วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ศัพท์ ม.6 - 3199 คำ (1)ศัพท์ ม.6  จากงานวิจัย ของคุณ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 3199 คำศัพท์  

1 abandon v.  ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abandon
2 beriberi n.  โรคเหน็บชาเนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1 https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beriberi
3 condolence n.  การปลอบโยน, การปลอบขวัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/condolence
4 domestic adj.  เกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้าน, ภายในประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/domestic
5 fluency n.  การพูดหรือการเขียนอย่างคล่องแคล่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fluency
6 index n.  ดัชนี, เครื่องชี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/index
7 mild adj.  อ่อน, อ่อนโยน, เบา, ไม่รุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mild
8 plumber n.  ช่างท่อประปา, ช่างท่อน้ำ, ช่างตะกั่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plumber
9 sac n.  ถุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sac
10 sway v.  แกว่งไกว, โยก, โอน, เอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sway
11 abbreviation n.  คำย่อ, การย่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abbreviation
12 beset v.  ห้อมล้อม, ทำความเดือดร้อน, รบกวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beset
13 conduct v.  นำไป, ซึ่งชักนำ , เป็นคนนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conduct
14 dominance n.  การปกครอง, การครอบงำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dominance
15 fluently adv.  ราบรื่น, คล่องแคล่ว, สละสลวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fluently
16 indicate v.  ชี้แนะ, แสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indicate
17 military adj.  สำหรับการรบ, ในทางทหาร, เกี่ยวกับกองทัพบก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/military
18 pocket n.  กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง, หลุม, แอ่ง, บ่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pocket
19 sacrifice v.  สังเวย, บวงสรวง, สละ, เสียสละ, พลี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sacrifice
20 sweat n.  เหงื่อ, หยาดน้ำ, ความเหนื่อยยาก, งานที่หนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sweat
21 ability n.  ความสามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ability
22 beside prep.  ข้างเคียง, ถัดจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beside
23 conductor n.  วาทยกร, พนักงานเก็บค่าโดยสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conductor
24 donation n.  การบริจาค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/donation
25 fly v. บินไปยัง (สถานที่) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fly
26 indicator n.  ดัชนี, สิ่งที่ชี้บอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indicator
27 millennium n.  ระยะเวลา1พันปี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/millennium
28 poem n.  บทร้อยกรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poem
29 sadness n.  ความเศร้า, ความเสียใจ, ความโทมนัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sadness
30 sweep v.  ปัด, กวาด, เช็ด, ปัดเป่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sweep
31 able adj.  สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติ, สมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/able
32 bet v.  พนัน, ขันต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bet
33 conference n.  การประชุม, สมาคมทีมกีฬา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conference
34 donkey n.  ลา, คนโง่, คนหัวรั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/donkey
35 flying adj.  ซึ่งบิน, เกี่ยวกับการบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flying
36 indifference n.  ความเฉยเมย, ความเป็นกลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indifference
37 millionaire n.  เศรษฐี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/millionaire
38 poet n.  กวี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poet
39 Sagittarius n.  กลุ่มดาวม้ามีหน้าเป็นคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Sagittarius
40 swelling n.  การบวม, การพอง, การโป่ง, การขยายตัว, โรคบวม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swelling
41 abolish v.  เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก, ทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abolish
42 beverage n.  เครื่องดื่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beverage
43 confession n.  การสารภาพความผิด, การยอมรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/confession
44 dormitory n.  หอพักนักศึกษา, ห้องนอนรวม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dormitory
45 foil n.  แผ่นโลหะบาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foil
46 indigestible adj.  ไม่ย่อย, ย่อยยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indigestible
47 mine n.  เหมือง, บ่อแร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mine
48 poetry n.  บทกวี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poetry
49 sailor n.  กะลาสีเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sailor
50 swing v. เหวี่ยงขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swing
51 abortion n.  การทำแท้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abortion
52 beyond prep.  พ้น, ไกลจาก, โพ้น, ถัดไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beyond
53 confidant n.  คนสนิท, คนที่ไว้ใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/confidant
54 dosage n.  การให้ยา, จำนวนยาที่ให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dosage
55 folk n.  ชาวบ้าน, ประชาชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/folk
56 indispensable adj.  สำคัญ, จำเป็นยิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indispensable
57 mineral n.  แร่, ชั้นแร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mineral
58 point n. ความเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/point
59 sake n.  ประโยชน์, จุดมุ่งหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sake
60 swirl v.  วง, หมุน, หมุนเป็นเกลียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swirl
61 abroad adv.  ข้างนอก, ต่างประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abroad
62 bibliography n.  บรรณานุกรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bibliography
63 confidence n.  ความเชื่อมั่น, ความลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/confidence
64 dotted adj.  เป็นจุดๆ, เป็นแต้ม, เป็นหย่อมๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dotted
65 foot n.  ตีน, ( เขา ), เท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foot
66 individual adj.  แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/individual
67 miniaturization n.  การทำให้ขนาดเล็กลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/miniaturization
68 poison n.  ยาพิษ, ภัยอันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poison
69 salesclerk n.  พนักงานขายในร้านค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/salesclerk
70 switch v. ปิดไฟ, หยุดพูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/switch
71 absent adj.  ไม่อยู่, ขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/absent
72 bicentennial adj.  เกิดขึ้นทุก 200 ปี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bicentennial
73 conflict n.  การต่อสู้, การขัดแย้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conflict
74 doubt n.  ความสงสัย, ความไม่แน่ใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doubt
75 footage n.  ความยาวของเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/footage
76 industrialize v.  ก่อตัวหรือทำให้เป็นอุตสาหกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/industrialize
77 minimize v.  ย่อให้เล็กสุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/minimize
78 poisonous adj.  มีพิษ, ประสงค์ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poisonous
79 salesperson n.  พนักงานขาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/salesperson
80 swollen adj.  ใหญ่, บวม, พอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swollen
81 absolute adj.  สมบูรณ์, แน่แท้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/absolute
82 bid v.  ให้ราคา, ประมูลราคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bid
83 confuse v.  ทำให้ไม่ชัด, ทำให้ยุ่ง, ทำให้สับสน, ทำให้งง, ทำให้ขวยเขิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/confuse
84 doubtful adj.  ความไม่ไว้ใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doubtful
85 footpath n.  ทางเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/footpath
86 industry n.  อุตสาหกรรม, ความขยันหมั่นเพียร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/industry
87 minor adj.  เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, รุนแรงน้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/minor
88 polar adj.  เกี่ยวกับขั้วโลก, จุดกลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/polar
89 saliva n.  น้ำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/saliva
90 sword n.  ดาบ, มีดยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sword
91 absolutely adv.  ทั้งหมด, โดยสมบูรณ์, ล้วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/absolutely
92 bile n.  น้ำดี, อารมณ์ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bile
93 congest v.  ใส่จนเกิน, ทำให้แออัด, แออัดไปด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/congest
94 dough n.  แป้งผสมน้ำ, ขนมเค้ก, เงิน(คำแสลง) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dough
95 forbidden adj.  ที่ไม่ได้รับอนุญาต, ต้องห้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forbidden
96 ineffective adj.  ซึ่งไม่เกิดผล, ไม่มีความสามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ineffective
97 miracle n.  เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/miracle
98 pole n.  เสา, หลัก, ขั้วโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pole
99 sallow adj.  ซีดเซียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sallow
100 sympathetic adj.  เห็นอกเห็นใจ, สงสาร, เห็นพ้องกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sympathetic
101 absorb v.  ดูดซับ, กลืน, ดึงดูดความสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/absorb
102 billiard adj.  เกี่ยวกับหรือใช้ในการเล่นบิลเลียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/billiard
103 congestion n.  ความแออัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/congestion
104 down prep.  ( เดิน ) ไปตาม, ทางใต้, ต่ำลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/down
105 force v.  บังคับ, ผลักดัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/force
106 inertia n.  ความเฉื่อย, ความไม่มีชีวิตชีวา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inertia
107 miraculous adj.  อัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/miraculous
108 politic adj.  ฉลาด, เจ้าเล่ห์, เฉียบแหลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/politic
109 salmon n.  ปลาแซลมอนใช้เป็นอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/salmon
110 sympathize v.  แสดงความเห็นใจ, แสดงความสงสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sympathize
111 abstract n.  ไม่มีตัวจน, รายการย่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abstract
112 bin n.  ถัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bin
113 congratulate v.  แสดงความยินดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/congratulate
114 downside n.  ด้านล่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/downside
115 forcibly adv.  อย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงหรือกำลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forcibly
116 inexpensive adj.  ถูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inexpensive
117 mirth n.  ความรื่นเริง, ความเบิกบานใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mirth
118 politically adv.  เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/politically
119 saloon n.  ร้านเหล้า, โรงเตี้ยม, ห้องโถงใหญ่ใช้รับรองแขก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/saloon
120 sympathy n.  ความเห็นใจ, ความมีใจเหมือนกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sympathy
121 absurdity n.  งี่เง่า, หน้าขัน, ไร้เหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/absurdity
122 biodegradable adj.  ซึ่งแตกตัวได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/biodegradable
123 congruent adj.  สอดคล้องกัน, ลงรอยกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/congruent
124 drag v.  ลาก, ดึง, จูง, ควานหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drag
125 foreground n.  ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด, ตำแหน่งที่โดดเด่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foreground
