วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ศัพท์ ม.3 - 3045 คำ (1)ศัพท์ ม.3 จากงานวิจัย ของคุณ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม  3045 คำ
 
1 abandon v. ทิ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abandon
2 booking n. การจอง, สัญญา, การตกลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/booking
3 continent n. ทวีป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/continent
4 enhance v. ประเทือง, ทำให้สูงขึ้น, เพิ่มพูน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enhance
5 grow v. ปลูก, เติบโต, งอกงาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grow
6 laptop n. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laptop
7 nursery school n. โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นอนุบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nurseryschool
8 publisher n. สำนักพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/publisher
9 shoulder-length adj. ยืดหัวไหล่, ยืดบ่า, ส่วนยาวของบ่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shoulder-length
10 thunder n. ฟ้าร้อง, เสียงฟ้าร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thunder
11 ability n. ความสามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ability
12 boomerang n. ไม้ที่มีลักษณะโค้งแบนเมื่อขว้างไปแล้วจะย้อนกลับมาหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boomerang
13 continue v. ทำต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/continue
14 enjoy v. สนุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enjoy
15 grown adj. เติบโต, เป็นผู้ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grown
16 large adj. ส่วนใหญ่, ใหญ่, โต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/large
17 nutritional adj. ทางอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nutritional
18 pudding n. ขนมพุดดิ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pudding
19 shout v. ตะโกน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shout
20 thus adv. เช่นนี้, ดังนี้, ด้วยเหตุนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thus
21 abnormal adj. ผิดปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abnormal
22 boot n. รองเท้าบูท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boot
23 contract n. สัญญา, ข้อตกลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contract
24 enormous adj. เลวทราม, ที่ใหญ่มหึมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enormous
25 grownup n. ผู้ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grownup
26 laser n. แสงกล้า, แสงเลเซอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laser
27 nutritious adj. ซึ่งบำรุงสุขภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nutritious
28 pumpkin n. ฟักทอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pumpkin
29 show v. แสดงสินค้า, แสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/show
30 tick n. เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา, เครื่องหมายขีด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tick
31 about adv. ประมาณ, ราว ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/about
32 booth n. ร้านขายของในงานเทศกาล, แผงลอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/booth
33 contraction n. การย่อให้สั้นลง, การติดต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contraction
34 enough adj. พอเพียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enough
35 guarantee n. การรับประกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guarantee
36 last adj. ที่แล้วมานี้, คราวสุดท้าย, อันหลังที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/last
37 oar n. ไม้พาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oar
38 punctual adj. ตรงเวลา, ตามกำหนด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/punctual
39 shower n. การอาบน้ำฝักบัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shower
40 ticket n. ตั๋ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ticket
41 above adv. เหนือ, เกิน, พ้น, บน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/above
42 bore v. เบื่อ, ทำให้น่าเบื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bore
43 contrast n. ความผิดแผกกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contrast
44 ensemble n. การเล่นดนตรีทั้งวง, การแต่งตัวชุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ensemble
45 guard n. เครื่องป้องกันภัย, ยาม, ผู้พิทักษ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guard
46 late adj. สาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/late
47 obey v. เชื่อฟัง, ยินยอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obey
48 punctuation n. การใช้จุดเครื่องหมายวรรคตอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/punctuation
49 showing n. การแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/showing
50 tie n. สายสัมพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tie
51 abroad adv. ในต่างประเทศ, ไปต่างประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abroad
52 bored adj. เบื่อหน่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bored
53 contribute v. ให้เงินช่วยเหลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contribute
54 enterprise n. บริษัท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enterprise
55 guess v. เดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guess
56 laugh v. หัวเราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laugh
57 object n. สิ่งของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/object
58 punishment n. การลงโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/punishment
59 shrimp n. กุ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shrimp
60 tiger n. เสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tiger
61 absence n. การไม่อยู่, การขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/absence
62 boring adj. น่าเบื่อหน่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boring
63 contribution n. การบริจาค, การช่วยเหลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contribution
64 entertainer n. ผู้ให้ความสนุกสนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entertainer
65 guest n. อาคันตุกะ, แขก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guest
66 laundry n. โรงซักรีด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laundry
67 obligation n. ข้อตกลง, การบังคับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obligation
68 pupil n. ลูกตาดำ, นักเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pupil
69 shrink v. น้อยลง, หด, หลบหน้า, กลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shrink
70 tightly adv. อย่างรัดกุม, อย่างแน่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tightly
71 absent adj. ไม่อยู่, ขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/absent
72 borrow v. ยืม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/borrow
73 control v. ควบคุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/control
74 entertainment n. การให้ความบันเทิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entertainment
75 guest house n. บ้านรับรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guesthouse
76 law n. กฎหมาย, ข้อบังคับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/law
77 obligatory adj. เป็นพันธะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obligatory
78 purchase n. การซื้อ, ของ, ของซื้อ, ราคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/purchase
79 shy adj. ขี้อาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shy
80 tile n. กระเบื้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tile
81 accent n. การเน้นเสียง, สำเนียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accent
82 botanical adj. เกี่ยวกับพืช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/botanical
83 controversial adv. ชอบโต้คารม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/controversial
84 entire adj. ทั้งหมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entire
85 guide n. แนะแนว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guide
86 lawyer n. ทนายความ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lawyer
87 obvious adj. ชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/obvious
88 purple n. สีม่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/purple
89 sick adj. ป่วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sick
90 time n. เวลา, กาลเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/time
91 acceptable adj. สมควรรับเอาไว้, สามารถรับได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acceptable
92 both adj. ทั้งสอง, ทั้งคู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/both
93 convenience n. ความสะดวก, เครื่องให้ความสะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/convenience
94 entirely adv. โดยสิ้นเชิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entirely
95 guidebook n. หนังสือคู่มือทัศนาจร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guidebook
96 lazy adj. เกียจคร้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lazy
97 occasionally adv. เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/occasionally
98 purpose n. ความประสงค์, ความมุ่งหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/purpose
99 sidewalk n. ทางเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sidewalk
100 timecard n. บัตรออกนอกเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/timecard
101 access v. ไปหาได้, เข้าถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/access
102 bother v. รบกวน, ทำให้วุ่นวาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bother
103 convenient adj. สะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/convenient
104 entrance n. การเข้า, ทางเข้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entrance
105 guitar n. กีตาร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guitar
106 lead v. นำพา, จูง, ชักจูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lead
107 occupation n. อาชีพ, การยึดครอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/occupation
108 purse n. กระเป๋าเล็ก ๆ, ถุงเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/purse
109 sign n. สัญลักษณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sign
110 time-consuming adj. ที่สั้นเปลืองเวลามาก, เสียเวลามาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/time-consuming
111 accessible adj. ที่สามารถเข้าได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accessible
112 bottle n. ขวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bottle
113 conventional adj. ประเพณีนิยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conventional
114 entrepreneur n. นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entrepreneur
115 gum n. ยางไม้, หมากฝรั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gum
116 leaflet n. ใบปลิว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leaflet
117 occur v. เกิดขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/occur
118 push v. ผลัก, ดัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/push
119 signal n. สัญญาณ, สัญลักษณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/signal
120 timetable n. ตารางเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/timetable
121 accessory n. เครื่องประดับตามสมัยนิยม, สิ่งประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accessory
122 bottom n. ก้น, พื้นฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bottom
123 conversation n. การสนทนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conversation
