere n.  ทรงกลม, วง, ขอบเขต, ลูกโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sphere
1780 upset v.  ทำให้คว่ำ, ทำให้เสีย, ก่อกวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/upset
1781 appetite n.  ความรู้สึกหิว, ความกระหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appetite
1782 certificate n.  ประกาศนียบัตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/certificate
1783 deduction n.  การหักลบ, การอนุมาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deduction
1784 excursion n.  การเดินทางระยะสั้น ๆเพื่อพักผ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excursion
1785 hairstylist n.  ช่างทำผม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hairstylist
1786 launch v.  ปล่อย ( เรือ ) ลงน้ำ, เริ่มปฏิบัติการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/launch
1787 outnumber v.  มีจำนวนมากกว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outnumber
1788 recipe n.  ตำรากับข้าว, สูตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recipe
1789 spherical adj.  เป็นรูปทรงกลม, เป็นลูกกลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spherical
1790 upside n. คว่ำลง, กลับหัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/upside
1791 appetizer n.  สิ่งที่เจริญอาหาร, ยาเจริญอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appetizer
1792 chain n.  โซ่, สายสร้อย, อนุกรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chain
1793 defamation n.  การใส่ร้าย, การทำลายชื่อเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/defamation
1794 executive n.  ฝ่ายบริหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/executive
1795 hallucinatory adj.  อาการประสาทหลอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hallucinatory
1796 laundry n.  ร้านซักรีดเสื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laundry
1797 outrage n.  การกระทำที่รุนแรง, การทำร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outrage
1798 recipient n.  ผู้รับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recipient
1799 spike n.  เดือยแหลม, เหล็กแหลม, ตะปูรางรถไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spike
1800 uptight adj.  ตรึงเครียด, เกลียด, โกรธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uptight
1801 applause n.  การปรบมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/applause
1802 chair n. ประธาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chair
1803 defective adj.  มีจุดบกพร่อง, ไม่สมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/defective
1804 exemplification n.  ตัวอย่าง, สำเนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exemplification
1805 hallway n.  ระเบียง, ประตูห้องโถง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hallway
1806 lay v. พัก, หยุด, เลิกจ้าง, แผ่ขยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lay
1807 outrageous adj.  รุนแรง, เหลือทน, เกะกะระราน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outrageous
1808 recital n.  การเล่นดนตรีเดี่ยว, การท่อง, การท่องให้ครูฟัง, อาขยาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recital
1809 spill v.  ทำหก, ทำให้ทะลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spill
1810 up-to-date adj.  ทันสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/up-to-date
1811 application n.  การสมัคร, ใบสมัคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/application
1812 challenge n.  การท้า, การท้าทาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/challenge
1813 defend v.  แก้ตัว, ปกป้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/defend
1814 exhale v.  หายใจออก, เป่า, พ่น, ส่งกลิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exhale
1815 hammer v.  ตีหรือตอกด้วยค้อน, ตอกย้ำ, ทุบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hammer
1816 layer n.  ชั้น, ชั้นดิน, สิ่งที่เป็นชั้น, ระดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/layer
1817 outright adv.  สมบูรณ์, ทั้งหมด, เต็มที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outright
1818 recite v.  ท่อง, เล่า, สาธยาย, บรรยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recite
1819 spine n.  กระดูกสันหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spine
1820 upturn v.  หงายขึ้น, พลิกขึ้น, หงาย, แหงน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/upturn
1821 appointment n.  การแต่งตั้ง, ตำแหน่ง, การนัดพบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appointment
1822 challenging adj.  ท้าทาย, ยั่วเย้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/challenging
1823 defendant n.  จำเลยหรือผู้ต้องหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/defendant
1824 exhausted adj.  เหน็ดเหนื่อย, หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exhausted
1825 hamper v.  ทำให้ชะงัก, หยุดยั้ง, ขัดขวาง, สอดแทรก, ตัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hamper
1826 layoff n.  การเลิกจ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/layoff
1827 outsider n.  บุคคลภายนอก, คนนอก, ม้านอกสายตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outsider
1828 reckless adj.  สะเพร่า, ไม่ระวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reckless
1829 spiny adj.  เต็มไปด้วยหนาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spiny
1830 uranium n.  ธาตุยูเรเนียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uranium
1831 appreciate v.  เห็นคุณค่า, ชื่นชม, ซาบซึ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appreciate
1832 champagne n.  เหล้าแชมเปน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/champagne
1833 defense n.  การป้องกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/defense
1834 exhaustion n.  สิ่งที่ถูกปล่อยออกมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exhaustion
1835 handheld n.  การจับแน่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handheld