126 infant n.  ทารก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/infant
127 misery n.  ความทุกข์, ความยากเข็ญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/misery
128 politician n.  นักการเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/politician
129 sanctuary n.  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, ที่หลบภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sanctuary
130 symptom n.  อาการ, เครื่องชี้บอก, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/symptom
131 abundance n.  ปริมาณมาก, ความอุดมสมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abundance
132 biographer n.  ผู้เขียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/biographer
133 conjure v. ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง, ทำให้เกิด ( บางสิ่ง ) ในใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conjure
134 drain v.  ระบาย, ฟันทิ้ง, ทำให้สูญเสีย, ดื่ม, ดวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drain
135 forehand adj.  เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน), ซึ่งอยู่ข้างหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forehand
136 infection n.  การติดโรค, การติดเชื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/infection
137 mismatch v.  จับคู่กันอย่างผิดๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mismatch
138 pollutant n.  สิ่งที่ทำให้สกปรก, ของเสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pollutant
139 sandstone n.  หินทราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sandstone
140 syndrome n.  กลุ่มอาการของโรคต่าง ๆที่เกิดพร้อมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/syndrome
141 abuse v.  ทำร้าย, พูดจาร้าย, เหยียดหยาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/abuse
142 biography n.  ชีวประวัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/biography
143 connect v.  เชื่อมกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/connect
144 dramatic adj.  เกี่ยวกับละคร, ที่ตื่นเต้นเร้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dramatic
145 foreigner n.  ชาวต่างชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foreigner
146 inference n.  ข้อสรุป, การสรุป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inference
147 miss v.  คิดถึง, พลาด, ขาดไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/miss
148 pollute v.  ทำให้สกปรก, ทำให้เสียหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pollute
149 sap n.  น้ำเลี้ยง, น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sap
150 syntax n.  การสร้างประโยค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/syntax
151 academic adj.  เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา, เกี่ยวกับวิชาการ, เป็นทฤษฎี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/academic
152 biological adj.  เกี่ยวกับชีววิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/biological
153 conscientious adj.  ที่ทำด้วยความรู้สึกด้านดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conscientious
154 dramatically adv.  เป็นอย่างละคร, อย่างเต้นตื่น, อย่างมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dramatically
155 forest n.  ป่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forest
156 infiltrate v.  ซึม, แทรกซึม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/infiltrate
157 misspell n.  สะกดผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/misspell
158 pollution n.  มลพิษ, ของเสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pollution
159 sapling n.  ต้นไม้อ่อน, หน่อต้นไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sapling
160 system n.  ระบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/system
161 accent n.  เสียงหนัก, เสียงเน้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accent
162 biologist n.  นักชีววิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/biologist
163 consciously adv.  อย่างตั้งใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consciously
164 drawback n.  อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, จุดบกพร่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drawback
165 forestall v.  ป้องกันขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forestall
166 inflatable adj.  ซึ่งทำให้พองได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inflatable
167 mistake n.  ความผิดพลาด, ความสำคัญผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mistake
168 polonium n.  ธาตุโพโลเนียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/polonium
169 satellite n.  ดาวบริวาร, บริวาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/satellite
170 tab n.  แถบยี่ห้อที่ปกเสื้อด้านใน, ป้ายชื่อ, แถบ, ชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tab
171 accept v.  ยอมรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accept
172 birth n. สูติบัตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/birth
173 consciousness n.  ความมีสติ, ความมีจิตสำนึก, ภาวะจิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consciousness
174 drawing n.  ศิลปะในการวาดภาพ, การวาดภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drawing
175 forestry n.  การป่าไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forestry
176 inflation n.  การขยายตัว, ภาวะเงินเฟ้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inflation
177 misunderstanding n.  ความเข้าใจผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/misunderstanding
178 polytheistic adj.  มีความเชื่อในพระเจ้าที่แตกต่างกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/polytheistic
179 satire n.  การเหน็บแนม, การเสียดสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/satire
180 tablet n.  ยาเม็ดแบน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tablet
181 acceptable adj.  ซึ่งยอมได้รับ, เห็นด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acceptable
182 Black n. ทะเลดำซึ่งอยู่ทางยุโรปและเอเชีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Black
183 consequence n.  ตำแหน่งที่สำคัญ, ผลที่เกิดตามมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consequence
184 dream v. ฝันถึง, คิดถึงเรื่อง, พิจารณา, นึกถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dream
185 forgery n.  การปลอมแปลง, สิ่งที่ปลอมแปลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forgery
186 influence n.  อิทธิพล, อำนาจชักจูง, สิ่งชักจูง, ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/influence
187 moderation n.  การทำให้น้อยลง, การทำให้ลดลง, ความพอประมาณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/moderation
188 pony n.  ม้าขนาดเล็ก, ม้าพันธุ์เล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pony
189 satirical adj.  เสียดสี, เปรียบเปรย, เหน็บแหนม, ถากถาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/satirical
190 tackle v.  จัดการแก้ปัญหา, รับมือ, เล่นงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tackle
191 access n.  ทางเข้า ,การเข้าใกล้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/access
192 blackberry n.  ผลแบล็คเบอร์รี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blackberry
193 consequently adv.  ผลที่สุดก็คือ, เพราะฉะนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consequently
194 drill v.  เจาะรู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drill
195 forget v.  ลืม, จำไม่ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forget
196 informative adj.  ซึ่งมีความรู้หรือข้อมูลข่าวสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/informative
197 modest adj.  ไม่ใหญ่โตโอ่อา, ถ่อมตัว, สุภาพ, เรียบๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/modest
198 popular adj.  เป็นที่นิยม, ทั่วไป, สำหรับประชาชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/popular
199 satisfaction n.  ความพอใจ, การทำให้พอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/satisfaction
200 tacky adj.  เหนียว, ยังแห้งไม่ทั่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tacky
201 accessory n.  ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accessory
202 blade n.  ใบมีด, คมมีด, ใบหญ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blade
203 conservation n.  การอนุรักษ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conservation
204 drive v. ขับไปบ้าน, ขับเข้าไปที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drive
205 forgetful adj.  ชอบลืม, สะเพร่า, ไม่สนใจ, ไม่ระมัดระวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forgetful
206 ingrained adj.  ซึ่งติดแน่น, ซึ่งย้อมติดสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ingrained
207 modification n.  การแก้ไข, การเปลี่ยนแปลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/modification
208 popularize v.  ทำให้เป็นที่นิยม แพร่หลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/popularize
209 satisfied adj.  พอใจ, แน่ใจ, สนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/satisfied
210 tailor n.  ช่างตัดเสื้อผ้าของผู้ชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tailor
211 accidentally adv.  อย่างบังเอิญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accidentally
212 blame v.  ตำหนิ, ว่ากล่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blame
213 consider v.  พิจารณา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consider
214 driving n. ใบขับขี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/driving
215 forgive v.  ยกโทษ, ให้อภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forgive
216 ingredient n.  ส่วนประกอบ, ส่วนผสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ingredient
217 modifier v.  ผู้ดัดแปลง, ผู้แก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/modifier
218 port n.  ท่าเรือ, เมืองท่า, ท่า, ประตูน้ำ, ประตูเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/port
219 saucer n.  ชามรองถ้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/saucer
220 taint v.  ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/taint
221 acclaim v.  โห่ร้องต้อนรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acclaim
222 bland adj.  นิ่มนวล, อ่อนโยน, บรรเทา, ไร้อารมณ์, อุเบกขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bland
223 consideration n.  การคิดพิจารณา, ความคิดเห็นใจผู้อื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consideration
224 drop v. หลุด, ทิ้งไว้, หลับ, แย่ลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drop
225 formation n.  การสร้าง, สิ่งที่สร้างขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/formation
226 inhabit v.  อยู่อาศัย, เข้าพำนัก, พักอาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inhabit
227 mogul n.  ผู้มีอำนาจ, ผู้มั่งคั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mogul
228 portable adj.  หิ้วได้, พกพาได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/portable
229 sausage n.  ไส้กรอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sausage
230 take v. เอาไป, พรากไปจาก, พาไปจาก (คนหรือสถานที่) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/take
231 accommodation n.  การปรับตัว, การต้อนรับ, สิ่งที่อำนวยความสะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accommodation
232 blanket n.  ผ้าห่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blanket
233 considering prep.  เกี่ยวกับ,ในด้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/considering
234 drought n.  ฤดูแล้ง, แห้งแล้งหรือขาดแคลนน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drought
235 formerly adj.  สมัยก่อน, แต่ก่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/formerly
236 inhabitant n.  ผู้อาศัย, สัตว์ที่อยู่อาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inhabitant
237 momentum n.  แรงแห่งการเคลื่อนที่, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/momentum
238 portfolio n.  กระเป๋าใส่เอกสารรูปภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/portfolio
239 scalene n.  (รูปกรวย) มีแกนเอียงไปที่ฐาน, (สามเหลี่ยม) มีด้านไม่เท่ากัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scalene
240 takeaway n.  อาหารปรุงสำเร็จซื้อกลับไปทานที่บ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/takeaway
241 accompany v.  เพิ่มหรือเสริม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accompany
242 blend v.  ผสม, รวมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blend
243 consistent adj.  มั่นคง, ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น, เห็นพ้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consistent
244 drug n.  ยารักษาโรค, ยาเสพติด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drug
245 fortify v.  ทำให้แข็งแรง, ป้องกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fortify
246 inhale v.  สูดเข้าปอด, หายใจเข้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inhale
247 moneylender n.  ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/moneylender
248 portrait n.  รูปวาด, ภาพเขียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/portrait