124 entry n. การเข้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entry
125 guy n. คนนั้นคนนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guy
126 leak n. รูรั่ว, รอยร้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leak
127 octopus n. ปลาหมึกยักษ์มีงวงแปดงวง, ปลาหมึกสาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/octopus
128 put v. ตั้ง, บรรจุ, วาง, เก็บ, ใส่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/put
129 significant adj. ซึ่งมีความหมาย, มีความสำคัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/significant
130 tip n. เงินรางวัล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tip
131 accident n. อุบัติเหตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accident
132 bounce v. เด้ง, กระโดด, กระทบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bounce
133 convertible adj. ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/convertible
134 environment n. สิ่งแวดล้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/environment
135 gym n. โรงยิม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gym
136 lean v. เอียง, ลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lean
137 offensive adj. ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง, ก้าวร้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/offensive
138 puzzle n. ปริศนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/puzzle
139 silly n. คนโง่, คนทึ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/silly
140 tired adj. เหนื่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tired
141 accidentally adv. โดยบังเอิญ, อุบัติเหตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accidentally
142 bow v. โค้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bow
143 cook v. ทำกับข้าว, ประกอบอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cook
144 episode n. ครั้ง, คราว, ฉาก, ตอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/episode
145 gypsum n. แร่สีขาวคล้ายชอล์ก, แร่ยิปซั่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gypsum
146 learn v. เรียนรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/learn
147 offer v. ยกให้, เสนอ, ให้โอกาส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/offer
148 pyramid n. พีระมิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pyramid
149 silver n. สีเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/silver
150 title n. ตำแหน่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/title
151 accommodation n. การปรับตัว, สิ่งอำนวยความสะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accommodation
152 bowl n. การโยนโบว์ลิ่ง, ลูกโบว์ลิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bowl
153 cool adj. เย็นสบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cool
154 equally adv. อย่างเท่าเทียมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/equally
155 habit n. ความเคยชิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/habit
156 least adj. น้อย, เล็ก, สักครู่, สักหน่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/least
157 often adv. บ่อย ๆ, มัก, หลายครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/often
158 quadrate n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quadrate
159 similar adj. คล้าย, เหมือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/similar
160 today adv. ทุกวันนี้, ในวันนี้, วันนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/today
161 accomplish v. ทำสำเร็จ, บรรลุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accomplish
162 box n. กล่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/box
163 corn n. ข้าวโพด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corn
164 equation n. สมการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/equation
165 habitat n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/habitat
166 leather n. หนังฟอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leather
167 Oh interj. ความประหลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Oh
168 quantity n. จำนวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quantity
169 similarity n. ความเหมือน, ความคล้ายคลึงกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/similarity
170 together adv. ด้วยกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/together
171 according adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/according
172 boy n. เด็กผู้ชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boy
173 corner n. มุม, หัวเลี้ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corner
174 equip v. ตระเตรียม, จัดหา, ติดตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/equip
175 haggis n. อาหารเครื่องในของแกะหรือลูกวัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/haggis
176 leave v. ออกไป, ออกจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leave
177 oil n. น้ำมัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oil
178 quarter n. 1ในสี่ส่วนที่เท่ากัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quarter
179 simple adj. ชัดเจน, เรียบ, ง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/simple
180 toiletry n. เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toiletry
181 account n. บัญชี, รายงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/account
182 boyfriend n. เพื่อนชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boyfriend
183 correct v. ทำให้ถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correct
184 equipment n. การจัดเตรียม,อุปกรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/equipment
185 hair n. ผม, ขน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hair
186 leg n. ขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leg
187 OK adv. ถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/OK
188 quaver v. สั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quaver
189 simultaneous adj. ที่พร้อมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/simultaneous
190 tomato n. มะเขือเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tomato
191 accountant n. สมุห์บัญชี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accountant
192 brace n. เสาค้ำ, เครื่องค้ำจุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brace
193 correctly adv. อย่างถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correctly
194 erase v. ลบออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/erase
195 hairbrush n. หวีแปรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hairbrush
196 legendary adj. ซึ่งเป็นนิทาน, ซึ่งไม่มีหลักฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/legendary
197 okay adv. ใช้ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/okay
198 queen n. พระราชินี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/queen
199 since prep. ตั้งแต่, ตั้งแต่นั้นมา, เมื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/since
200 tomb n. หลุมฝังศพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tomb
201 accurately adv. อย่างแม่นยำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accurately
202 bracelet n. กำไลมือ, กุญแจมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bracelet
203 correspondence n. ความสอดคล้อง, การติดต่อกันทางจดหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correspondence
204 erect adj. ลุก, ชะลูด, ชู, ตั้ง, ตั้งชั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/erect
205 haircut n. การตัดผม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/haircut
206 legislation n. กฎหมาย, ข้อบังคับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/legislation
207 old adj. เก่า, เก่าแก่, ชรา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/old
208 question n. คำถาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/question
209 sincere adj. จริงใจ, น้ำใสใจจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sincere
210 tomorrow adv. พรุ่งนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tomorrow
211 achieve v. บรรลุผล, ได้รับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/achieve
212 brain n. สมอง, สติปัญญา, คนฉลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brain
213 corridor n. ระเบียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corridor
214 erupt v. ระเบิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/erupt
215 hairdresser n. ช่างตัดผม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hairdresser
216 leisure n. เวลาว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leisure
217 old-fashioned adj. สมัยนิยมเก่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/old-fashioned
218 questionnaire n. แบบสอบถาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/questionnaire
219 sincerely adv. อย่างใจจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sincerely
220 tone n. น้ำเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tone
221 achievement n. ความสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/achievement
222 brainstorm v. ระดมความคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brainstorm
223 cosmetic n. เครื่องสำอาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cosmetic
224 escalator n. บันไดเลื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/escalator
225 hairdryer n. เครื่องเป่าผม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hairdryer
226 lemon n. มะนาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lemon
227 olive n. ต้นมะกอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/olive
228 queue n. ผมเปีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/queue
229 single adj. เดี่ยว,โสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/single
230 too adv. ด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/too
231 acrobat n. นักกายกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acrobat
232 brave adj. กล้าหาญ, อดทน, ฝ่าผจญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brave
233 cost n. ทุน, ค่าใช้จ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cost
234 escape v. รอดพ้นจาก, หนีออกมาจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/escape
235 half n. ครึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/half
236 lemonade n. น้ำมะนาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lemonade
237 omelet n. ไข่เจียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/omelet
238 quickly adv. รวดเร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quickly
239 sister n. พี่, น้องสาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sister
240 tool n. เครื่องมือ,อุปกรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tool
241 across prep. ขวาง, ข้าม, ตามขวาง, ผ่านข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/across
242 bravery n. ความกล้าหาญ, การไม่กรงกลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bravery
243 costume n. เครื่องแต่งกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/costume
244 especially adv. อย่างพิเศษ,เฉพาะตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/especially
245 hamburger n. เนื้อบด, แฮมเบอร์เกอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hamburger
246 lend v. ให้ยืม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lend
247 once n. ครั้งหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/once
248 quiet adj. เงียบ, เงียบลง, ระดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quiet
249 sister-in-law n. น้องสะใภ้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sister-in-law
250 toothache n. อาการปวดฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toothache