1836 layout n.  โครงงาน, แผนงาน, การแผ่ออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/layout
1837 outstanding adj.  เด่น, สะดุดตา, ลักษณะพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outstanding
1838 reckon v.  คำนวณ, คิดว่า, คาดว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reckon
1839 spiral n.  เส้นขด , สิ่งที่หมุนรอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spiral
1840 urban adj.  เกี่ยวกับเมือง, ในเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/urban
1841 appreciation n.  ความขอบคุณ, การสำนึกรู้ในบุญคุณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appreciation
1842 championship n.  การแข่งขัน, การเป็นแชมเปี้ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/championship
1843 defiantly adv.  อย่างท้าทาย, อย่างต่อต้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/defiantly
1844 exist v.  มีชีวิต, รอดชีวิต, มีอยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exist
1845 handicraft n.  การฝีมือ, หัตถกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handicraft
1846 lead v.  นำ, ชักจูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lead
1847 outweigh v.  หนักมากกว่า, มีค่าเกิน, มีอิทธิพลเกินไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outweigh
1848 recognize v.  จำได้, จำแนกออก, รู้จัก, ยอมรับ, ทักทาย, แสดงว่ารู้จัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recognize
1849 spiritual adj.  เกี่ยวกับจิตใจ, เกี่ยวกับศาสนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spiritual
1850 urbanization n.  การมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/urbanization
1851 apprehension n.  ความกลัว, ความเข้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apprehension
1852 change v.  เปลี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/change
1853 deficiency n.  ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่เพียงพอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deficiency
1854 existence n.  การดำรงอยู่, การมีอยู่, ความเป็นอยู่, สิ่งที่มีอยู่จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/existence
1855 handle v.  จัดการ, จับ, แตะต้อง, ใช้, ปฏิบัติต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handle
1856 leak v.  รั่ว, รั่วไหล(ข้อมูลลับ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leak
1857 overactive adj.  ออกท่าทางมากเกินไป, แสดงท่าทางมากเกินไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overactive
1858 recommend v.  ชี้แนะ, ฝากฝัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recommend
1859 split v. แบ่งแยก, แยกออก, แบ่งส่วน, แบ่งกลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/split
1860 urchin n.  เด็กซุกซน, เม่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/urchin
1861 approach v.  ใกล้เข้ามา, เข้ามาใกล้, เริ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/approach
1862 Channel n. อุโมงค์รถไฟภายใต้ช่องแคบอังกฤษระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Channel
1863 define v.  ให้คำจำกัดความ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/define
1864 existentialism n.  การมีชีวิต, ทฤษฎีแห่งปรัชญาที่ว่าทุกคนมีอิสระและรับผิดชอบในการกระทำของเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/existentialism
1865 hang v. ชะโงกออกไป, ยื่นออกไป, ใช้เวลามาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hang
1866 leap v.  กระโดด, กระโจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leap
1867 overcharge v.  คิดราคาแพงเกินไป, อัดไฟมากเกินไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overcharge
1868 recommendation n.  ข้อเสนอแนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recommendation
1869 spoil v.  ทำให้เสีย, ทำอันตราย, ทำให้เสื่อมเสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spoil
1870 urge v.  เร่ง, กระตุ้น, ผลักดัน, หนุน, เร้า, แหย่, เร้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/urge
1871 appropriate adj.  เหมาะสม, ได้ฤกษ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appropriate
1872 chant n.  เพลง, การสวด, การร้องเพลงสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chant
1873 definitely adv.  อย่างแน่นอน, เด็ดขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/definitely
1874 exodus n.  การอพยพผู้คน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exodus
1875 haphazard adj.  ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/haphazard
1876 leash v.  รั้ง, ข่ม, หยุดยั้ง, บังคับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leash
1877 overcome v.  มีชัย, พิชิต, ถูกข่มขวัญ, ถูกครอบงำ, ปกคลุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overcome
1878 record v.  บรรทุก, แสดง, บอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/record
1879 spokeswoman n.  โฆษกหญิง, ผู้ประกาศหญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spokeswoman
1880 used v. เคย, เคยชิน, คุ้นเคยกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/used
1881 approval n.  การอนุมัติ, การเห็นด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/approval
1882 charismatic adj.  ที่มีเสน่ห์ดึงดูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/charismatic
1883 definition n.  คำจำกัดความ, คำนิยาม, การกำหนด, การจำกัดวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/definition
1884 exotic adj.  มาจากประเทศอื่น, ไม่ใช่ของพื้นเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exotic
1885 harass v.  รบกวน, รังควาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harass
1886 leather n.  หนังฟอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leather
1887 overcook v.  ทำอาหารนานเกินไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overcook
1888 recover v.  เอาหรือได้กลับคืน, ชดเชย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recover
1889 sponge n.  ฟองน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sponge