249 scan v.  มองกวาด, ดูผ่านๆ ตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scan
250 talent n.  พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/talent
251 accomplish v.  ประสบความสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accomplish
252 blender n.  คนผสม, ของผสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blender
253 console v.  ปลอบโยน, ปลอบใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/console
254 drummer n.  มือกลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drummer
255 fortunately adv.  โชคดี, เคราะห์ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fortunately
256 inhumane adj.  ชั่วร้าย, ขาดความเห็นอกเห็นใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inhumane
257 monopoly n.  การค้าที่มีเอกสิทธิ์, การผูกขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/monopoly
258 posh adj.  เก๋, หรูหรา, เยี่ยม, ชั้นดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/posh
259 scandal n.  เหตุการณ์อื้อฉาว, เรื่องน่าอาย, เรื่องน่าอัปยศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scandal
260 tan n.  สีน้ำตาลไหม้ สีน้ำตาลแดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tan
261 accomplishment n.  การทำให้สำเร็จ, ความเชี่ยวชาญ, ความสำเร็จ, สิ่งที่บรรลุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accomplishment
262 bless v.  อวยพรให้เจริญ, สรรเสริญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bless
263 consolidate v.  นำมารวมกัน, ทำให้แข็งแรงและมั่นคง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consolidate
264 dry v. ทำให้แห้งผาก, หยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dry
265 fortune n.  โชค, โชคชะตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fortune
266 initial adj.  ขั้นต้น, เบื้องต้น, เริ่มแรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/initial
267 monument n.  อนุสาวรีย์, สิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/monument
268 position n.  ตำแหน่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/position
269 scarcity n.  ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scarcity
270 tangerine n.  ส้มจีน, สีส้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tangerine
271 accordance n.  ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accordance
272 blimp n.  ที่กันเสียงสำหรับกล้องภาพยนตร์, อากาศยานขนาดเล็กชนิดหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blimp
273 consolidation n.  ความมั่นคง, ความปลอดภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consolidation
274 duct n.  ท่อ, หลอด, ทางไหล, โพรง, คู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/duct
275 forward adv.  ไปข้างหน้า, ข้างหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forward
276 initially adv.  แรกเริ่ม, เบื้องต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/initially
277 moor v.  จอดเรือ, ผูกเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/moor
278 possession n.  การมี, การเป็นเจ้าของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/possession
279 scarves n.  ผ้าพันคอชนิดยาว, เน็คไท, ผ้าโพกหัวหรือสะพายไหล่ของสตรี (พหูพจน์) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scarves
280 tank n.  ถังแก๊ส, รถถัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tank
281 according adj.  เห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/according
282 block n. งานเลี้ยงบริเวณถนนสำหรับผู้คนที่อยู่พื้นที่นั้นๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/block
283 consortium n.  การร่วมมือเพื่อผลประโยชน์, สมาคม, ห้างหุ้นส่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consortium
284 due adj.  เหมาะสม, พอควร, ตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/due
285 found v.  ก่อตั้ง, สร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/found
286 inject v.  ฉีด, พ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inject
287 morality n.  ความดีงาม, จรรยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/morality
288 possible adj.  เป็นไปได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/possible
289 scatter v.  ทำให้กระจัดกระจายไป, ทำให้แพร่ไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scatter
290 tap n.  หัวก๊อกน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tap
291 accordingly adv.  ตามนั้น, ดังนั้น, ตามความเหมาะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accordingly
292 blossom v.  ออกดอก, บาน, พัฒนา, เจริญเติบโต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blossom
293 conspiracy n.  การกบฏ, การสมคบร่วมคิด, การร่วมกันกระทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conspiracy
294 dull adj.  โง่, ซึมเศร้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dull
295 foundation n.  รากฐาน, พื้นฐาน, แป้งรองพื้นก่อนแต่งหน้า, การก่อตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foundation
296 injection n.  การฉีด, ยาฉีด, ยาพ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/injection
297 moratorium n.  การประกาศพักชำระหนี้ชั่วคราว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/moratorium
298 post n.  การส่งทางไปรษณีย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/post
299 scenery n.  ทิวทัศน์, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scenery
300 tardy adj.  สาย, ช้า, ล่าช้า, เชื่องช้า, อืดอาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tardy
301 account n.  รายการ, บัญชี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/account
302 blouse n.  เสื้อครึ่งตัวของสตรี, เสื้อเชิ้ตผู้หญิง, เสื้อคลุมที่สั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blouse
303 constant adj.  ที่ไม่เปลี่ยนแปลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/constant
304 dumb adj.  โง่, ไม่ฉลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dumb
305 fraction n.  เศษส่วน, ส่วนน้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fraction
306 injure v.  ทำให้บาดเจ็บ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/injure
307 moreover adv.  นอกจากนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/moreover
308 posterity n.  คนชั้นหลัง, คนรุ่นลูกรุ่นหลาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/posterity
309 scent n.  กลิ่น, กลิ่นสาบ, กลิ่นเฉพาะ, น้ำหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scent
310 target n.  เป้า, เป้าหมาย, เป้าโจมตี, เป้ายิงปืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/target
311 accountant n.  นักบัญชี, สมุห์บัญชี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accountant
312 blowout n.การระเบิดออกของยางรถ, งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blowout
313 constantly adv.  อย่างมั่นคง, อย่างคงที่, อย่างแน่วแน่, อย่างต่อเนื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/constantly
314 durable adj.  ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/durable
315 frail adj.  อ่อนแอ, บอบบาง, แตกง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frail
316 injury n.  อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, การล่วงละเมิด, การก้าวร้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/injury
317 morgue n.  สถานที่เก็บศพ, ห้องเก็บเรื่องราว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/morgue
318 potential adj.  มีประสิทธิภาพ, มีศักยภาพ, เป็นไปได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/potential
319 schedule n  รายการ, หมายกำหนดการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/schedule
320 tariff n.  อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tariff
321 accuracy n.  ความถูกต้อง, แม่นยำ, เที่ยงตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accuracy
322 bluff v.  ตบตา, หลอกลวง, ขู่เข็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bluff
323 constraint n.  การคุมขัง, การจำกัด, การควบคุมความรู้สึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/constraint
324 duration n.  ความทนทาน, ช่วงระยะเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/duration
325 frantically adv.  บ้า, เสียสติ, คลั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frantically
326 inland adj.  ชั้นใน, ภายในประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inland
327 mostly adv.  ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mostly
328 potentially adv.  อย่างมีศักยภาพ, มีความเป็นไปได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/potentially
329 scheme n.  รายการ, แผนการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scheme
330 task n.  งาน, งานหนัก, เรื่องที่ยาก, ภาระหน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/task
331 accurate adj.  ถูกต้อง, แม่นยำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accurate
332 blur v.  พร่ามัว, ฟาง, เลอะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blur
333 construction n.  การก่อสร้าง, สิ่งที่ปลูกสร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/construction
334 dust v. เอาฝุ่นออกจาก, ปัดฝุ่นออกจาก, เตรียมที่จะใช้อีกครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dust
335 fraud n.  การโกง, คนหลอกลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fraud
336 inmate n.  ผู้อาศัย, ผู้ถูกกักตัว, ผู้ถูกกักขัง, คนไข้ใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inmate
337 motivate v.  กระตุ้น, ดลใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/motivate
338 potholder n.  ถุงมือสำหรับหยิบหม้อหรือจานที่ร้อนอยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/potholder
339 scholarship n.  ความเป็นนักวิชาการ, ทุนการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scholarship
340 Taurus n.  ราศีพฤษภ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Taurus
341 accuse v.  กล่าวหา, ใส่ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accuse
342 board v. ปิดหรือมุงด้วยแผ่นกระดาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/board
343 constructive adj.  มีประโยชน์, ซึ่งสร้างสรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/constructive
344 duty n.  หน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/duty
345 freak n.  คนหรือสัตว์ประหลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/freak
346 inner adj.  ภายใน, ข้างใน, ส่วนตัว, ลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inner
347 motorist n.  ผู้ขับรถยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/motorist
348 potion n.  ยาเสน่ห์, ขนาดเครื่องดื่มครั้งหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/potion
349 science n. นวนิยายวิทยาศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/science
350 teammate n.  สมาชิกผู้ร่วมคณะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teammate
351 accustom v. ทำตัวให้คุ้นเคย, ปรับตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accustom
352 boarding n. โรงเรียนกินนอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boarding
353 consul n.  กงสุล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consul
354 dwindle v.  ทำให้ลดลง, เสื่อมโทรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dwindle
355 free v.  ทำให้อิสระ, ปลด, เปลื้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/free
356 innocent adj.  ไร้เดียงสา, บริสุทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/innocent
357 mound n.  เนิน, เนินดิน, กองดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mound
358 pouch n.  กระเป๋า, ถุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pouch
359 scientific adj.  เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scientific
360 teardrop n.  หยดน้ำตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teardrop
361 ace n.  ไพ่หรือลูกเต๋า, คนเก่ง, มือชั้นหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ace
362 boastful adj.  โอ้อวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boastful
363 consult v.  ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consult
364 dynamic adj.  พลวัต, ที่เกี่ยวข้องกับแรงหรือผลของแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dynamic
365 freezer n.  สิ่งที่ทำให้เยือกแข็ง, ตู้น้ำแข็ง, คนทำไอศกรีม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/freezer
366 innovative n.  เป็นของใหม่, ใช้ชีวิตใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/innovative
367 mountain n. การปีนเขา, กีฬาปีนเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mountain
368 pour v.  เท,ริน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pour
369 scorpion n.  แมงป่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scorpion
370 tease v.  หยอกล้อ, แหย่, กระเซ้า, ขบขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tease
371 achieve v.  บรรลุผล,ได้รับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/achieve
372 bohemian n.  ผู้ที่ดำรงชีวิตแตกต่างจากคนอื่น, ชาวโบฮีเมีย, ชาวยิปซี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bohemian
373 consultant n.  ผู้ให้คำปรึกษา, นายแพทย์ที่ปรึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consultant
374 eardrum n.  เยื่อแก้วหู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eardrum