251 act n. กระทำ, แสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/act
252 bread n. ขนมปัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bread
253 cotton n. ฝ้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cotton
254 essential adj. จำเป็น, มีสาระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/essential
255 hammer n. ค้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hammer
256 length n. ความยาว, ระยะทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/length
257 onion n. หัวหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/onion
258 quietly adv. เงียบ, เงียบลง, อย่างสงบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quietly
259 site n. ตำแหน่ง, เขตที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/site
260 toothbrush n. แปรงสีฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toothbrush
261 acting adj. รักษาการ, ว่าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acting
262 break v. ทำแตก, ทุบ, ทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/break
263 cough n. เสียงไอ, การไอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cough
264 establish v. สร้าง, สถาปนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/establish
265 hammock n. เปลญวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hammock
266 lengthen v. ทำให้ยาวขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lengthen
267 onlooker n. ผู้ชม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/onlooker
268 quilt n. ผ้าคลุมตียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quilt
269 situation n. สถานการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/situation
270 toothpaste n. ยาสีฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toothpaste
271 action n. การแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/action
272 breakdown n. ความล้มเหลว, การเลิกล้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breakdown
273 council n. สภา, คณะผู้แทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/council
274 ethics n. หลักจริยธรรม จริยศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ethics
275 handful n. กำมือหนึ่ง, งานเต็มมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handful
276 lens n. เลนส์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lens
277 only adv. เท่านั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/only
278 quit v. ยุติ, เลิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quit
279 size n. ขนาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/size
280 top n. ส่วนบน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/top
281 action film n. หนังบู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/actionfilm
282 breakfast n. อาหารเช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breakfast
283 counsel v. การให้คำแนะนำ, ปรึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/counsel
284 etiquette n. มารยาท, สมบัติผู้ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/etiquette
285 handicraft n. งานฝีมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handicraft
286 leopard n. เสือดาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leopard
287 onto prep. ไปบน, ไปยัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/onto
288 quite adv. เต็มที่, ทั้งหมด, โดยสมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quite
289 skate n. รองเท้าสเกต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skate
290 topic n. หัวข้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/topic
291 activity n. กิจกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/activity
292 breakthrough n. การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breakthrough
293 counselor n. ผู้ให้คำปรึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/counselor
294 evaluation v. ประเมินผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evaluation
295 handkerchief n. ผ้าเช็ดหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handkerchief
296 let v. อนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/let
297 opalescent adj. เป็นสีน้ำนม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/opalescent
298 quiz n. การสอบถาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quiz
299 sketch n. ภาพร่าง, เรื่องราวสั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sketch
300 torture n. การทรมาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/torture
301 actor n. นักแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/actor
302 breath n. ลมหายใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breath
303 count v. นับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/count
304 evaporate v. ทำให้ระเหย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evaporate
305 handle v. ดูแล, ถือ, จัดการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handle
306 letter n. จดหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/letter
307 open n. เปิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/open
308 quotation n. ถ้อยคำที่คัดมาจากกวี, อ้างคำพูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quotation
309 skill n. ความสามารถ, ความชำนาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skill
310 total n. จำนวนทั้งหมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/total
311 actress n. นักแสดงหญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/actress
312 breathing n. การหายใจ, การหยุดพัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breathing
313 countable adj. นับได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/countable
314 evening n. ตอนเย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evening
315 handsome adj. หล่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handsome
316 lettuce n. ผักกาดหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lettuce
317 operate v. ทำงาน, ผ่าตัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/operate
318 race n. การแข่งขัน, กระแสน้ำ, ร่องน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/race
319 skilled adj. ชำนิ ชำนาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skilled
320 tote v. รวมยอด, คำนวณ, ชาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tote
321 actually adv. ความเป็นจริง, ที่จริง, แท้จริง, โดยปกติแล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/actually
322 breathtaking adj. น่างงงวย, น่าใจหาย, น่าทึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breathtaking
323 counter n. เคาน์เตอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/counter
324 event n. เหตุการณ์, ผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/event
325 handwritten adj. ที่เขียนด้วยลายมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handwritten
326 level n. ระดับ, ชั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/level
327 opinion n. ข้อคิดเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/opinion
328 racket n. ไม้ตีเทนนิสและอื่น ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/racket
329 skin n. ผิวหนัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skin
330 touch v. สัมผัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/touch
331 add v. เพิ่ม, เสริม, เติม, บวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/add
332 breed v. ก่อ, เกิด, ผสมพันธุ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breed
333 country n. ประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/country
334 ever adv. ตลอดไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ever
335 hang v. แขวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hang
336 library n. ห้องสมุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/library
337 opposite prep. ตรงกันข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/opposite
338 radical adj. รากของคำ, หน่วยที่เป็นราก, หัวรุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/radical
339 skirt n. กระโปรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skirt
340 tough adj. ยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tough
341 addict n. ผู้ที่ติดสารเสพติด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/addict
342 breeze n. ลมอ่อนๆ, งานเบาๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breeze
343 countryside n. ชนบท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/countryside
344 everywhere adv. ทุกหนทุกแห่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/everywhere
345 happen v. ปรากฏ, เกิดขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/happen
346 license n. ใบอนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/license
347 optimistic adj. การมองโลกในแง่ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/optimistic
348 radio n. วิทยุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/radio
349 sky n. ท้องฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sky
350 tour n. การท่องเที่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tour
351 addiction n. การบวก, การเพิ่มเข้ามา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/addiction
352 bride n. เจ้าสาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bride
353 couple n. คู่, สามีภรรยา, คู่หมั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/couple
354 evidence n. หลักฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evidence
355 happy adj. โชคดี, มีความสุข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/happy
356 lie v. โกหก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lie
357 option n. การเลือก, ทางเลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/option
358 raft n. แพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/raft
359 skydiving n. กีฬาที่คนกระโดดจากเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skydiving
360 tour guide n. มัคคุเทศก์นำเที่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tourguide
361 address n. ตำบลที่อยู่, จ่าหน้าซอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/address
362 bridge n. สะพาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bridge
363 courage n. ความกล้าหาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/courage
364 evil n. ความชั่ว, ความเลวร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evil
365 hard adj. แข็ง, แน่น, ยาก, ลำบาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hard
366 life n. ชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/life
367 or conj. มิฉะนั้น, หรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/or
368 railway n. ทางรถไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/railway
369 skylight n. หน้าต่างบนหลังคา, แสงบนท้องฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skylight
370 tourist n. นักท่องเที่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tourist
371 adjustable adj. ปรับได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adjustable
372 brief adj. ชั่วคราว, รวบรัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brief
373 course n. หลักสูตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/course
374 exactly adv. เที่ยง, แน่นอน, ถูกต้องโดยแท้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exactly
375 hardly adv. เกือบจะไม่, แทบจะไม่, ไม่ค่อยจะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hardly
376 lifeguard n. เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifeguard
377 orange n. ส้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orange
378 raincoat n. เสื้อกันฝน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/raincoat