1890 useful adj.  ที่มีประโยชน์, ดี, น่าพอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/useful
1891 approximately adv.  ใกล้เคียง, ประมาณ, คร่าวๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/approximately
1892 charity n.  ความใจบุญ, การกุศล, ภราดรภาพ, เงินทำทาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/charity
1893 deform v.  ทำให้เปลี่ยนรูป, ทำให้พิการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deform
1894 expand v.  ขยายแผ่, เพิ่ม, คลี่ออก, ยืดออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expand
1895 harbor n.  ที่ลี้ภัย, ท่าเรือ, ที่จอดเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harbor
1896 leatherback n.  เต่ามะเฟือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leatherback
1897 overdue adj.  พ้นกำหนด, เลยเวลา, เกินไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overdue
1898 recovery n.  ชนะคดี, เอาหรือได้กลับคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recovery
1899 sponsorship n.  ผู้สนับสนุนกิจกรรมหรืองานแสดงต่างๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sponsorship
1900 usual adj.  เป็นธรรมดา , เป็นปกติ, ประจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/usual
1901 apricot n.  ผลไม้ของต้น Prunus armeniaca มีรูปยาวรีและมีรสหวานคล้ายลูกท้อ, สีชมพูเหลือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apricot
1902 charming adj.  มีเสน่ห์, ทำให้หลงใหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/charming
1903 defy v.  ท้าทายอำนาจ, ท้า, ฝ่าฝืน, ดื้อดึง, ขัดขืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/defy
1904 expectation n.  การคาดการณ์, การคาดหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expectation
1905 hard adj.  แข็ง, แน่น, ยากลำบาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hard
1906 leave v. ออกเดินทางไป, รอคอย, จากไปเพื่อ (ทำสิ่งที่แตกต่าง),เหลือไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leave
1907 overeat v.  รับประทานมากเกินไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overeat
1908 recreation n.  ความบันเทิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recreation
1909 spot n.  สถานที่, แหล่ง, ที่ตำแหน่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spot
1910 utility n.  ประโยชน์, สิ่งที่เป็นประโยชน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/utility
1911 aptitude n.  พรสวรรค์, เชาว์ปัญญา, ความถนัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aptitude
1912 chart n.  ผัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chart
1913 degree n.  ความแตกต่าง, ระดับ, ชั้น, ฐานะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/degree
1914 expedition n.  การเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expedition
1915 hare n.  กระต่ายป่าจำพวก Lepus https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hare
1916 lecture n.  การสอน, การปราศรัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lecture
1917 overestimate v.  ตีราคาสูงเกินไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overestimate
1918 recycle v.  นำกลับมาใช้อีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recycle
1919 spread v. คลี่ออกไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spread
1920 vacancy n.  ตำแหน่งว่าง, ห้องว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vacancy
1921 Aquarius n  ราศีกุมภ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Aquarius
1922 chase v.  ไล่ตาม, ตามล่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chase
1923 delay n.  การล่าช้า, การเลื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/delay
1924 expel v.  ไล่ออก, ขับไล่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expel
1925 harelip n.  ปากแหว่งหรือปากโหว่แต่กำเนิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harelip
1926 leech n.  ปลิง, ทาก, สิ่งที่ใช้ดูดเลือด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leech
1927 overflow v.  ไหลท่วม, ไหลล้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overflow
1928 reduce v.  ลดลง, ลดราคา, รวบยอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reduce
1929 spree n.  การเล่นสนุกสนาน, การหาความสำราญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spree
1930 vacation n.  ช่วงปิดเทอม, วันหยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vacation
1931 arch v.  ทำให้โค้ง, มีรูปโค้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arch
1932 check v. จดทะเบียนเพื่อเข้าพัก, เข้าทำงาน, ส่งคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/check
1933 deli n.  (delicatessen) ร้านขายอาหารสำเร็จรูป, อาหารสำเร็จรูป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deli
1934 expenditure n.  ค่าใช้จ่าย, การใช้เงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expenditure
1935 harm v.  ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harm
1936 legacy n.  มรดก, สิ่งที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/legacy
1937 overindulge v.  กินหรือดื่มมากเกินไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overindulge
1938 reek v.  ปล่อยควัน, ปล่อยไอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reek
1939 squall n.  เสียงร้องไห้โฮ, กรีดร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/squall
1940 vacuum n.  สุญญากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vacuum
1941 archaeologist n.  นักโบราณคดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/archaeologist
1942 cheer v. รู้สึกร่าเริงขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheer
1943 deliberate adj.  รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, โดยเจตนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deliberate
1944 experience n.  ประสบการณ์, เรียนรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/experience
1945 harmful adj.  ซึ่งเป็นอันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harmful