375 freezing adj.  เยือกเย็น, เย็นจัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/freezing
376 inoculate adj.  ปลูกฝี, ฉีดวัคซีน, เพาะความคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inoculate
377 mountaineer n.  นักไต่เขา, นักปีนเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mountaineer
378 poverty n.  ความจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poverty
379 scour v.  ขัดให้สะอาด, ถูจนสะอาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scour
380 technique n.  ศิลปะ, ฝีมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/technique
381 achievement n.  การบรรลุผล, ความสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/achievement
382 boil v.  เดือด, เดือดดาล, เป็นไอน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boil
383 consumption n.  การบริโภค, การเผาผลาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consumption
384 early adv. ก่อนเวลาที่กำหนดไว้, แต่แรก, ตอนต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/early
385 frenetic adj.  การรวมการเคลื่อนไหวจำนวนมากหรือกิจกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frenetic
386 inquire v.  ถามหา, สอบถาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inquire
387 mouth-to-mouth n.  การช่วยหายใจแบบเป่าปาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mouth-to-mouth
388 practical adj.  ที่ปฏิบัติได้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/practical
389 scram n.  การจากไปอย่างรวดเร็ว, การหยุดชะงัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scram
390 tediously adv.  อย่างน่าเบื่อ, อย่างน่ารำคาญ, อย่างจืดชืด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tediously
391 acid n.  กรด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acid
392 bold adj.  กล้า, เด่นชัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bold
393 contact n.  การติดต่อ, การสัมผัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contact
394 earth n.  โลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/earth
395 frequent adj.  บ่อย, ถี่, เป็นนิสัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frequent
396 insanity n.  การวิตกจริต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insanity
397 move v. เคลื่อนไป, เดินต่อไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/move
398 precision n.  ความถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/precision
399 scramble v.  ปีนป่าย, ตะกาย, ช่วงชิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scramble
400 televise v.  ถ่ายทอดโทรทัศน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/televise
401 acknowledge v.  ยอมรับ, เป็นความจริง, รับรอง, แจ้งว่า, ได้รับ, เห็นคุณค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acknowledge
402 bombardment n.  การระดมใส่, การถล่มด้วยระเบิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bombardment
403 contain v.  บรรจุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contain
404 ease n.  ความสะดวก, ความสบายใจ, ความไร้กังวล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ease
405 frequently adv.  บ่อย, หลายครั้ง, ถี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frequently
406 insecticide n.  ยาฆ่าแมลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insecticide
407 movement n.  กิริยาท่าทาง, คณะบุคคล, การเคลื่อนที่, การขยับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/movement
408 predator n.  สัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/predator
409 scrapbook n.  สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากหน้าหนังสือพิมพ์และอื่นๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scrapbook
410 temptation n.  การล่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/temptation
411 acquaintance n.  คนที่คุ้นเคย, ความรู้จากประสบการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acquaintance
412 bone n.  กระดูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bone
413 contaminate v.  เจือปนทำให้ไม่บริสุทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contaminate
414 Easter n.  งานเฉลิมฉลองการฟื้นชีพของพระเยซู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Easter
415 freshman n.  นิสิตใหม่, นักศึกษาปีที่ 1, มือใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/freshman
416 insecurity n.  ไม่มั่นคง, น่าสงสัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insecurity
417 mucus n.  เมือก, น้ำมูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mucus
418 predecessor n.  บรรพบุรุษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/predecessor
419 scratch v.  ขูด, ขีด, เกา, ข่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scratch
420 tendency n.  ความโอนเอียง, ความชอบ, นิสัยชอบยอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tendency
421 acre n.  หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 2.5ไร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acre
422 boomerang n.  เป็นไม้แบนและโค้งใช้เหวี่ยงไปในอากาศแล้วกลับมาที่เดิม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boomerang
423 contemplation n.  พิจารณา, ใคร่ครวญ, มุ่งหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contemplation
424 eastward adv.  มุ่งไปทางทิศตะวันออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eastward
425 fridge n.  ตู้เย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fridge
426 insensitive adj.  ไม่มีความรู้สึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insensitive
427 mud n.  โคลน, เลน, ปลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mud
428 predict v.  ทำนาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/predict
429 screenplay n.  บทภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/screenplay
430 tender adj.  อ่อน, อ่อนนุ่ม, นิ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tender
431 acrobat n.  นักกายกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acrobat
432 boost v.  ยกขึ้น, ส่งเสริม, เผยแพร่, เลื่อนตำแหน่ง, เพิ่มขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boost
433 contend v.  แข่งขัน, ต่อสู้, โต้เถียง, ยืนยัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contend
434 eclipse n.  การเกิดบดบังแสง, การสูญเสียชื่อเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eclipse
435 friendly adj.  เป็นมิตร, กรุณา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/friendly
436 insert v.  แซม, แทรก, แทรกเข้ามา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insert
437 multicultural adj.  หลากหลายวัฒนธรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/multicultural
438 prediction n.  คำทำนาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prediction
439 scruple n.  ศีลธรรม, จรรยา, จำนวนน้อยมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scruple
440 terrible adj.  น่ากลัว, น่าเกรงขาม, ร้ายแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/terrible
441 across prep.  ข้าม, ตามขวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/across
442 bootlegger n.  คนขายเหล้าเถื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bootlegger
443 content n.  สารบัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/content
444 ecologist n.  นักนิเวศวิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ecologist
445 frightened adj.  หวาดกลัว, ตกใจ, เขย่าขวัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frightened
446 insight n.  ความเข้าใจลึกซึ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insight
447 multiple adj.  มีหลายส่วน, มาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/multiple
448 predominant adj.  มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/predominant
449 sculptor n.  ประติมากร, ช่างปั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sculptor
450 terrify v.  ทำให้กลัวเกรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/terrify
451 action n.  การกระทำ, การดำเนินการ, ขั้นตอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/action
452 borough n.  เทศบาลที่เล็กกว่าเมือง, เขตเลือกตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/borough
453 contest v.  แข่งขัน, ประกวด, โต้เถียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contest
454 economic adj.  เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/economic
455 fringe n.  ฝอย, ตะเข็บ, รวง, พู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fringe
456 insincere adj.  ซึ่งไม่จริงใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insincere
457 multiplication n.  การคูณ, การทับทวี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/multiplication
458 prefer v.  ชอบมากกว่า, เสนอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prefer
459 seagull n.  นกนางนวล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seagull
460 terror n.  ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/terror
461 active adj.  กระตือรือร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/active
462 borrow v  ยืม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/borrow
463 contestant n.  คู่แข่ง, ผู้เข้าแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contestant
464 economist n.  นักเศรษฐศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/economist
465 frivolity n.  ความวิตกกังวล, ความเหลาะแหละ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frivolity
466 insist v.  ยืนกราน, ยืนยันในเรื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insist
467 multiply v.  ให้ทำเพิ่มจำนวนขึ้น, คูณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/multiply
468 pregnant adj.  มีครรภ์, ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pregnant
469 seal v.  ปิดผนึก, ประทับตรา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seal
470 terrorism n.  ลัทธิก่อการร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/terrorism
471 actor n.  นักแสดง, ผู้แสดงชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/actor
472 bossy adj.  ซึ่งสั่งการ, ซึ่งบงการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bossy
473 context n.  บริบท, คำหรือข้อความที่ขยายคำหลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/context
474 economy n.  วิถีทางเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/economy
475 frivolous adj.  ไม่จริงจัง, เล่น, เหลาะแหละ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frivolous
476 insistent adj.  ยืนหยัด, ยืนยัน, ยืนกราน, หัวรั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insistent
477 murder v.  ฆาตกรรม, ฆ่า, สังหาร, ทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/murder
478 prejudice n.  ลำเอียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prejudice
479 search v.  ค้นหา, สำรวจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/search
480 testimony n.  หลักฐาน, การยืนยันโดยเปิดเผย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/testimony
481 acute adj.  แหลม, คม, รุนแรง, เข้มข้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/acute
482 botanical adj.  เกี่ยวกับพืช, เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/botanical
483 continent n.  ทวีป, ผืนแผ่นดินใหญ่ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/continent
484 edge n.  ขอบ, ข้าง, ด้านคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/edge
485 frolic v.  การหยอกเย้า, ความสนุกสนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frolic
486 insomnia n.  การนอนไม่หลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insomnia
487 muscle n.  กล้ามเนื้อ, พละกำลัง, อำนาจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/muscle
488 premature adj.  ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/premature
489 seashore n.  ชายฝั่งทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seashore
490 textbook n.  หนังสือเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/textbook
491 adaptation n.  การปรับตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adaptation
492 bother v.  รบกวน, ทำให้ยุ่งใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bother
493 contingent adj.  เป็นไปได้, ไม่แน่นอน, บังเอิญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contingent
494 edible adj.  ใช้กินได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/edible
495 from adv. บางครั้ง, เป็นครั้งคราว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/from
496 inspiration n.  การกระตุ้นความรู้สึกหรือความคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inspiration
497 mute adj.  เงียบ, ใบ้, ไม่แก้ตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mute
498 premiere n.  การแสดงรอบปฐมทัศน์, นักแสดงนำหญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/premiere
499 seaside n.  ชายทะเล, ชายหาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seaside
500 textile n.  สิ่งทอ, วัตถุสิ่งทอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/textile
501 add v. เพิ่ม, บวกเข้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/add