379 slam v. ปิดดังปัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slam
380 toward prep. ไปทาง, ท่าที(ต่อ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toward
381 administrative adj. ซึ่งเกี่ยวกับการปกครอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/administrative
382 briefcase n. กระเป๋าหิ้วสำหรับใส่เอกสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/briefcase
383 courtesy n. ความสุภาพ, มารยาท, อัธยาศัยดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/courtesy
384 exam n. การสอบ, การทดสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exam
385 hardware n. เครื่องโลหะหรือเหล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hardware
386 lifestyle n. วิถีชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifestyle
387 orchestra n. วงดรตรีขนาดใหญ่ที่มีเครื่องหลายประเภท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orchestra
388 rainy adj. ซึ่งมีฝนตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rainy
389 slap n. การตบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slap
390 towel n. ผ้าขนหนู, ผ้าเช็ดจานชาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/towel
391 admire v. ชมเชย, ยกย่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/admire
392 bright adj. แจ่มใส, ฉลาด, สดใส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bright
393 cousin n. ลูกพี่ลูกน้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cousin
394 examination n. การสอบ, การสอบสวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/examination
395 hardworking n. การทำงานหนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hardworking
396 lifetime n. ชั่วชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifetime
397 orchid n. กล้วยไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orchid
398 raise v. เงย (หน้า), เปิด (หมวก), เพาะปลูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/raise
399 sled n. เลื่อนหิมะ, แคร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sled
400 town n. เมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/town
401 adoption n. การรับ, การเลี้ยงเป็นลูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adoption
402 brightly adv. มีชีวิตชีวา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brightly
403 cover v. ปกคลุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cover
404 example n. เป็นตัวอย่าง, ตัวอย่าง, แบบอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/example
405 harm v. ทำร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harm
406 light n. โคม, ตะเกียง, ตามประทีป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/light
407 order n. ชนิด, ชิ้น, แถว, ลำดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/order
408 ranch n. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่,ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ranch
409 sleep v. นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sleep
410 toy n. เครื่องเล่น, เล่น, ละเอียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toy
411 adult n. ผู้ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adult
412 brilliant adj. ฉลาดมาก,โชติช่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brilliant
413 craft n. งานศิลปะที่ทำด้วยมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/craft
414 excellent adj. ดีเด่น, ดีงาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excellent
415 harmful adj. ซึ่งให้โทษ, ซึ่งเป็นอันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harmful
416 lighting n. การส่องแสงสว่าง, ฟ้าแลบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lighting
417 organization n. องค์การ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/organization
418 range n. แถว, ลำดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/range
419 sleepy adj. ขี้เซา, ง่วง , อย่างง่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sleepy
420 adulthood n. ความผู้ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adulthood
421 bring v. นำมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bring
422 crash v. ชน, ปะทะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crash
423 exchange v. แลกเปลี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exchange
424 hassle n. การทะเลาะ, ความยุ่งยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hassle
425 like v. ชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/like
426 organize v. รวบรวม, จัดตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/organize
427 rank v. ตำแหน่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rank
428 slice v. แล่, เฉือนเป็นแผ่นบางๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slice
429 track n. ติดตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/track
430 advantage n. ความได้เปรียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advantage
431 British n. คนอังกฤษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/British
432 crater n. ปากปล่องภูเขาไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crater
433 exchange student n. นักเรียนแลกเปลี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exchangestudent
434 hate v. เกลียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hate
435 limestone n. หินปูน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/limestone
436 orient adj. ทิศตะวันออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orient
437 rapid adj. รวดเร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rapid
438 slide v. ลื่น, ลื่นไถล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slide
439 tractor n. รถลากขนาดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tractor
440 adventure n. การผจญภัย, ฝ่าอันตราย, การเสี่ยงภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adventure
441 broadcast v. กระจายข่าว, กระจายเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/broadcast
442 crawl v. คลาน, เลื้อย, แล่นคลาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crawl
443 excited adj. ตื่นเต้นดีใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excited
444 haunt v. หลอกหลอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/haunt
445 limit n. ขอบเขต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/limit
446 origin n. พืชพันธุ์, มูล, ราก, แหล่งกำเนิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/origin
447 rarely adj. นาน ๆ ครั้ง, ไม่ธรรมดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rarely
448 slim adj. ผอมบาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slim
449 traffic n. การจราจร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/traffic
450 adventurous adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงทาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adventurous
451 brochure n. แผ่นพับสำหรับโฆษณา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brochure
452 craze n. ความหลงใหลคลั่งไคล้, สิ่งที่คลั่งไคล้กัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/craze
453 excitement n. สิ่งที่น่าตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excitement
454 haunted adj. สิงสู่, ครอบงำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/haunted
455 limited adj. ถูกจำกัด, มีขอบเขต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/limited
456 original adj. แรกเริ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/original
457 rate n. อัตรา, ระดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rate
458 slip v. ลื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slip
459 traffic light n. สัญญาณไฟจราจร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trafficlight
460 advertise v. โฆษณา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advertise
461 brooch n. เข็มกลัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brooch
462 crazy adj. บ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crazy
463 exciting adj. น่าตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exciting
464 head n. ศีรษะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/head
465 line n. แวดวง, เส้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/line
466 originally adv. อย่างดั้งเดิม, เริ่มแรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/originally
467 rather adv. มากกว่า, ค่อนข้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rather
468 sly adj. ฉลาดแกมโกง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sly
469 tragedy n. โศกนาฏกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tragedy
470 advertisement n. การโฆษณา, คำโฆษณา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advertisement
471 brother n. พี่/น้องชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brother
472 creamy adj. รสมัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/creamy
473 exclamation n. การร้องอุทาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exclamation
474 headache n. อาการปวดศีรษะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/headache
475 link n. สิ่งที่เชื่อมต่อ, ข้อต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/link
476 ostrich n. นกกระจอกเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ostrich
477 rayon n. แพรเทียม ที่ทำจากไม้หรือสิ่งอื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rayon
478 smart adj. เก๋, โก้, ทำให้สวยขึ้น, ผึ่งผาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smart
479 trail v. สะกดรอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trail
480 advice n. คำแนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advice
481 brother-in-law n. น้องเขย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brother-in-law
482 create v. สร้างสรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/create
483 exclusive adj. แต่ผู้เดียว, ผูกขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exclusive
484 headline n. หัวเรื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/headline
485 lion n. สิงโต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lion
486 other pron. คนอื่น ๆ, อีก, อีกคนหนึ่ง, อื่น ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/other
487 reach v. ถึง, บรรลุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reach
488 smell n. กลิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smell
489 train n. ขบวนรถไฟ, อบรม, ขบวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/train
490 advisable adj. ซึ่งเป็นที่แนะนำ, ควรกระทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advisable
491 brown n. สีน้ำตาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brown
492 creative adj. ที่สร้างสรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/creative
493 exclusively adv. นอกจาก, ไม่นับ, เว้นไว้แต่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exclusively
494 headmaster n. ครู, อาจารย์ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/headmaster
495 liquid adj. ของเหลว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liquid
496 ounce n. หน่วยน้ำหนักเป็นออนซ์ = . ปอนด์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ounce
497 react v. ต่อต้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/react
498 smile v. รอยยิ้ม, ยิ้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smile
499 trainer n. ผู้ฝึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trainer
500 advise v. แนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advise
501 brush n. แปรง, พู่กัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brush
502 creature n. สรรพสิ่งที่สร้างขึ้น, สัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/creature
503 exercise n. การออกกำลังกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exercise
504 headquarter n. กองบัญชาการ, สำนักงานใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/headquarter
505 list n. รายการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/list
506 out of date adj. ล้าสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outofdate
507 reaction n. การตอบสนอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reaction
508 smite v. หวดอย่างแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smite
509 transfer v. ถ่าย, โยกย้าย, รูปลอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transfer
510 adviser n. ที่ปรึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adviser
511 bucket n. ถังน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bucket
512 credit n. ความเชื่อถือ, เงินเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/credit
513 exhaust v. ใช้หมด, ทำให้อ่อนเพลีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exhaust
514 heal v. รักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heal
515 listen v. ฟัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/listen
516 outback n. ชนบท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outback
517 read v. อ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/read
518 smoke n. ควันไฟหรือบุหรี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smoke
519 translator n. นักแปล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/translator
520 aesthetic adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aesthetic
521 budget n. งบประมาณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/budget
522 credit card n. บัตรสินเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/creditcard
523 exhaustive adj. ซึ่งใช้หมด, ซึ่งทำให้หมดกำลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exhaustive
524 health n. สุขภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/health
525 lit v. จุดไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lit
526 outcome n. ผลลัพธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outcome
527 ready adj. พร้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ready
528 smooth adj. ราบเรียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smooth
529 transmission n. การส่งผ่าน, การถ่ายทอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transmission
530 affect v. กระทบ, ส่งผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affect
531 buffet n. ที่ตั้งอาหาร, สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/buffet
532 crime n. อาชญากรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crime
533 exhibit n. ของที่แสดง, หลักฐาน, นิทรรศการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exhibit
534 healthy adj. ดีต่อสุขภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/healthy
535 liter n. ลิตร ( หน่วยความจุ ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liter
536 outdoor adj. นอกบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outdoor
537 real estate n. ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/realestate
538 snack n. อาหารว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snack
539 transportation n. การขนส่ง, การคมนาคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transportation
540 affection n. ความรักใคร่ไยดี, ความอบอุ่น, ความชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affection
541 bug n. แมลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bug
542 criminal n. จำเลย, ทางอาญา, ผู้ร้าย, อาชญากร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/criminal
543 exhilaration v. การทำให้มีชีวิตชีวา, ความรื่นเริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exhilaration
544 hear v. ฟัง, ได้ยิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hear
545 literal adj. ทางด้านตัวหนังสือ, ความหมายตามตัวอักษร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/literal
546 outfit n. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outfit
547 realistic adj. เป็นไปได้, เป็นจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/realistic
548 snail n. หอยโข่ง / หอยทาก, ขนมปังโรล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snail
549 trap door n. เครื่องดักจับฝุ่นละออง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trapdoor
550 affectionate adj. เมตตา, ชอบ, รัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affectionate
551 building n. ตึก, สิ่งก่อสร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/building
552 crispy adj. เปราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crispy
553 exist v. ดำรงอยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exist
554 heart n. หัวใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heart
555 literary adj. เกี่ยวกับการประพันธ์, เกี่ยวกับวรรณคดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/literary
556 outgoing adj. ออกไป, จากไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outgoing
557 reality n. ของจริง ๆ, ความจริงจัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reality
558 snake n. งู, งูพิษ, บุคคลทรยศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snake
559 travel n. การท่องเที่ยว, เดินทาง, ท่องเที่ยวไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/travel
560 affirmative n. การตอบรับ, คำยืนยัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affirmative
561 bulldozer n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bulldozer
562 critic n. นักวิจารณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/critic
563 exit n. ทางออก, การจากไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exit
564 heart line n. เส้นหัวใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heartline
565 little adj. เล็ก, น้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/little
566 outlaw n. คนนอกกฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outlaw
567 realize v. ทำให้เห็น, ทำให้เห็นจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/realize
568 snare n. กับดัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snare
569 treat v. รักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/treat
570 afford v. สามารถให้ได้, สามารถมีได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/afford
571 bulletin n. แถลงการณ์, รายงานข่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bulletin
572 criticism n. บทวิจารณ์, การวิจารณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/criticism
573 exotic adj. เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exotic
574 heat n. ความร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heat
575 live v. ดำรงชีพ, มีอายุ, รอดมาได้, อยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/live
576 outline n. เค้าโครง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outline
577 really adv. ของจริง ๆ, ความจริงจัง, แท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/really
578 sneaker n. รองเท้ากีฬาเป็นรองเท้าผ้าใบพื้นบาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sneaker
579 treatment n. การปฏิบัติ, การรักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/treatment
580 afraid adj. กลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/afraid
581 bummer n. สิ่งที่ไม่น่ารื่นรมย์, สิ่งที่รำคาญใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bummer
582 criticize v. ดู, วิพากษ์วิจารณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/criticize
583 expand v. ขยาย, ขยายตัว, เจริญขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expand
584 heaven n. สวรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heaven
585 lizard n. สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lizard
586 outside adv. ข้างนอก, นอกจาก, ภายนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outside
587 reason n. เหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reason
588 so conj. ดังนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/so
589 trek n. เดินทางหรืออพยพ(โดยเฉพาะไปอย่างช้าๆหรือด้วยความลำบาก) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trek
590 Africa n. ทวีปแอฟริกา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Africa
591 bump v. กระทบ, ชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bump
592 crocodile n. จระเข้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crocodile
593 expansion n. สื่อสารอย่างเป็นมิตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expansion
594 heavy adj. ขนาดหนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heavy
595 loathe v. รังเกียจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loathe
596 outstanding adj. เด่น, สำคัญ, ยังไม่ได้ชำระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outstanding
597 rebellion n. การกบฏ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rebellion
598 soap n. สบู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soap
599 trend n. ทิศทาง, แนว, มีแนว, เลี้ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trend
600 after prep. หลัง, หลังจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/after
601 bundle n. มัด, ห่อ, พวง, กลุ่ม, กอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bundle
602 crop n. พืชผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crop
603 expect v. คาดหวัง, คาดการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expect
604 heavy metal n. ดนตรีร็อก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heavymetal
605 lobby n. ซุ้มประตู, เฉลียง, ห้องพักแขก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lobby
606 oven n. เตาอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oven
607 recall v. รำลึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recall
608 soccer n. กีฬาฟุตบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soccer
609 triangular n. สามเหลี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/triangular
610 afternoon n. หลังเที่ยง, บ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/afternoon
611 burial n. พิธีฝังศพ, การฝังศพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/burial
612 cross n. รูปกากบาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cross
613 expenditure v. รายจ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expenditure
614 heehaw n. เสียงร้องของลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heehaw
615 lobster n. กุ้งทะเลขนาดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lobster
616 over prep. บน, เหนือ, เกิน, มากเกินไป, เหลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/over
617 receipt n. รายรับ, ใบเสร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/receipt
618 sociable adj. เข้ากับคนง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sociable
619 tribe n. เชื้อชาติ, หมู่เผ่า, เผ่า, วงศ์ตระกูล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tribe
620 again adv. อีก, อีกที, อนึ่ง, ใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/again
621 Burmese n. ชาวพม่า, ภาษาพม่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Burmese
622 crossing n. จุดตัดกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crossing
623 expense n. ค่าใช้จ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expense
624 heel n. ส้น, ส่วนที่งอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heel
625 local adj. ท้องถิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/local
626 overall adj. ทั้งหมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overall
627 receive v. ยอมรับ, ประสบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/receive
628 social adj. เกี่ยวกับสังคม, เกี่ยวกับฐานะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/social
629 trick n. กลอุบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trick
630 against prep. ตรงกันข้าม, ต่อต้าน, ย้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/against
631 burn v. เผา, ลวก,สุก, ไหม้, ทำให้ไหม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/burn
632 cross-over n. การข้าม, สะพาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cross-over
633 expensive adj. มีราคาแพง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expensive
634 height n. ความสูง, ระดับสูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/height
635 locate v. ที่ตั้ง, ตั้ง, อยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/locate
636 overcome v. พิชิต, ชนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overcome
637 recent adj. เมื่อเร็วๆนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recent
638 society n. สังคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/society
639 tricky adj. มีกลเม็ด, มีกลอุบาย, มีแผลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tricky
640 age n. อายุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/age
641 bus n. รถประจำทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bus
642 crowded adj. แออัด, เบียดเสียดยัดเยียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crowded
643 experience n. ประสบการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/experience
644 heir n. ผู้รับมรดก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heir
645 location n. ตำแหน่ง, สถานที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/location
646 overcrowded v. ทำให้แน่นเกินไป, พลุกพล่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overcrowded
647 recently adv. เมื่อไม่นานมานี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recently
648 sociologist n. นักสังคมศาสตร์, นักสังคมวิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sociologist
649 trip n. การเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trip
650 agency n. ธุรกิจการบริการ, กิจการ, วิธีการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agency
651 business n. ธุรกิจ, กิจการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/business
652 crucial adj. เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crucial
653 experiment n. การทดลอง, ผลการทดลองหรือผลการตรวจสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/experiment
654 helicopter n. เฮลิคอปเตอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/helicopter
655 locker n. ตู้, หีบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/locker
656 overhear v. ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overhear
657 reception n. การต้อนรับ, การต้อนรับแขก, การรับรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reception
658 sociology n. สังคมวิทยา, ว่าด้วยเรื่องสังคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sociology
659 triple adj. สามเท่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/triple
660 agent n. ตัวแทน, ผู้แทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agent
661 business card n. นามบัตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/businesscard
662 cruise n. เรือนำเที่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cruise
663 expert n. ผู้เชี่ยวชาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expert
664 hello interj. คำแสดงการทักทาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hello
665 locomotive n. หัวรถจักร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/locomotive
666 overlook v. มองข้าม, เมินเฉย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overlook
667 receptionist n. พนักงานต้อนรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/receptionist
668 sock n. ถุงเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sock
669 tripod n. ม้านั่ง(โต๊ะ, ตั่ง, ที่ค้ำ, ที่ตั้ง, แท่นบูชา)ที่มี 3 ขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tripod
670 aggressive adj. ก้าวร้าว, แข็งกร้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aggressive
671 businessman n. นักธุรกิจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/businessman
672 crush v. ชน, ขยี้, ทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crush
673 explain v. อธิบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explain
674 help v. ช่วย, ช่วยเหลือ, เว้น, หลีกเลี่ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/help
675 logical adj. มีเหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/logical
676 overnight n. กลางคืน, ตลอดคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overnight
677 recipe n. ตำหรับอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recipe
678 soda n. โซดา คือ น้ำอัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soda
679 troop n. กองกำลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/troop
680 ago adv. แต่ก่อน, มาแล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ago
681 businesswomen n. นักธุรกิจหญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/businesswomen
682 cry v. ร้องไห้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cry
683 explanation n. คำอธิบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explanation
684 helpful adj. มีประโยชน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/helpful
685 London n. กรุงลอนดอนเป็นเมืองหลวงของอังกฤษและเครือจักรภพอังกฤษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/London
686 overseas adv. ข้ามทะเล, ต่างประเทศ, โพ้นทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overseas
687 recipient n. ผู้รับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recipient
688 soft adj. อ่อนโยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soft
689 trouble n. ความลำบาก, น่ารำคาญ, ความยุ่งยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trouble
690 agonizing adj. อย่างปวดร้าวทรมาน, ทรมาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agonizing
691 busy adj. ไม่ว่าง, หมกมุ่น, ยุ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/busy
692 crystal n. คริสตัล, ผลึก, สารผลึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crystal
693 explore v. สำรวจ, ตรวจ, สอบสวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explore
694 herbal adv. เกี่ยวกับต้นไม้, เกี่ยวกับสมุนไพร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/herbal
695 lonely adj. เปล่าเปลี่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lonely
696 oversleep n. นอนเลยเวลาที่กำหนดตื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oversleep
697 recklessly adv. อย่างประมาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recklessly
698 software n. โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/software
699 trouser n. กางเกงขายาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trouser
700 agree v. ตกลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agree
701 butler n. หัวหน้าคนใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/butler
702 cub n. เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์, ลูกสัตว์, คนอ่อนหัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cub
703 explosion n. การระเบิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explosion
704 here adv. ณ ที่นี้, ตรงนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/here
705 long-term adj. ที่อยู่มายาวนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/long-term
706 owe v. เป็นหนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/owe
707 recognition n. การยอมรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recognition
708 soldier n. ทหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soldier
709 trout n. ปลาน้ำจืด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trout
710 agreement n. ข้อตกลง, ความตกลง, ความยินยอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agreement
711 butter n. เนยเหลว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/butter
712 cue n. เบาะแส, การบอกเป็นแนว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cue
713 export v. ส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/export
714 hero n. วีรบุรุษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hero
715 look v. ดู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/look
716 own adj. เป็นเจ้าของ, ด้วยตนเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/own
717 recognize n. จำได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recognize
718 solid adj. ของแข็ง, แข็ง, ทำให้แข็ง, มั่นคง, หนักแน่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/solid
719 truck n. รถบรรทุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/truck
720 agriculture n. การเกษตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agriculture
721 buy v. ซื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/buy
722 culinary adj. (ศิลปะ)ของการประกอบอาหาร, เกี่ยวกับครัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/culinary
723 express v. แสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/express
724 heroic adj. กล้าหาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heroic
725 lorry n. รถบรรทุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lorry
726 owner n. เจ้าของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/owner
727 recommend v. แนะนำ, เสนอแนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recommend
728 solitary adj. อยู่ตามลำพัง, สันโดษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/solitary
729 trumpet n. แตรเดี่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trumpet
730 aid n. การอาศัย, ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aid
731 cabbage n. ผักจำพวกกะหล่ำปลี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cabbage
732 cultural adj. เกี่ยวกับวัฒนธรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cultural
733 expression n. การแสดงออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expression
734 heroine n. วีรสตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heroine
735 lose v. หลงทาง, ทำหาย, เสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lose
736 oxygen n. ธาตุออกซิเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oxygen
737 recommendation n. การแนะนำ, การชี้แนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recommendation
738 solution n. วิธีแก้, การแก้(ปัญหา) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/solution
739 trust v. วางใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trust
740 aim v. เล็ง, มุ่งหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aim
741 cabinet n. คณะรัฐมนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cabinet
742 culture shock n. การปรับตัวไม่ทันเมื่อบุคคลไปอยู่ต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cultureshock
743 extensive adj. ที่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extensive
744 hey interj. คำอุทานเพื่อทักทาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hey
745 loss n. การสูญเสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loss
746 page n. หน้าหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/page
747 reconfirm v. ยืนยันอีกครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reconfirm
748 solve v. แก้ปัญหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/solve
749 trustworthy adj. น่าไว้วางใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trustworthy
750 airfare n. ราคาของการเดินทางโดยเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/airfare
751 cable n. สายเคเบิล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cable
752 curator n. หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curator
753 extinct adj. สูญพันธุ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extinct
754 hi interj. คำอุทานทักทาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hi
755 lost adj. สูญหายไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lost
756 paint n. สี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paint
757 record n. บันทึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/record
758 some pron. คนในคนหนึ่ง, คนใดไม่ทราบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/some
759 truth n. ความจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/truth
760 airline n. สายการบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/airline
761 cafeteria n. โรงอาหารที่ต้องบริการตัวเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cafeteria
762 cure v. รักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cure
763 extinction n. การสูญพันธุ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extinction
764 hide v. ซ่อน, บัง, ปกคลุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hide
765 lottery n. หวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lottery
766 painting n. การวาดภาพสี, การทาสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/painting
767 recreation n. การพักผ่อนหย่อนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recreation
768 someone pron. ใครบางคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/someone
769 truthful adj. เปิดเผยความจริง, มีความจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/truthful
770 airplane n. เครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/airplane
771 cage n. กรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cage
772 curious adj. อยากรู้อยากเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curious
773 extra adj. เป็นพิเศษ, พิเศษ, รายการพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extra
774 high adj. สูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/high
775 loud adj. ดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loud
776 pajamas n. ชุดนอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pajamas
777 recruit v. รับคนใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recruit
778 something pron. บางสิ่งบางอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/something
779 try v. พยายาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/try
780 airport n. สนามบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/airport
781 cake n. ขนมเค้ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cake
782 curly adj. งอ, เป็นลอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curly
783 extracurricular adj. พิเศษนอกหลักสูตร, นอกเหนือจากหน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extracurricular
784 highly adj. อย่างมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/highly
785 loudly adv. อย่างดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loudly
786 pale adj. ซีดขาว, หน้าซีด, อ่อน, ซีด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pale
787 recruitment n. เกณฑ์ทหาร, ทหารใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recruitment
788 sometimes adv. บางครั้ง, บางครั้งบางคราว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sometimes
789 t-shirt n. เสื้อยืดคอกลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/t-shirt
790 aisle n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aisle
791 calendar n. ปฏิทิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/calendar
792 current adj. อยู่ในเวลาปัจจุบัน, ขณะนี้, ที่แพร่หลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/current
793 extreme adj. สุดขีด, เกินขอบเขต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extreme
794 high-risk adj. ความเสี่ยงสูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/high-risk
795 lovesick adj. เป็นไข้ใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lovesick
796 pan n. ถาด, กระทะ, อ่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pan
797 recycle v. นำกลับมาใช้อีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recycle
798 soon adv. ไม่นาน, ในไม่ช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soon
799 tune n. ทำนองเพลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tune
800 album n. สมุดสะสมรูปภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/album
801 call v. เรียก, ร้องขอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/call
802 curricular adj. หลักสูตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curricular
803 extremely adv. อย่างยิ่งยวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extremely
804 highway n. ทางหลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/highway
805 low adj. เตี้ย, ต่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/low
806 panda n. หมีแพนดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/panda
807 red adj. แดง, แดงเป็นไฟ, หน้าแดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/red
808 sophisticated adj. ไม่เป็นธรรมชาติ, ช่ำชองโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sophisticated
809 tunnel n. หลุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tunnel
810 alert adj. เตือนภัย, ว่องไว, เตรียมพร้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alert
811 caller n. ผู้โทร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/caller
812 curve adj. โค้งงอ, เส้นโค้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curve
813 eye n. ตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eye
814 hike v. เดินทางไปแรมคืนโดยไม่ขึ้นรถ, เดินทางไกล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hike
815 loyal adj. จงรักภักดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loyal
816 pant v. หอบฮัก ๆ, เล่าด้วยอาการหอบฮัก ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pant
817 reduce v. ลดลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reduce
818 sore adj. เจ็บปวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sore
819 Turkey n. ประเทศตุรกี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Turkey
820 alien n. คนต่างด้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alien
821 calling n. อาชีพ, การเรียกร้อง, การเยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/calling
822 custom n. ประเพณี, กิจวัตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/custom
823 fabric n. โครง, ตึก, เนื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fabric
824 hill n. เนินเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hill
825 loyalty n. ความจงรักภักดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loyalty
826 papaya n. มะละกอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/papaya
827 reduction n. การลดลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reduction
828 sorry adj. เสียใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sorry
829 turn v. เลี้ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/turn
830 alike adj. เหมือนกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alike
831 calm adj. สงบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/calm
832 customer n. ลูกค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/customer
833 fabulous adj. มากมาย, เหลือเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fabulous
834 hillside n. ลาดเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hillside
835 lucky adj. โชคดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lucky
836 paper n. กระดาษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paper
837 reference n. การพาดพิง, การอ้างอิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reference
838 sound n. เสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sound
839 turning n. การหมุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/turning
840 aliment n. ความไม่สบายกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aliment
841 camel n. อูฐ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/camel
842 cut v. ตัด, ลด, แล่, เจี๋ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cut
843 face n. ใบหน้า, รูปโฉม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/face
844 hippo n. ฮิปโป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hippo
845 luggage n. กระเป๋าเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/luggage
846 parachute n. ร่มชูชีพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parachute
847 reflexive adj. สะท้อนกลับ, ส่งกลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reflexive
848 soup n. น้ำแกง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soup
849 turnip n. หัวผักกาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/turnip
850 alley n. ตรอก, ทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alley
851 camera n. กล้องถ่ายรูป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/camera
852 cute adj. น่ารัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cute
853 face-to-face adv. เผชิญหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/face-to-face
854 hire v. ให้เช่า, ค่าจ้าง, จ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hire
855 lush adj. เขียวชอุ่ม, ฉ่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lush
856 paradise n. สวรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paradise
857 refrigerator n. ตู้เย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refrigerator
858 source n. ต้นกำเนิด, แหล่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/source
859 tusk n. งาช้าง, เขี้ยวยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tusk
860 allow v. อนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/allow
861 campaign n. การรณรงค์, การต่อสู้, การรบฤดูหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/campaign
862 cycle n. วงเวียน, วัฏจักร, รถจักรยาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cycle
863 facility n. ความง่ายดาย, ความสะดวก, ช่วยอำนวยความสะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/facility
864 historical adj. โดยถือหลักประวัติศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/historical
865 luxurious adj. ของฟุ่มเฟือย, น่าสบาย, ไม่จำเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/luxurious
866 paralyze v. ทำให้เป็นอัมพาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paralyze
867 refuse v. ปฏิเสธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refuse
868 south n. ทิศใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/south
869 tutor n. ผู้ดูแล, ผู้ปกครอง, พี่เลี้ยง, ครูสอนพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tutor
870 ally n. สมาชิกในกลุ่ม, พันธมิตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ally
871 camping n. การเข้าค่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/camping
872 cypress tree n. ต้นไม้จำพวกสน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cypresstree
873 fact n. ความจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fact
874 history n. ประวัติศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/history
875 lying n. การโกหก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lying
876 parent n. พ่อ แม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parent
877 regardless adj. โดยไม่คำนึงถึง, ไม่เอาใจใส่ของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regardless
878 southerner n. คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/southerner
879 twice adv. 2 ครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/twice
880 almost adv. เกือบ, จวนเจียน, ฉิวเฉียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/almost