1946 legend n.  ตำนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/legend
1947 overlook v.  มองข้าม, เมินเฉย, ควบคุม, ดูแล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overlook
1948 refer v  อ้างอิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refer
1949 squash n.  พืชกระกูลน้ำเต้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/squash
1950 valid adj.  ซึ่งมีเหตุผล, ถูกต้องตามกฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/valid
1951 archaeology n.  วิชาโบราณคดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/archaeology
1952 cheerful adj.  ร่าเริง, ดีอกดีใจ, เต็มไปด้วยความปลื้ม ปีติยินดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheerful
1953 deliberately adv.  อย่างรอบครอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deliberately
1954 experiment n.  (โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์) การทดลองเพื่อการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/experiment
1955 harmony n.  การเข้ากันได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harmony
1956 legendary adj.  มีชื่อเสียงมากๆและน่านับถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/legendary
1957 overnight adv.  ค้างคืน, ตลอดคืน, กลางคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overnight
1958 reference n.  การอ้างอิง, หนังสืออ้างอิง, เครื่องหมายอ้างอิง, ความสัมพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reference
1959 squeeze v.  บีบ, เค้น, รีด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/squeeze
1960 validate v.  ทำให้ถูกต้อง, พิสูจน์, ยืนยัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/validate
1961 argue v.  โต้เถียง, ให้เหตุผล, อ้างเหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/argue
1962 chemical n.  สารเคมี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chemical
1963 delicacy n.  ความเปราะบาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/delicacy
1964 expert adj.  เชี่ยวชาญ, ชำนาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expert
1965 harness n.  เครื่องเทียบม้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harness
1966 legislation n.  การออกกฎหมาย, ตัวบทกฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/legislation
1967 overpopulation n.  ประชากรมากเกินไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overpopulation
1968 reflect v.  สะท้อนกลับ, แสดงให้เห็น, ไตร่ตรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reflect
1969 squishy adj.  นิ่มและเปียก, เปียกนุ่มเหนียวเหนอะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/squishy
1970 validity n.  ความมีเหตุผล, ถูกต้องตามกฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/validity
1971 argument n.  การโต้แย้ง, การทะเลาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/argument
1972 chemist n.  นักเคมี, เภสัชกร, นักเล่นแร่แปรธาตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chemist
1973 delicious adj.  อร่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/delicious
1974 explain v.  อธิบายให้เข้าใจ, ให้เหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explain
1975 harpsichord n.  เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด มีลักษณะคล้ายเปียโน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harpsichord
1976 legislative adj.  เกี่ยวกับกฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/legislative
1977 overpower v.  เอาชนะ, มีกำลังเหนือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overpower
1978 reflection n.  การสะท้อน, แสงสะท้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reflection
1979 stability n.  ความแน่นอน, ความมั่นคง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stability
1980 valley n.  หุบเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/valley
1981 Aries n.  ราศีเมษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Aries
1982 chemistry n.  วิชาเคมี, คุณสมบัติ, ปฏิกิริยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chemistry
1983 delight n.  ความยินดี, ความปิติยินดี, ความสุขใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/delight
1984 explanation n.  การอธิบาย, การชี้แจง, ความหมาย, คำชี้แจง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explanation
1985 harvest n.  การเก็บเกี่ยวพืชผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harvest
1986 leisure n.  เวลาว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leisure
1987 overseas adv.  โพ้นทะเล, ต่างประเทศ, นอกประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overseas
1988 refrigerator n.  ตู้เย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refrigerator
1989 stable adj.  มั่นคง, สม่ำเสมอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stable
1990 valuable adj.  มีค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/valuable
1991 army n.  กองทัพบก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/army
1992 cherish v.  ทะนุถนอม, รัก, ยึดมั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cherish
1993 deliver v.  ส่ง, ปล่อย, มอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deliver
1994 explanatory adj.  ซึ่งเป็นการอธิบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explanatory
1995 hatch v.  ( ไข่ ) ออกเป็นตัว, ฟัก ( ไข่ ), กก ( ไข่ ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hatch
1996 lemonade n.  น้ำมะนาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lemonade
1997 oversee v.  คุมงาน, ควบคุม, ตรวจตรา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oversee
1998 refuge n.  ที่หลบภัย, ที่กำบัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refuge
1999 stack n.  กอง, ตั้ง, ปึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stack
2000 valuation n.  การตีราคา, การประเมินค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/valuation

ไม่มีความคิดเห็น: