วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ศัพท์ ป.6 - 2026 คำ (1)


ศัพท์ ป.6 จากงานวิจัย ของคุณ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 2026 คำ

1 a little bit  adv.  เล็กน้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alittlebit
2 box  n.  กล่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/box
3 copy  v.  คัดลอก, สำเนา, พิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/copy
4 exclaim  v.  อุทาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exclaim
5 habitat  n.  สิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, ที่อยู่อาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/habitat
6 lesson  n.  บทเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lesson
7 Olympic  adj.  เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Olympic
8 reduce  v.  บรรเทา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reduce
9 solve  v.  แก้ปัญหา, แก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/solve
10 togetherness  n.  ความสมัครสมาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/togetherness
11 about  prep.  ประมาณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/about
12 boy  n.  เด็กผู้ชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boy
13 coral  n.  หินปะการัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coral
14 exclamation mark  n.  เครื่องหมาย () https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exclamationmark
15 hair  n.  ผม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hair
16 let  v.  ให้ทำ, อนุญาตให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/let
17 Olympic games  n.  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Olympicgames
18 reef  n.  ทางแร่, หินโสโครก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reef
19 some  adj.  บางอัน, บ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/some
20 toilet  n.  ห้องน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toilet
21 above  prep.  สูง, เหนือ, บน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/above
22 bracelet  n.  กำไลข้อมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bracelet
23 coral reef  n.  แนวปะการัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coralreef
24 excuse  v.  ขอโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excuse
25 half  adj.  ครึ่งหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/half
26 letter  n.  ตัวอักษร, จดหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/letter
27 once  adv.  ครั้งหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/once
28 refrigerator  n.  ตู้เย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refrigerator
29 someone  pron.  ใครบางคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/someone
30 toilet paper  n.  กระดาษชำระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toiletpaper
31 accede  v.  ขึ้นครองราชย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accede
32 branch  n.  กิ่งไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/branch
33 coriander  n.  ระเบียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coriander
34 exercise  v.  ออกกำลังกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exercise
35 Halloween  n.  วันฮาโลวีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Halloween
36 library  n.  ห้องสมุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/library
37 open  v.  เปิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/open
38 refuse  v.  ปฏิเสธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refuse
39 something  pron.  บางสิ่งบางอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/something
40 tomato  n.  มะเขือเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tomato
41 accident  n.  อุบัติเหตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/accident
42 brave  adj.  กล้าหาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brave
43 corn  n.  ข้าวโพด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corn
44 exhausted  adj.  หมดแรง, เหนื่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exhausted
45 halt  v.  หยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/halt
46 life  n.  ชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/life
47 opinion  n.  ความคิดเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/opinion
48 region  n.  พื้นที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/region
49 sometimes  adv.  บางครั้งบางคราว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sometimes
50 tomorrow  n.  พรุ่งนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tomorrow
51 achievement  n.  ความสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/achievement
52 bread  n.  ขนมปัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bread
53 corner  n.  มุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/corner
54 exhibition  n.  นิทรรศการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exhibition
55 ham  n.  ขาหมูลมควัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ham
56 lifejacket  n.  เสื้อชูชีพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifejacket
57 opposite  prep.  ตรงกันข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/opposite
58 regular  adj.  ตามปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regular
59 son  n.  ลูกชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/son
60 tonight  n.  คืนนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tonight
61 across  prep.  ข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/across
62 break  v.  ทำให้แตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/break
63 correct  adj.  ถูก, เที่ยงตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correct
64 exit  n.  ทางออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exit
65 hamburger  n.  แฮมเบอเกอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hamburger
66 lift  v.  ยกขึ้น, แบกขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lift
67 orange  n.  ส้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orange
68 rehearsal  n.  การบรรยาย, การซ้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rehearsal
69 song  n.  เพลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/song
70 tooth  n.  ฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tooth
71 act  n.  แสดง, ทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/act
72 breakfast  n.  อาหารเช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breakfast
73 correction  n.  การแก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correction
74 expansion  n.  การขยายออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expansion
75 hammer  n.  ค้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hammer
76 light  n.  แสง, แสงสว่าง, ความสว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/light
77 orchard  n.  สวนผลไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orchard
78 reindeer  n.  กวางเรนเดียร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reindeer
79 songbook  n.  หนังสือเพลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/songbook