881 Canadian n. ชาวแคนนาดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Canadian
882 dad n. พ่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dad
883 factor n. ปัจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/factor
884 hit v. ต่อย, ตี, ทำร้าย, แทง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hit
885 lyric adj. เป็นลักษณะของเพลง(โดยเฉพาะที่บรรยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lyric
886 parentheses n. เครื่องหมาย, วงเล็บ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parentheses
887 region n. ภูมิภาค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/region
888 souvenir n. ของที่ระลึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/souvenir
889 twin n. สิ่งที่เป็นคู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/twin
890 alone adv. โดดเดี่ยวเดียวดาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alone
891 candidate n. ผู้สมัคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/candidate
892 daily adj. ทุกวัน, ประจำวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/daily
893 factory n. โรงงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/factory
894 hive n. รังผึ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hive
895 machete n. มีดที่ใช้ตัดต้นอ้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/machete
896 Paris n. เมืองหลวงของฝรั่งเศส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Paris
897 regional adj. ระดับภูมิภาค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regional
898 space n. อวกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/space
899 twist v. บิด, งอ, โค้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/twist
900 along prep. ตาม(ถนน) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/along
901 candle n. เทียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/candle
902 damage n. ความเสียหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/damage
903 faculty n. คณะ(ในมหาวิทยาลัย) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/faculty
904 hobby n. งานอดิเรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hobby
905 machine n. เครื่องจักร, ที่ใช้กำลังเครื่องจักร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/machine
906 park n. สวนธรรมชาติ, อุทยาน, จอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/park
907 regret v. เสียใจ, โทมนัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regret
908 spacecraft n. ยานอวกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spacecraft
909 tycoon n. นักธุรกิจที่ร่ำรวย, เจ้าพ่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tycoon
910 alongside prep. ข้าง ๆ, อยู่ข้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alongside
911 candy n. ลูกกวาด, ขนม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/candy
912 dance v. เต้นรำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dance
913 fade v. จางลง, อ่อนลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fade
914 hole n. รู, โพลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hole
915 mad adj. โกรธ, ไร้เหตุผล, บ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mad
916 parking n. ที่จอดรถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parking
917 regular adj. ประจำ, ตามปกติ, สม่ำเสมอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regular
918 spacious adj. กว้างใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spacious
919 type n. รูปแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/type
920 aloud adv. ดัง, ออกเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aloud
921 cane n. ไม้เท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cane
922 dangerous adj. เป็นอันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dangerous
923 fail v. ล้มเหลว, สอบตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fail
924 holiday n. เทศกาล, วันนักขัตฤกษ์, วันหยุดราชการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/holiday
925 magazine n. หนังสือวารสาร, บันเทิงคดี, ห้องเก็บดินดำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magazine
926 parrot n. นกแก้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parrot
927 regularly adv. อย่างสม่ำเสมอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regularly
928 Spanish adj. ชาวสเปน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Spanish
929 typical adj. เป็นสัญลักษณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/typical
930 alphabet n. อักษรพยัญชนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alphabet
931 canoe n. เรือบด, เรือพายเดียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/canoe
932 dark adj. ความมืด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dark
933 faint adj. เงาๆ, เลือนๆ, หน้ามืด, วิงเวียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/faint
934 holy adj. ศักดิ์สิทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/holy
935 magic n. เวทมนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magic
936 partially adv. เป็นบางส่วน, ไม่ยุติธรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/partially
937 rehearse v. ซ้อม, ทดลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rehearse
938 spank v. ตีก้นเพื่อลงโทษ, ไปอย่างเร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spank
939 udder n. ต่อมน้ำนม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/udder
940 already adv. แล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/already
941 canvas n. ใบเรือ, ผ้าใบ, เต็นท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/canvas
942 database n. ฐานข้อมูล(ทางคอมพิวเตอร์) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/database
943 fair n. งานออกร้าน, งานแสดงสินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fair
944 home n. กลับบ้าน, ที่บ้าน, บ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/home
945 magnificent adj. โอ่อ่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnificent
946 participate v. มีส่วน, เข้าร่วม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/participate
947 relationship n. การมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relationship
948 spark v. ทำให้เป็นประกายไฟ, กระตุ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spark
949 ugly adj. น่าเกลียด, ปาดตา, อกุศล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ugly
950 alright adv. ดีแล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alright
951 cap n. หมวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cap
952 date n. วันที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/date
953 fairly adv. อย่างยุติธรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fairly
954 homepage n. หน้าแรกของเครือข่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/homepage
955 magpie n. นกกางเขน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magpie
956 particular adj. โดยเฉพาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/particular
957 relative adj. ที่สัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relative
958 speak v. พูด, คุย, กล่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/speak
959 umbilical adj. เกี่ยวกับสะดือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/umbilical
960 alter v. เปลี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alter
961 capable adj. ที่สามารถทำได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/capable
962 daughter n. ลูกสาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/daughter
963 fall n. ฤดูใบไม้ร่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fall
964 homesick adj. คิดถึงบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/homesick
965 maid n. สาวใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maid
966 partly adv. บางส่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/partly
967 relax v. ผ่อนคลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relax
968 speaker n. ผู้พูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/speaker
969 umbrella n. ร่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/umbrella
970 alternate adj. สลับ, หมุนเวียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alternate
971 capital n. เมืองหลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/capital
972 day n. กลางวัน, วัน, สว่าง, แดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/day
973 family n. ครอบครัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/family
974 homework n. การบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/homework
975 main adj. ข้อใหญ่ใจความ, ส่วนใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/main
976 partner n. หุ้นส่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/partner
977 release v. ปลดปล่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/release
978 special adj. พิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/special
979 unadvised adj. ไม่ได้รับการตักเตือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unadvised
980 although conj. มาตรว่า, แม้ว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/although
981 Capricorn n. ราศีมังกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Capricorn
982 daybreak n. ฟ้าสาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/daybreak
983 famous adj. มีชื่อเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/famous
984 honest adj. ซื่อสัตย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/honest
985 mainly adv. ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mainly
986 party n. พรรค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/party
987 reliable adj. ที่ไว้วางใจได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reliable
988 specialist n. ผู้ชำนาญพิเศษ, แพทย์ผู้ชำนาญ เฉพาะโรค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/specialist
989 unapt adj. ไม่เหมาะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unapt
990 always adv. ตลอดไป, ตลอดเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/always
991 caption n. หัวข้อ, ข้อความจ่าหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/caption
992 dealer n. ผู้ติดต่อ, พ่อค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dealer
993 fan n. พัดลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fan
994 honey n. น้ำผึ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/honey
995 maintain v. ดำรงไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maintain
996 pass v. ผ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pass
997 religion n. ธรรมะ, ศาสนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/religion
998 specialize v. เป็นผู้เชี่ยวชาญ, ระบุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/specialize
999 unbelievable adj. ที่ไม่น่าเชื่อถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unbelievable
1000 amateur n. มือสมัครเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amateur

1 ความคิดเห็น:

Nancy Gormley กล่าวว่า...

ฉันต้องการให้โลกรู้เกี่ยวกับบริษัท Great Man Paco Loan คุณถูกธนาคารปฏิเสธหรือคุณกำลังประสบปัญหาในการได้รับเงินกู้ นี่คือโอกาสในการได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง และนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ ฉันได้รับเงิน 39,000 ดอลลาร์จากบัญชีธนาคารของฉันจาก Paco Loan Company เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในทุกสิ่งที่เขาทำ ส่งอีเมลหาเขาที่อีเมล: pacoloancompany@gmail.com บริษัท Paco Loan นั้นดี ฉันแนะนำพวกเขาเป็นของแท้ หรือ Whats-app เขาที่ + 18172866412 หรือทางเว็บไซต์: https://pacoloancompany.wixsite.com/my-site-1