502 bottom n.  ก้น, พื้นฐาน, ข้างใต้, พื้นน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bottom
503 continually adv.  ต่อเนื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/continually
504 edifice n.  ตึกขนาดใหญ่, สง่างาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/edifice
505 frozen adj.  หนาวมาก, ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frozen
506 inspire v.  ดลใจ,บันดาลใจ,ทำให้เกิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inspire
507 myopic adj.  ใจแคบ, ซึ่งสายตาสั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/myopic
508 preparation n.  การเตรียม, การเตรียมการ, วิธีการเตรียมการ, สิ่งที่เตรียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/preparation
509 secondary adj.  เป็นที่สอง, เป็นรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/secondary
510 theme n.  ใจความ, หัวข้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/theme
511 addict v.  ติดยาเสพติด, ทำให้ติดยาเสพติด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/addict
512 boundary n.  แนวเขตแดน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boundary
513 continue v.  ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/continue
514 education n.  การศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/education
515 frugally adv.  อย่างประหยัด, มีค่าเล็กน้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frugally
516 install v.  แต่งตัว , สถาปนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/install
517 mystery n.  ความลึกลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mystery
518 preparatory adj.  เป็นการเตรียมให้พร้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/preparatory
519 secret adj.  ลับ, เป็นความลับ, เร้นลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/secret
520 theory n.  ทฤษฎี, หลักวิชา, หลักการ, สมมติฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/theory
521 addition n.  เพิ่มเข้ามา, บวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/addition
522 boutique n.  ร้านเล็กๆ ที่ขายเสื้อผ้าราคาแพง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boutique
523 contort v.  ( ทำให้ ) บิดเบี้ยว, คดงอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contort
524 educator n.  ครู, อาจารย์, ผู้สอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/educator
525 frustrate v.  กลายเป็นไม่ได้ผล, กลายเป็นไม่สมหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frustrate
526 installment n.  การติดตั้ง, การสถาปนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/installment
527 mystic adj.  ลึกลับ, น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mystic
528 prepare v.  เตรียมพร้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prepare
529 secretary n.  เลขานุการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/secretary
530 therapist n.  นักบำบัดโรค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/therapist
531 adjust v.  ปรับ, ปรับตัว, จัด, ปรองดอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adjust
532 bowl v.  ขว้างลูก, โยนโบว์ลิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bowl
533 contortionist n.  นักบิดตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contortionist
534 effect n.  ผล, อิทธิพล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/effect
535 frustration n.  ความขัดข้อง, การขัดขวาง, ความขัดแย้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frustration
536 instance n.  กรณี, ตัวอย่าง, ข้อแนะนำ, การฟ้องร้องคดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/instance
537 myth n.  ตำนาน, เรื่องแต่งขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/myth
538 prepay v.  จ่ายล่วงหน้า, ชำระก่อนแล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prepay
539 secretive adj.  ไม่พูด, แอบแฝง, ลับๆล่อๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/secretive
540 think v. คิดถึง, จำได้, ใคร่ครวญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/think
541 administer v.  จัดการ, บริหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/administer
542 box n. ห้องขายตั๋ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/box
543 contraband n.  ของเถื่อน, การค้าเถื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contraband
544 efficient adj.  ซึ่งมีประสิทธิภาพ, มีความสามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/efficient
545 fry v.  ทอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fry
546 institute n.  สถาบัน, สมาคมวิทยาลัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/institute
547 naive adj.  ซื่อ, ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีประสบการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/naive
548 preposterous adj.  ผิดปกติ, ประหลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/preposterous
549 section n.  แผนก, หมู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/section
550 thorn n.  พืชมีหนาม, ความยุ่งเหยิง, หนาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thorn
551 administrative adj.  เกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/administrative
552 boysenberry n.  ผลไม้ชนิดเบอร์รี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boysenberry
553 contraceptive adj.  เกี่ยวกับการคุมกำเนิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contraceptive
554 eggplant n.  มะเขือยาวสีม่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eggplant
555 fudge n.  ความไร้สาระ, ความโง่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fudge
556 institution n.  สถาบัน, หน่วยงาน, ประเพณี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/institution
557 nadir n.  จุดที่ต่ำที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nadir
558 prerogative n.  สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prerogative
559 secure adj.  ไม่มีกังวล, แน่นอน, ปลอดภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/secure
560 thoroughly adv.  ละเอียดลออ, หมดจด, เต็มที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thoroughly
561 admire v.  เลื่อมใสศรัทธา, ชมเชย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/admire
562 brace n.  เสาค้ำ, เครื่องค้ำจุน, เฝือก, ที่รั้ง, ที่พาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brace
563 contract n.  สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contract
564 elaborate adj.  ประณีต, ซับซ้อน, อย่างละเอียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elaborate
565 fuel n.  เชื้อเพลิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fuel
566 instrument n.  เครื่องมือ, เครื่องดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/instrument
567 narrative n.  เรื่องเล่า, การบรรยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/narrative
568 prescribe v.  ออกคำสั่ง, กำหนด, บัญญัติ, ชี้แนะ, แนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prescribe
569 securely adv.  อย่างมั่นคง, อย่างมั่นใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/securely
570 thoughtful adj.  ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, พิจารณา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thoughtful
571 admirer n.  คนที่มีชื่อเสียงเพราะชื่นชอบงานของพวกเรา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/admirer
572 brain n.  สมอง, มันสมอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brain
573 contrary adj.  ที่ขัดแย้ง, ที่ตรงกันข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contrary
574 elderly adj.  สูงวัย, อาวุโส, อายุมาก, แก่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elderly
575 fulfill v.  ทำให้สมหวัง, ทำให้สำเร็จ, สมประสงค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fulfill
576 insufficient adj.  ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insufficient
577 nasty adj.  สกปรกอย่างน่าชัง, น่ารังเกียจ, ( รส ) ขม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nasty
578 presentation n.  การเสนอ, การแสดงตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/presentation
579 seldom adv.  ไม่ค่อยจะ, ไม่บ่อยนัก, นานๆ ครั้ง, หายาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seldom
580 thread n.  เส้น, ด้าย, เส้นใย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thread
581 admission n.  การเข้า, การรับ, การมีสิทธิ์เข้าร่วม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/admission
582 brainstorm n.  ระดมความคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brainstorm
583 contrast n.  ความแตกต่าง, ความตรงกันข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contrast
584 election n.  การเลือก, การเลือกตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/election
585 fume n.  ความโกรธ, ชุนเชียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fume
586 insurance n.  การประกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insurance
587 nationwide adv.  ทั่วประเทศ, ทั้งประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nationwide
588 preserve v.  รักษาไว้, คงไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/preserve
589 selection n.  การเลือก, การคัดเลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/selection
590 threaten v.  ข่มขู่, คุกคาม, เตือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/threaten
591 admit v.  ให้เข้า, รับเข้า, ยอมรับ, รับสารภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/admit
592 brainwave n.  ความคิดที่นึกได้ทันที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brainwave
593 contravene v.  ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด(กฎหมาย) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contravene
594 electrical adj.  น่าตื่นเต้นโดยใช้กระแสไฟฟ้า, เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/electrical
595 fun n.  ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fun
596 insure v.  ประกันภัย, ประกัน, รับรองให้, ทำประกัน, ออกกรมธรรม์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insure
597 native adj.  โดยกำเนิด, แต่กำเนิด, โดยสันดาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/native
598 president n.  ประธานาธิบดี, ประธาน, ประมุข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/president
599 self-indulgent adj.  ตามใจตัวเอง,ซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/self-indulgent
600 thriller n.  เรื่องเร้าใจ, เรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thriller
601 adopt v.  รับเลี้ยงเป็นลูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adopt
602 bran n.  รำข้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bran
603 contribute v.  ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contribute
604 electricity n.  ไฟฟ้า, ไฟฟ้าสถิต, อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/electricity
605 function n.  หน้าที่, ภารกิจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/function
606 intact adj.  ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่เสื่อมเสีย, เหมือนเดิม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intact
607 natural adj.  โดยธรรมชาติ, จากธรรมชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/natural
608 pressing n.  เครื่องอัด, การอัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pressing
609 selfish adj.  เห็นแก่ตัว, เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/selfish
610 thrive v.  เจริญ, เติบโต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thrive
611 adrenal adj.  อยู่ใกล้หรือบนไต, เกิดจากต่อมหมวกไต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adrenal
612 branch n.  กิ่งก้าน, แขนง,วิชา, สาขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/branch
613 contribution n.  การสนับสนุน, สิ่งที่แจกจ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contribution
614 electromagnetic adj.  เกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/electromagnetic
615 fundamental adj.  เป็นจุดเริ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fundamental
616 intangible adj.  ที่สัมผัสไม่ได้, ไม่มีรูปร่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intangible
617 naturally adv.  แบบธรรมชาติ, อย่างธรรมชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/naturally
618 pressure n.  การกด, ความกดดัน, ความอดทนอดกลั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pressure
619 semantic n.  การศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความหมายของคำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/semantic
620 throughout prep.  โดยตลอด, ทุกหนทุกแห่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/throughout
621 adrenaline n.  ฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่หลั่งจากต่อมหมากไต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adrenaline
622 brand n.  เครื่องหมายการค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brand
623 contributor n.  คนเขียนบทความลงหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contributor
624 electronic adj.  เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/electronic
625 fundraising n.  การระดมทุน, การหาทุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fundraising
626 integral adj.  ครบถ้วน, สมบูรณ์, ไม่ขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/integral
627 nausea n.  ความรู้สึกอยากอาเจียน, ความรู้สึกรังเกียจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nausea
628 prestige n.  ความนิยม, ความนับถือ, ชื่อเสียง, เกียรติศักดิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prestige
629 semester n.  ภาคการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/semester
630 throw v. กำจัด, เอาไปทิ้ง, ปล่อยให้หลุดออกไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/throw
631 adult n.  ผู้ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adult
632 brandy n.  เหล้าบรั่นดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brandy
633 control v.  ควบคุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/control
634 element n.  ลักษณะที่สำคัญ, ปัจจัย, ธาตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/element
635 funeral n.  พิธีฝังศพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/funeral
636 integrated adj.  ที่รวมกัน, ที่ประสานกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/integrated
637 navigator n.  ผู้ควบคุมเส้นทางการเดินเรือหรือทางอากาศ, นักสำรวจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/navigator
638 prestigious adj.  มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prestigious
639 seminar n.  การประชุมสัมมนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seminar
640 thumb n.  นิ้วหัวแม่มือ, นิ้วแรกของสัตว์, ถุงมือที่คลุมนิ้วหัวแม่มือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thumb
641 advantage n.  ผลประโยชน์, ผลพลอยได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advantage
642 brave adj.  กล้าหาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brave
643 controversial adj.  ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/controversial
644 elevated adj.  สูงขึ้น, เลื่อนขึ้น, สูงส่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elevated
645 furious adj.  เต็มไปด้วยความโกรธ, อารมณ์รุนแรง,บ้าระห่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/furious
646 intellectual adj.  เกี่ยวกับปัญญา, ซึ่งรอบรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intellectual
647 navy n.  กองทัพเรือ, ราชนาวี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/navy
648 presumption n.  การอนุมาน, การสันนิษฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/presumption
649 sensation n.  ความรู้สึกทางกายภาพ, ความรู้สึกในจิตใจหรือร่างกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sensation
650 thwart v.  กีดขวาง, ขัดขวาง, เหนี่ยวรั้ง, ฉุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thwart
651 adventure n.  การผจญภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adventure
652 bravery n.  ความกล้าหาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bravery
653 controversy n.  การโต้เถียง, ความโต้ความ, การทะเลาะวิวาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/controversy
654 eliminate v.  ขจัด, กำจัด, คัดออก, ขับไล่, ทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eliminate
655 furry adj.  ที่เกี่ยวกับขนสัตว์, ที่มีขนสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/furry
656 intend n.  ตั้งใจ, ปรารถนา, มีเจตนา, มุ่งหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intend
657 nearby adj.  ใกล้ ๆ กัน, ถัดไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nearby
658 pretend v.  แกล้งทำว่าเป็นจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pretend
659 sensible adj.  มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sensible
660 tide n.  กระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tide
661 advert v.  ให้ความเห็น, กล่าวถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advert
662 break v. แตก( เงิน ), กระจาย ( ตัวเลข), เสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/break
663 convenient adj.  สะดวก, เหมาะสม, ใกล้มือ, ใกล้เคียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/convenient
664 elite n.  ชั้นยอด, หัวกะทิ, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, กลุ่มอิทธิพล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elite
665 further adj.  ไกลออกไป, ต่อไป, นานต่อไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/further
666 intense adj.  เข้มข้น, หนาแน่น, แรงกล้า, รุนแรง, เร่าร้อน, เอาจริงเอาจัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intense
667 neat adj.  เรียบร้อย, เกลี้ยงเกลา, ไม่มีการเจือปน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neat
668 prevalent adj.  มีอยู่ทั่วไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prevalent
669 sensitive adj.  ไวต่อความรู้สึก, รู้สึกได้ง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sensitive
670 tight adj.  แน่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tight
671 advertise v.  โฆษณา, ทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advertise
672 breakdown n.  ความล้มเหลว, การล้มเจ็บ, การไม่สบาย, การวิเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breakdown
673 conventional adj.  เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ, สามัญ, ธรรมดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conventional
674 else adv.  อีก, อื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/else
675 furthermore adv.  นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/furthermore
676 intensify v.  ทำให้รุนแรง, ทำให้หนาแน่นขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intensify
677 necessarily adv.  โดยความจำเป็น, แน่แท้, ไม่มีทางอื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/necessarily
678 prevent v.  ป้องกัน, ขัดขวาง, ต่อต้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prevent
679 separately adv.  แยกออก, แบ่งสรร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/separately
680 tightly adv.  อย่างแน่น, อย่างแออัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tightly
681 advertisement n.  การโฆษณา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advertisement
682 breakthrough n.  การค้นพบ, ความสำเร็จ, ความก้าวหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breakthrough
683 conversely adv.  พูดคุย, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conversely
684 elsewhere adv.  ในที่อื่น ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elsewhere
685 fuselage n.  กึ่งกลางลำตัวเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fuselage
686 intensive adj.  เข้มข้น, รุนแรง, หนาแน่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intensive
687 necessity n.  สิ่งที่จำเป็น, ของที่จำเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/necessity
688 prevention n.  การป้องกันหรือขัดขวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prevention
689 sequel n.  ผลที่ตามมา, เรื่องต่อเนื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sequel
690 tile n.  กระเบื้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tile
691 advice n.  คำปรึกษา, คำแนะนำ, การแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advice
692 breakup n.  การแตกแยก, การสลายตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breakup
693 convert v.  ทำให้เปลี่ยนสภาพ , ปรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/convert
694 embargo n.  การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/embargo
695 fuss n.  ความจู้จี้, การบ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fuss
696 interact v.  ทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interact
697 nectar n.  น้ำหวานในดอกไม้, น้ำทิพย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nectar
698 preview v.  แสดงหรือชมล่วงหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/preview
699 sequence n.  การต่อเนื่องกัน, ลำดับเหตุการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sequence
700 timesaving adj.  ซึ่งช่วยประหยัดเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/timesaving
701 advise v.  แนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advise
702 breast n.  เต้านม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breast
703 convey v.  นำ, พา, นำไป, ถ่ายทอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/convey
704 embark v.  ลงเรือ, เอาลงเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/embark
705 fussy adj.  จู้จี้, เต็มไปด้วยรายละเอียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fussy
706 interaction n.  มีปฏิกิริยากันและกัน, การตอบสนอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interaction
707 needle n.  เข็ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/needle
708 previous adj.  เป็นการกระทำหรือเกิดขึ้นก่อนกำหนดใจเร็วด่วนได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/previous
709 serve v. จัดหาให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/serve
710 timing n.  การจับเวลา, การคำนวณเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/timing
711 aerial adj.  เกี่ยวกับอากาศ, ไม่มีรูปร่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aerial
712 breastbone n.  กระดูกสันอก, กระดูกหน้าอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breastbone
713 convict v.  (ผู้พิพากษา, ศาล ฯลฯ) ตัดสินว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/convict
714 embarrass v.  ทำให้ขวยเขิน, กีดขวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/embarrass
715 gadget n.  เครื่องมือ,อุปกรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gadget
716 interactive adj.  ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interactive
717 negative adj.  เป็นการคัดค้าน, เป็นการปฏิเสธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/negative
718 price n.  ราคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/price
719 session n.  การประชุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/session
720 tin n.  ดีบุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tin
721 aerodynamic n.  กลศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aerodynamic
722 breath n.  ลมหายใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breath
723 conviction n.  การลงโทษ , การตัดสินว่ากระทำผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conviction
724 embassy n.  สถานทูต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/embassy
725 gain v.  มาถึง,ได้มา, เข้าครอบครอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gain
726 interested adj. สนใจใน, เกิดความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interested
727 neglect v.  ละเลย, ไม่สนใจ, ทอดทิ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neglect
728 prickle n.  หนาม, ขนแหลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prickle
729 set v. เริ่มต้นออกเดินทาง, ส่งเสริม, สนับสนุน, แหย่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/set
730 tinge n. อาหารผสมสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tinge
731 affair n.  ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรักใคร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affair
732 breathe v.  หายใจ, สูดหายใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breathe
733 convince v.  โน้มน้าว, ทำให้เชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/convince
734 embedded v.  ฝัง, ประทับ, ตรึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/embedded
735 gallery n.  ห้องแสดงภาพ, ห้องแสดงงานศิลปะ, ที่นั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gallery
736 interfere v.  สอดแทรก, ก้าวก่าย, รบกวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interfere
737 negotiate v.  เจรจาต่อรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/negotiate
738 priesthood n.  ตำแหน่งของพระหรือบาทหลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/priesthood
739 settle v. สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/settle
740 tiny adj.  เล็กมาก, จิ๋ว, น้อยมาก, จ้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tiny
741 affect adj.  กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์, ส่งผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affect
742 breeze n.  ลมอ่อนๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breeze
743 cool adj.  เฉยเมย, ไม่ตื่นเต้น, ใจเย็น, สงบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cool
744 embrace v.  กอด, รวมเข้าด้วยกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/embrace
745 gallon n.  หน่วยวัดปริมาตรของเหลวในระบบอเมริกาเท่ากับ 3.755 ลิตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gallon
746 interference n.  การแทรกแซง, การสอดแทรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interference
747 neighbor n.  เพื่อนบ้าน, เพื่อนมนุษย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neighbor
748 primarily adv.  เป็นส่วนใหญ่, เป็นหลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/primarily
749 severe adj.  เข้มงวด, โหด, เคร่งครัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/severe
750 tired adj.  ล้า, เมื่อย, น่าเบื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tired
751 affection n.  ความรัก, ความเมตตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affection
752 brief adj.  กะทัดรัด, สั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brief
753 coop n.  กรง, เล้าไก่, สุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coop
754 emergence n.  ปรากฏให้เห็น,โผล่ขึ้น, ออกมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emergence
755 gallop v.  ห้อ, ควบ, วิ่งเต็มเหยียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gallop
756 interior n. นักออกแบบภายใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interior
757 neighborhood n.  บริเวณข้างเคียง, ละแวกบ้าน, ย่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neighborhood
758 primitive adj.  แรกเริ่ม, เบื้องต้น, สมัยแรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/primitive
759 sew v.  เย็บ, เย็บผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sew
760 together adv.  ด้วยกัน, พร้อมกัน, ร่วมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/together
761 affectionately adv.  อย่างเมตตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affectionately
762 briefcase n.  กระเป๋าเอกสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/briefcase
763 cooperative adj.  ทำงานร่วมกัน, ร่วมมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cooperative
764 emergency n.  ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emergency
765 gamble v.  เล่นพนัน, พนัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gamble
766 internally adv.  ภายใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/internally
767 nerve n.  เส้นประสาท, กำลัง, พลังงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nerve
768 principal n.  หัวหน้า, ตัวการ, อันดับแรก, อันดับหนึ่ง, สำคัญที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/principal
769 sexually adv.  เกี่ยวกับเพศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sexually
770 toil v.  ทำงานหนัก, ทำงานตรากตรำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toil
771 affirmative adj.  ซึ่งยืนยัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affirmative
772 bright adj.  ฉลาด, มีความสุข, สว่างไสว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bright
773 coordination n.  ความเสมอกัน, การอยู่ในระดับเดียวกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coordination
774 emission n.  ปลดปล่อย, ตีพิมพ์ออกมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emission
775 gambol v.  กระโดดโลดเต้น, ซน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gambol
776 interpret v.  อธิบาย, แปลปากเปล่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interpret
777 nervous adj.  หงุดหงิด, เป็นประสาท, กังวลใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nervous
778 principle n.  หลัก, หลักการ, กฎ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/principle
779 shake v.  ทำให้สั่น, เขย่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shake
780 tomb n.  สุสาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tomb
781 affliction n.  ความทุกข์ทรมาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affliction
782 brilliant adj.  เจิดจ้า, ผุดผ่อง, สุกสกาว, ฉลาด, ยอดเยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brilliant
783 cope v.  ต่อสู้ดิ้นรน, รับมือ, จัดการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cope
784 emit v.  เปล่ง, แผ่, ขยาย, พ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emit
785 gamely adj.  อย่างกล้าหาญ, อย่างกล้าได้กล้าเสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gamely
786 interpretation n.  การอธิบาย, การแปลความ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interpretation
787 nervousness n.  ระบบประสาท, ความหงุดหงิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nervousness
788 prior adj.  ก่อน, ที่มีค่าและความสำคัญเป็นอันดับแรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prior
789 shame n.  ความอับอาย, ความละอายใจ, ความสบายหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shame
790 tone n.  เสียงสูงต่ำ, คุณภาพของเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tone
791 affluent adj.  ร่ำรวยมั่นคั่ง, อุดมสมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affluent
792 brittle adj.  เปราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brittle
793 copper n.  ทองแดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/copper
794 emotional adj.  อารมณ์, ความรู้สึกรุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emotional
795 gantry n.  โครงสำหรับตั้งสิ่งของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gantry
796 intervene n.  ยุ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intervene
797 network n.  ระบบเครือข่ายต่างๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/network
798 prison n.  คุก, เรือนจำ, ตาราง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prison
799 shape n.  รูปร่าง, รูปทรง, รูปพรรณสัณฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shape
800 torture v.  ทรมาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/torture
801 afford v.  สามารถทำได้, จัดหา, ให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/afford
802 broadcast v.  กระจายข่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/broadcast
803 copycat n.  คนที่เลียนแบบผู้อื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/copycat
804 emotionally adv.  อย่างมีอารมณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emotionally
805 garage n.  โรงรถ, อู่ซ่อมรถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garage
806 interview n.  การสัมภาษณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interview
807 neurosurgeon n.  ศัลยกรรมระบบประสาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neurosurgeon
808 private adj.  สันโดษ, ส่วนตัว, ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/private
809 sharp adj.  คม, ชัด, เฉียบแหลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sharp
810 toss v.  โยน, ขว้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toss
811 affordable adj.  สามารถหาได้, สามารถซื้อได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/affordable
812 broccoli n.  บล็อกโคลี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/broccoli
813 copyright n.  ลิขสิทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/copyright
814 emphasis n.  การเน้นย้ำ, ความสำคัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emphasis
815 garment n.  เสื้อผ้าอาภรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garment
816 intonation n.  การออกเสียงสูงต่ำ, น้ำเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intonation
817 neutral adj.  เป็นกลาง, ไม่มีลักษณะเฉพาะ, ไร้สี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neutral
818 privileged adj.  มีอภิสิทธิ์, มีสิทธิ์พิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/privileged
819 sharply adv.  อย่างชัดเจน, อย่างฉลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sharply
820 totally adv.  ทั้งหมด, ทั้งสิ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/totally
821 aficionado n.  ผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aficionado
822 brochure n.  แผ่นพับสำหรับโฆษณา, สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามีภาพประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brochure
823 cord n.  เชือก, สายเคเบิล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cord
824 employee n.  ลูกจ้าง, ผู้ถูกว่าจ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/employee
825 gas n.  ก๊าซ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gas
826 intravenous adj.  ภายในหลอดเลือดดำ, เข้าไปในหลอดเลือดดำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intravenous
827 nevertheless conj.  ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nevertheless
828 probably adv.  เป็นไปได้มากที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/probably
829 sheer adj.  เต็มที่, ที่สุด, ที่เดียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sheer
830 tourism n.  การท่องเที่ยว, ธุรกิจการท่องเที่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tourism
831 afraid adj.  กลัว, เกรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/afraid
832 brood v.  กก ( ไข่ ), ครุ่นคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brood
833 corkscrew n  สว่านเปิดจุกขวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corkscrew
834 empower v.  มอบอำนาจ, อนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/empower
835 gather v.  ชุมนุม, รวมกลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gather
836 intrepid adj.  กล้าหาญ, ไม่กลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intrepid
837 newborn adj.  เพิ่งเกิด, เกิดใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/newborn
838 problem n.  ปัญหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/problem
839 shelter n.  ที่กำบัง, ที่ลี้ภัย, ที่พักอาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shelter
840 toward prep.  ไปทาง, ไปสู่, ไปยัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toward
841 afterlife n.  ชีวิตหลังความตาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/afterlife
842 browse v.  กวาดสายตา, อ่านผ่านๆ, ( แพะ,แกะ ) เล็มหญ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/browse
843 corn n.  ข้าวโพด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corn
844 empty adj.  ว่างเปล่า, ไม่มีคนอยู่, ไม่มีอะไร, ไม่มีความหมาย, ไร้สาระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/empty
845 gathering n.  การรวบรวม, การรวมกัน, การเก็บรวม, การรวมกลุ่ม, กลุ่มคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gathering
846 intricate adj.  ที่ซับซ้อน, ยุ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intricate
847 newcomer n.  ผู้มาใหม่, สมาชิกใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/newcomer
848 procure v.  หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, ก่อให้เกิดผล, ล่อลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/procure
849 shift v.  เคลื่อน, เลื่อน, ยักย้าย, ผลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shift
850 toxic adj.  เป็นพิษ, มีพิษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toxic
851 aftermath n.  ผลที่ตามมา, ควันหลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aftermath
852 brush v.  ปัดทา, กวาดด้วยแปรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brush
853 corporate adj.  เกี่ยวกับบริษัท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corporate
854 enable v.  ทำให้มีความสามารถ, ให้อากาศ, มอบอำนาจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enable
855 gaudy adj.  ฉูดฉาด, ไม่มี, รสนิยม, ขี้โอ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gaudy
856 intrigue v.  ก่อให้เกิดความสนใจ, วางแผนร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intrigue
857 Newfoundland n.  เกาะนิวฟาวแลนด์ในแคนาดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Newfoundland
858 prodigal adj.  ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prodigal
859 shiny adj.  ซึ่งเป็นมันเงา, สุกใส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shiny
860 toxin n.  พิษ, สารพิษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toxin
861 afterward adv.  ภายหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/afterward
862 brutally adv.  อย่างโหดร้าย, โหดเหี้ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brutally
863 corporation n.  บริษัท, สมาคม, สโมสร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corporation
864 encase v.  บรรจุ, เก็บใส่หีบห่อ, หุ้มห่อด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/encase
865 gaze v.  เพ่ง, เพ่งมอง, จ้องมอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gaze
866 introduce v.  แนะนำตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/introduce
867 newscaster n.  คนอ่านข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/newscaster
868 prodigy n.  อัจฉริยบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prodigy
869 shipwreck n.  การทำลายเรือ, การสูญเสียเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shipwreck
870 trace n.  ร่องรอย, จำนวนบางเบา, รอยเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trace
871 against Prep.  ต่อต้านกับ, ตรงกันข้าม, ตัดกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/against
872 bucket n.  ถังน้ำ, ถังขุดดิน, ใบกังหัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bucket
873 correct v.  แก้, ทำให้ถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correct
874 enchantment n.  การหลงเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enchantment
875 gear n.  เฟือง, เกียร์รถยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gear
876 introspective adj.  พิจารณาอย่างรอบคอบ, อย่างใคร่ครวญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/introspective
877 newsworthy adj.  ความสนใจในรายงานข่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/newsworthy
878 produce v.  ผลิต, ก่อให้เกิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/produce
879 shoal n.  ที่ตื้นในน้ำ, ฝูง, ฝูงปลาหรือฝูงสัตว์น้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shoal
880 tracker n.  คนสะกดรอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tracker
881 age n.  อายุ, ช่วงชีวิต , ยุค , สมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/age
882 buckle v. โค้งลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/buckle
883 correctly adv.  อย่างถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correctly
884 encounter v.  เผชิญหน้า, พบกัน, เจอกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/encounter
885 Gemini n.  ราศีเมถุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Gemini
886 introvert v.  หมกมุ่นกับความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/introvert
887 niche n.  ซอกหรือช่องในกำแพง, ตำแหน่งที่เหมาะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/niche
888 producer n.  ผู้ผลิต, ผู้สร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/producer
889 shore n.  ฝั่ง, ฝั่งทะเล, ประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shore
890 tradition n.  ขนบธรรมเนียมประเพณี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tradition
891 agency n.  หน่วยงานบริการ, สำนักงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agency
892 budge v.  ขยับ, กระดิก, เปลี่ยนที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/budge
893 correspond v.  เหมือน, เข้ากันได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correspond
894 encourage v.  ให้กำลังใจ, บำรุงน้ำใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/encourage
895 gene n.  สารพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมประกอบด้วยสาร DNA https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gene
896 inundate v.  ท่วม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inundate
897 nightmare n.  ฝันร้าย, สภาวะที่โศกเศร้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nightmare
898 profession n.  อาชีพ, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/profession
899 shortage n.  ความขาดแคลน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shortage
900 traditional adj.  เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/traditional
901 agenda n.  แผนงาน, ระเบียบการประชุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agenda
902 budget n.  งบประมาณ, เงินตรา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/budget
903 correspondence n.  การติดต่อกันทางจดหมาย, ความตรงกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correspondence
904 encouragement n.  การให้กำลังใจ, การกระตุ้น, การสนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/encouragement
905 generalization n.  เปลี่ยนให้เป็นรูปแบบทั่ว ๆ ไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/generalization
906 invade v.  บุกรุก, รุกราน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invade
907 nitrate n.  เกลือหรือเอสเทอร์ของกรดไรตริก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nitrate
908 professor n.  ศาตราจารย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/professor
909 shorten v.  ทำให้สั้นลงหรือลดลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shorten
910 traditionalist n.  ผู้สืบทอดประเพณี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/traditionalist
911 agent n.  ตัวแทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agent
912 buffalo n.  ควาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/buffalo
913 correspondent n.  ผู้ติดต่อทางจดหมาย, ผู้สื่อข่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correspondent
914 encyclopedia n.  สารานุกรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/encyclopedia
915 generalize v.  ทำให้ใช้ได้ทั่วไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/generalize
916 invent v.  ประดิษฐ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invent
917 nomadic adj.  ร่อนเร่ไปในที่ต่าง ท่องเที่ยวๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nomadic
918 progress n.  ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเดินไปข้างหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/progress
919 show-off v.  ทำให้(บางสิ่ง)โดดเด่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/show-off
920 traditionally adv.  เป็นประเพณี , ซึ่งสืบทอดต่อกันมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/traditionally
921 aggression n.  การรุกราน, การบุกรุก, ละเมิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aggression
922 builder n.  ผู้สร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/builder
923 corridor n.  ระเบียง, เฉลียง, เหตุฉนวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corridor
924 end v. สิ้นสุดด้วย, ลงท้ายด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/end
925 generally adv.  โดยปกติ, ส่วนใหญ่, อย่างกว้าง ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/generally
926 invention n.  การประดิษฐ์, การสร้างสรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invention
927 none pron.  ไม่มีสักสิ่ง, ไม่มีสักคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/none
928 progressively adv.  อย่างค่อยๆไปทีละน้อย, อย่างต่อเนื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/progressively
929 shred n.  เศษผ้าหรือกระดาษเป็นแถบเรียบยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shred
930 traffic n. จราจรหนาแน่น, จราจรแออัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/traffic
931 aggressive adj.  รุกราน, ก้าวร้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aggressive
932 bullet n. รถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bullet
933 corrupt adj.  ทุจริต,ชั่ว, เน่าเปื่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corrupt
934 endear v.  ทำให้เป็นที่รักที่พอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/endear
935 generate v.  ให้เกิด, ผลิต, ให้กำเนิด, แพร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/generate
936 inventive adj.  เกี่ยวกับการประดิษฐ์, ที่สร้างสรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inventive
937 nonetheless adv.  อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nonetheless
938 project n.  โครงงาน, แผนการวิจัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/project
939 shrink v.  หดตัว, ย่น, เหี่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shrink
940 tragedy n.  ละครโศกนาฏกรรม, บทประพันธุ์โศก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tragedy
941 agoraphobia n.  โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agoraphobia
942 bulletin n.  แถลงการณ์, ข่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bulletin
943 corruption n.  การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การติดสินบน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corruption
944 endeavor v.  พยายามบากบั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/endeavor
945 generation n.  การก่อให้เกิด, ยุค, สมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/generation
946 inventor n.  นักประดิษฐ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inventor
947 nor conj.  ไม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nor
948 proletariat n.  กรรมกร, ไพร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proletariat
949 shuttle n.  กระสวยเครื่องทอผ้า, กระสวยเครื่องจักร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shuttle
950 trail n.  รอยเท้า, รอย, รอยทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trail
951 agree v. ถูกคอกับ, เห็นพ้องกัน, ยอมรับ, ตกลง, เห็นด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agree
952 bully n.  อันธพาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bully
953 costume n.  เครื่องแต่งกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/costume
954 endless adj.  ซึ่งไม่สิ้นสุด, ไม่มีขอบเขต, ชั่วกาลนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/endless
955 generous adj.  ใจกว้าง, มีน้ำใจ, ใจดี, มากมาย, ไม่เห็นแก่ตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/generous
956 investigate v.  สืบสวน, สอบสวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/investigate
957 normally adv.  ตามธรรมดา, โดยทั่วไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/normally
958 prominent adj.  เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prominent
959 shy adj.  อาย, ขี้อาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shy
960 trailer n.  คู่ลาก, รถพ่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trailer
961 agriculture n.  เกษตรกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agriculture
962 bullying n.  การรังแก, การขู่เข็ญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bullying
963 counsel v.  แนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/counsel
964 endorse v.  สลักหลัง ( เช็ค ), ลง ( นาม ), อนุมัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/endorse
965 genetics adj.  วิชาพันธุศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/genetics
966 investigation n.  การสำรวจ, การสืบสวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/investigation
967 nostalgia n.  โรคคิดถึงบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nostalgia
968 promise n.  การให้สัญญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/promise
969 sidewalk n.  ทางเท้า, บาทวิถี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sidewalk
970 training n.  การฝึก, การอบรม, การฝึกหัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/training
971 ailment n.  อาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ailment
972 bump v. จนกระแทก, พบโดยบังเอิญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bump
973 countryside n.  เขตชนบท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/countryside
974 endow v.  บริจาค, มอบ, ให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/endow
975 genius n.  ความเป็นอัจฉริยะ, คนที่ฉลาดกว่าปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/genius
976 investment n.  การลงทุน, เงินลงทุน, สิ่งปกคลุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/investment
977 nostril n.  โพรงจมูก, รูจมูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nostril
978 promotion n.  สนับสนุน, การส่งเสริม, การให้กำลังใจ, การก่อการ, การก่อสร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/promotion
979 siesta n.  การงีบหลับตอนเที่ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/siesta
980 trait n.  ลักษณะ, บุคลิกลักษณะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trait
981 air n. ค่าโดยสารเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/air
982 bumpkin n.  คนจากต่างจังหวัดหรือคนจากบ้านนอกมักจะซุ่มซ่าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bumpkin
983 courageous adj.  กล้าหาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/courageous
984 endure v.  ยืนยัด, อดทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/endure
985 genre n.  ชนิด, ประเภท, จำพวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/genre
986 investor n.  ผู้ลงทุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/investor
987 notable adj.  น่าสังเกต, น่าจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notable
988 prompt adj.  ฉับไว, รวดเร็ว, ตรงต่อเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prompt
989 sightseeing n.  การเที่ยวชม, การเยี่ยมชม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sightseeing
990 transcendental adj.  ซึ่งอยู่นอกเหนือธรรมชาติ, เกินกว่าความเข้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transcendental
991 aircraft n.  เครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aircraft
992 bunk n.  เตียงนอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bunk
993 courgette n.  สูชินี(zucchinni) แตงกวายาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/courgette
994 enemy n.  ศัตรู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enemy
995 gently adv.  อย่างสุภาพ, อย่างนุ่มนวล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gently
996 invisible adj.  ซึ่งมองไม่เห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invisible
997 notably adv.  อย่างเด่นชัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notably
998 propeller n.  เครื่องจักรที่ติดในรถ, ใบพัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/propeller
999 sightseer n.  ผู้เที่ยวชม, ผู้เยี่ยมชม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sightseer
1000 transfer v.  ถ่ายเท, ขนส่ง, โยกย้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transfer

1 ความคิดเห็น:

ค่าย pg ทางเข้า กล่าวว่า...

ค่าย pg ทางเข้า มือถือ ใหม่ล่าสุด ความสนุกสนานร่าเริงรวมทั้งตื่นเต้นที่สุดในทางเกมคาสิโนออนไลน์ PG ปากทางเข้าโทรศัพท์มือถือใหม่ปัจจุบัน! ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวล้ำขึ้นอย่างเร็ว