80 toothache  n.  อาการปวดฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toothache
81 action  n.  การกระทำ, การแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/action
82 breath  n.  ลมหายใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/breath
83 correctly  adv.  ถูกต้องเหมาะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/correctly
84 expensive  adj.  แพง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expensive
85 hand  n.  มือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hand
86 like  v.  ชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/like
87 orchid  n.  กล้วยไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/orchid
88 relative  n.  ญาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relative
89 Songkran Day  n.  วันสงกรานต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/SongkranDay
90 toothbrush  n.  แปรงสีฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toothbrush
91 activity  n.  กิจกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/activity
92 brick  n.  ก้อนอิฐ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brick
93 cost  n.  ราคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cost
94 explore  v.  สำรวจ , ค้นหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explore
95 handbag  n.  กระเป๋าถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handbag
96 lily  n.  ดอกลิลี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lily
97 order  n.  เรียงลำดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/order
98 relax  v.  ผ่อนคลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relax
99 soon  adv.  ในไม่ช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soon
100 toothpaste  n.  ยาสีฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toothpaste
101 actor  n.  นักแสดงชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/actor
102 bride  n.  เจ้าสาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bride
103 costume  n.  เครื่องแต่งกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/costume
104 expression  n.  แสดงความรู้สึก, แสดงความหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expression
105 handkerchief  n.  ผ้าเช็ดหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handkerchief
106 lime  n.  มะนาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lime
107 origin  n.  จุดเริ่มต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/origin
108 release  v.  ปล่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/release
109 sorry  adj.  เสียใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sorry
110 top  n.  บนสุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/top
111 actress  n.  นักแสดงหญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/actress
112 bridge  n.  สะพาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bridge
113 cotton  n.  ฝ้าย, ใยฝ้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cotton
114 extra  adj.  อย่างพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extra
115 handsome  adj.  หล่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/handsome
116 line  n.  เส้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/line
117 ostrich  n.  นกกระจอกเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ostrich
118 remember  v.  จดจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remember
119 sound  n.  เสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sound
120 topic  n.  หัวข้อเรื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/topic
121 add  v.  เพิ่ม, บวก, เติม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/add
122 bright  adj.  สว่าง, สดใส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bright
123 cough  v.  ไอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cough
124 eye  n.  ดวงตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eye
125 hang  v.  แขวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hang
126 linguistics  n.  วิชาภาษาศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/linguistics
127 other  adj.  อื่นๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/other
128 repair  v.  ซ่อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repair
129 soup  n.  ซุป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soup
130 tortoise  n.  เต่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tortoise
131 adventure  n.  การผจญภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adventure
132 brilliant  adj.  ฉลาดมาก, ปราดเปรื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brilliant
133 count  v.  นับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/count
134 eyelash  n.  ขนตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eyelash
135 hangman  n.  เพชฌฆาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hangman
136 link  n.  จุดเชื่อมโยง, สิ่งเชื่อมโยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/link
137 otherwise  adv.  อีกอย่างหนึ่ง, มิเช่นนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/otherwise
138 repeat  v.  กล่าวซ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repeat
139 south  adj.  ใต้, ทางทิศใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/south
140 toss  v.  โยน, ขว้าง, ปา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toss
141 adventure story  n.  เรื่องผจญภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/adventurestory
142 bring  v.  เอามาให้, นำมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bring
143 countable  adj.  นับได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/countable
144 fable  n.  นิทาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fable
145 happen  v.  เกิดขึ้น, บังเอิญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/happen
146 lion  n.  สิงโต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lion
147 ouch  interj.  คำอุทานแสดงความเจ็บปวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ouch
148 report  n.  รายงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/report
149 souvenir  n.  ของที่ระลึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/souvenir
150 total  n.  ผลรวม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/total
151 advertisement  n.  การโฆษณา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/advertisement
152 brink  n.  ริม, ขอบ, จุดปลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brink
153 country  n.  ประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/country
154 happily  adv.  อย่างมีความสุข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/happily
155 liquid  adj.  สภาพเป็นของเหลว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liquid
156 outer  adj.  ภายนอก,ชั้นนอก,ข้างนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outer
157 reporter  n.  ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reporter
158 space  n.  อวกาศ, พื้นที่ว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/space
159 touch  v.  สัมผัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/touch
160 Aesop's fable  n.  นิทานอีสป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Aesop'sfable
161 broke  adj.  ล้มละลาย, ถังแตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/broke
162 course  n.  หลักสูตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/course
163 face  n.  หน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/face
164 happy  adj.  สุขใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/happy
165 list  n.  รายการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/list
166 outside  adv.  ภายนอก, ด้านนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/outside
167 represent  v.  เป็นตัวแทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/represent
168 Spain  n.  ประเทศสเปน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Spain
169 tourist  n.  นักท่องเที่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tourist
170 afraid  adj.  กลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/afraid
171 brook  v.  ทนทุกข์, ยินยอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brook
172 cousin  n.  ลูกพี่ลูกน้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cousin
173 fact  n.  ความจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fact
174 harbor  n.  ที่ลี้ภัย, ท่าเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harbor
175 listen  v.  ฟัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/listen
176 oval  n.  รูปวงรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oval
177 reproduce  v.  ทำสำเนา, ผลิตซ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reproduce
178 spank  v.  ตีก้น, (ม้า)วิ่งเร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spank
179 toward  prep.  ไปสู่, ไปยัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toward
180 Africa  n.  ทวีปแอฟริกา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Africa
181 broom  n.  ไม้กวาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/broom
182 cover  v.  ปก, คลุม, ห่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cover
183 fact-finding  n.  การหาข้อเท็จจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fact-finding
184 hard  adj.  ยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hard
185 litter  n.  ขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/litter
186 over  prep.  เหนือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/over
187 reread  v.  อ่านซ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reread
188 sparrow  n.  นกกระจอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sparrow
189 towel  n.  ผ้าขนหนู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/towel
190 after  adv.  หลัง, หลังจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/after
191 brother  n.  พี่ชาย, น้องชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brother
192 cover with  v.  ปกคลุมด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coverwith
193 factory  n.  โรงงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/factory
194 hare  n.  กระต่ายป่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hare
195 little  adj.  เล็ก, น้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/little
196 ow  interj.  โอ๊ย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ow
197 reserve  v.  ถนอมรักษาไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reserve
198 speak  v.  สนทนา, พูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/speak
199 tower  n.  หอสูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tower
200 afternoon  n.  บ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/afternoon
201 brown  n.  สีน้ำตาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brown
202 cow  n.  แม่วัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cow
203 fairest  adj.  เป็นกลางที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fairest
204 harmful  adj.  เป็นอันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/harmful
205 live  v.  มีชีวิตอยู่, อาศัยอยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/live
206 own  adj.  ด้วยตัวเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/own
207 residence  n.  การอยู่อาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/residence
208 special  adj.  พิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/special
209 town  n.  เมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/town
210 again  adv.  อีกครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/again
211 brush  n.  แปรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/brush
212 cowboy  n.  คาวบอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cowboy
213 fairy  n.  เทพธิดา, นางฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fairy
214 hat  n.  หมวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hat
215 living room  n.  ห้องนั่งเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/livingroom
216 owner  n.  เจ้าของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/owner
217 resolution  n.  ความแน่วแน่, การยืนหยัด, มติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resolution
218 species  n.  ชนิดของพืชหรือสัตว์, จำพวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/species
219 toxin  n.  สารพิษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toxin
220 against  prep.  ตรงกันข้าม, ต่อต้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/against
221 bubble  n.  ฟองอากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bubble
222 crayon  n.  ดินสอเทียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crayon
223 fairy tale  n.  เทพนิยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fairytale
224 hatch  v.  กกไข่, ฟักไข่, ผลิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hatch
225 local  adj.  ท้องถิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/local
226 Pacific Ocean  n.  มหาสมุทรแปซิฟิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/PacificOcean
227 resort  v.  สถานที่ผู้คนไปพักผ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resort
228 specific  adj.  เฉพาะเจาะจง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/specific
229 toy  n.  ของเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toy
230 age  n.  อายุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/age
231 bucket  n.  ถังหิ้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bucket
232 crazy  adj.  คลั่งไคล้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crazy
233 fall  v.  ตกหล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fall
234 hate  v.  เกลียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hate
235 location  n.  สถานที่ตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/location
236 pack  v.  ห่อ, มัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pack
237 respond  v.  ตอบสนอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respond
238 speech  n.  การพูด, คำปราศรัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/speech
239 toy maker  n.  นักประดิษฐ์ของเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toymaker
240 agent  n.  ตัวแทน (ธุรกิจ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agent
241 Buddha  n.  พระพุทธเจ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Buddha
242 cream  n.  ครีม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cream
243 false  adj.  ผิด, ไม่จริง, ปลอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/false
244 head  n.  หัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/head
245 locker  n.  ตู้, ลิ้นชัก, ห้องเล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/locker
246 package  n.  ห่อ, หีบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/package
247 responsible  adj.  มีความรับผิดชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/responsible
248 spell  v.  อ่านสะกดคำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spell
249 toy shop  n.  ร้านขายของเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toyshop
250 agree  v.  เห็นด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/agree
251 Buddhist  n.  พุทธศาสนิกชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Buddhist
252 crocodile  n.  จระเข้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crocodile
253 familiar  adj.  คุ้นเคย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/familiar
254 headache  n.  อาการปวดหัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/headache
255 log  n.  ท่อนไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/log
256 pad  n.  เบาะ, เครื่องรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pad
257 rest  v.  พักผ่อน,หยุดพัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rest
258 spend  v.  ใช้จ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spend
259 trace  n.  ร่องรอย, รอยเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trace
260 ahead  adj.  ข้างหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ahead
261 buffalo  n.  ควาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/buffalo
262 cross  n.  เครื่องหมายกากบาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cross
263 family  n.  ครอบครัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/family
264 health  n.  สุขภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/health
265 lollipop  n.  ขนมที่ติดกับปลายไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lollipop
266 page  n.  หน้าหนังสือ, ใบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/page
267 restaurant  n.  ร้านอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/restaurant
268 spider  n.  แมงมุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spider
269 tractor  n.  รถแทรกเตอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tractor
270 aim  n.  จุดมุ่งหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aim
271 build  v.  สร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/build
272 crosswalk  n.  ทางเดินข้ามถนน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crosswalk
273 famous  adj.  มีชื่อเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/famous
274 hear  v.  ได้ยิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hear
275 long  adj.  ยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/long
276 paint  v.  วาดภาพสี, ทาสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paint
277 retrieval  n.  การซ่อมแซม, การเอากลับมาคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retrieval
278 spill  v.  ทำให้ตกหล่น, สลัด, ทำหัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spill
279 traffic  n.  การจราจร, การขนส่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/traffic
280 air  n.  อากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/air
281 building  n.  ตึก, สิ่งก่อสร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/building
282 crossword  n.  ปริศนาอักษรไขว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crossword
283 fan  n.  พัดลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fan
284 heart  n.  ใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heart
285 long bean  n.  ถั่วฟักยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/longbean
286 painter  n.  จิตรกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/painter
287 return  v.  ส่ง,กลับคืน,กลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/return
288 spinach  n.  ไม้คล้ายผักขม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spinach
289 traffic light  n.  สัญญาณไฟจราจร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trafficlight
290 aircraft  n.  การบิน, เครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aircraft
291 bump  v.  ชน, กระแทก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bump
292 crowded  adj.  แออัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crowded
293 fantasia  n.  ดนตรีผสมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fantasia
294 heartbeat  n.  การเต้นของหัวใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heartbeat
295 longan  n.  ลำไย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/longan
296 painting  n.  การวาดภาพ, การระบายสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/painting
297 review  v.  ทบทวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/review
298 splash  v.  สาดน้ำ, พรมน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/splash
299 tragic  adj.  น่าเศร้าสลด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tragic
300 airplane  n.  เครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/airplane
301 bumper  n.  เครื่องกันชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bumper
302 crown  n.  มงกุฎ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crown
303 fantastic  adj.  ยอดเยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fantastic
304 heat  n.  ความร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heat
305 look  v.  มอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/look
306 pair  n.  คู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pair
307 revision  n.  การทบทวน, การปรับปรุงแก้ไข, การชำระใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revision
308 spoon  n.  ช้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spoon
309 train  n.  รถไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/train
310 airport  n.  สนามบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/airport
311 burn  v.  เผาไหม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/burn
312 cruel  adj.  โหดร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cruel
313 fantasy  n.  ความเพ้อฝัน, จินตนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fantasy
314 heavy  adj.  อย่างหนัก, อย่างแข็งแกร่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heavy
315 look after  v.  ดูแลเอาใจใส่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lookafter
316 pajamas  n.  เสื้อกางเกงชุดนอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pajamas
317 reward  n.  รางวัล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reward
318 sport  n.  กีฬา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sport
319 train station  n.  สถานีรถไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trainstation
320 album  n.  ชุดแผ่นเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/album
321 bus  n.  รถโดยสารประจำทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bus
322 crush  v.  บีบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/crush
323 far  adv.  ไกล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/far
324 heel  n.  ส้นเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heel
325 Lord Buddha  n.  พระพุทธเจ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/LordBuddha
326 palace  n.  พระราชวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/palace
327 rewind  v.  หมุนอีก, ม้วนอีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rewind
328 sport centre  n.  ศูนย์กีฬา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sportcentre
329 trainer  n.  ครูฝึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trainer
330 all  adj.  ทั้งหมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/all
331 bus station  n.  สถานีรถบัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/busstation
332 cry  v.  ร้องไห้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cry
333 farm  n.  ฟาร์ม,ไร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/farm
334 height  n.  ความสูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/height
335 lose  v.  ขาดทุน, หาย, แพ้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lose
336 palm sugar  n.  น้ำตาลปาล์ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/palmsugar
337 rhyme  n.  การสัมผัสคล้องจอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rhyme
338 spot  adj.  เป็นจุด, เปื้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spot
339 translate  v.  แปล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/translate
340 alley  n.  ตรอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alley
341 bus stop  n.  ที่หยุดรถประจำทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/busstop
342 culture  n.  วัฒนธรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/culture
343 farmer  n.  ชาวนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/farmer
344 helicopter  n.  เฮลิคอปเตอร์, เครื่องบินปีกหมุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/helicopter
345 lottery  n.  ล็อตเตอรี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lottery
346 panda  n.  แพนด้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/panda
347 rice  n.  ข้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rice
348 spring  n.  ฤดูใบไม้ผลิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spring
349 translation  n.  การแปล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/translation
350 allow  v.  อนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/allow
351 but  conj.  แต่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/but
352 cup  n.  แก้ว, ถ้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cup
353 fashion  n.  รูปแบบการแต่งกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fashion
354 hello  interj.  สวัสดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hello
355 lotus  n.  ดอกบัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lotus
356 panther  n.  เสือดำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/panther
357 rich  adj.  รวย,อุดมด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rich
358 square  n.  จัตุรัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/square
359 transmit  v.  ติดต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transmit
360 almost  adv.  เกือบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/almost
361 butter  n.  เนย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/butter
362 cupboard  n.  ตู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cupboard
363 fast  adj.  เร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fast
364 helmet  n.  หมวกกันน็อก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/helmet
365 loud  adj.  ดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loud
366 papaya  n.  มะละกอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/papaya
367 ride  v.  ขี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ride
368 squeak  v.  พูดเสียงแหลม, เสียงเอี๊ยด, เสียงจิ๊ด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/squeak
369 transport  v.  ขนส่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/transport
370 along  prep.  ตามทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/along
371 butterfly  n.  ผีเสื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/butterfly
372 cure  v.  รักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cure
373 fat  adj.  อ้วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fat
374 help  v.  ช่วยเหลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/help
375 love  v.  รัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/love
376 paper  n.  กระดาษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paper
377 right  adj.  ถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/right
378 squirrel  n.  กระรอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/squirrel
379 trash  n.  ของเสีย, ขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trash
380 aloud  adv.  เสียงดัง, ออกเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aloud
381 button  n.  กระดุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/button
382 curl  n.  ผมหยิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curl
383 father  n.  พ่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/father
384 hen  n.  แม่ไก่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hen
385 love story  n.  เรื่องรัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lovestory
386 parade  n.  การเดินขบวน,ขบวนแห่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parade
387 ring  n.  แหวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ring
388 stadium  n.  สนามกีฬาขนาดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stadium
389 travel  v.  เดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/travel
390 alphabet  n.  ตัวอักษร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/alphabet
391 buy  v.  ซื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/buy
392 curly  adj.  งอ, เป็นลอน, หยิก,หยักศก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curly
393 favor  n.  ความกรุณา, ไมตรีจิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/favor
394 here  adv.  ที่นี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/here
395 lovely  adj.  น่ารัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lovely
396 paragraph  n.  ข้อความในหนึ่งย่อหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paragraph
397 rink  n.  ลานสเก็ตน้ำแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rink
398 stair  n.  บันได https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stair
399 tray  n.  ถาด,กระบะ, ถาดรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tray
400 always  adv.  เป็นประจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/always
401 buyer  n.  ผู้ซื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/buyer
402 curricular  adj.  หลักสูตรการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curricular
403 favorite  adj.  ซึ่งเป็นที่โปรดปราน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/favorite
404 hero  n.  วีรบุรุษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hero
405 lover  n.  คู่รัก, คนรัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lover
406 pardon  n.  การให้อภัย, การยกโทษให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pardon
407 ripe  adj.  สุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ripe
408 stalk  n.  ลำต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stalk
409 treasure  n.  ทรัพย์สมบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/treasure
410 amazing  adj.  น่าประหลาดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amazing
411 cage  n.  กรงขัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cage
412 curtain  n.  ม่าน, มู่ลี่, ฉาก, https://dict.meemodel.com/แปลว่า/curtain
413 fear  v.  กลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fear
414 hi  interj.  สวัสดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hi
415 low  adj.  ต่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/low
416 parent  n.  พ่อแม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parent
417 river  n.  แม่น้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/river
418 stamp  n.  ดวงตราไปรษณีย์ยากร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stamp
419 tree  n.  ต้นไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tree
420 America  n.  ประเทศอเมริกา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/America
421 cake  n.  ขนมเค้ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cake
422 cut  v.  ตัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cut
423 feast  n.  พิธีฉลอง, งานเลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feast
424 hibiscus  n.  พู่ระหง, พืชไม้ดอกขนาดใหญ่และมีสีฉูดฉาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hibiscus
425 luck  n.  โชคดี, เคราะห์ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/luck
426 park  n.  สวนสาธารณะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/park
427 road  n.  ถนน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/road
428 stand  v.  ยืน, ตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stand
429 trick or treat  n.  ประเพณี Halloween ที่เด็กๆ พาไปเคาะประตูบ้านถ้าไม่ได้จะแกล้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trickortreat
430 among  prep.  อยู่ท่ามกลาง, ระหว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/among
431 calcium  n.  แคลเซียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/calcium
432 dad  n.  คุณพ่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dad
433 feature  n.  ลักษณะเฉพาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feature
434 high  adj.  สูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/high
435 lucky  adj.  โชคดี, มีโชค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lucky
436 part  n.  ส่วน, ฝ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/part
437 roast  v.  ปิ้ง, อบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roast
438 star  n.  ดาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/star
439 trip  n.  การเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trip
440 amusement  n.  ของเล่น, สันทนาการ, ความสนุกสนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amusement
441 calculate  v.  คำนวณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/calculate
442 dairy  n.  โรงรีดนม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dairy
443 February  n.  เดือนกุมภาพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/February
444 high heels  n.  รองเท้าส้นสูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/highheels
445 lunch  n.  อาหารกลางวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lunch
446 partner  n.  คู่, หุ้นส่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/partner
447 rob  v.  ปล้น, จี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rob
448 start  v.  เริ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/start
449 trousers  n.  กางเกงขายาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trousers
450 ancient  adj.  เก่าแก่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ancient
451 calf  n.  ลูกวัว, ลูกควาย, ลูกช้าง, ปลาวาฬ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/calf
452 damage  n.  การทำลาย, ความเสียหาย, ค่าเสียหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/damage
453 feed  v.  ให้อาหาร, เลี้ยง, ป้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feed
454 hill  n.  เนินเขา, ภูเขาลูกเล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hill
455 lunch box  n.  กล่องใส่ข้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lunchbox
456 party  n.  งานปาร์ตี้, งานเลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/party
457 robin  n.  นกกางเขน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/robin
458 state  n.  สภาพ, รัฐ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/state
459 truck  n.  รถบรรทุก, รถเข็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/truck
460 and  conj.  และ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/and
461 call  v.  ส่งเสียงร้อง, เรียก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/call
462 dance  n.  การเต้นรำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dance
463 feel  v.  แตะ, สัมผัส, จับ, รู้สึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feel
464 hind  n.  ข้างหลัง, ด้านหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hind
465 luxury  n.  ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/luxury
466 pass  v.  ผ่าน, พ้น, สอบไล่ผ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pass
467 robot  n.  หุ่นยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/robot
468 station  n.  สถานี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/station
469 true  adj.  จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/true
470 Andes  n.  เทือกเขาแอนดีส อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Andes
471 camera  n.  กล้องถ่ายรูป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/camera
472 danger  n.  อันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/danger
473 fell  v.  ทำให้ล้มลง, ตัด, โค่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fell
474 hippo  n.  ฮิปโป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hippo
475 lychee  n.  ลิ้นจี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lychee
476 passport  n.  หนังสือเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passport
477 rock  n.  หิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rock
478 stationery  n.  เครื่องเขียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stationery
479 truly  adv.  อย่างซื่อสัตย์, อย่างแท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/truly
480 angry  adj.  โกรธเคือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/angry
481 camp  n.  ค่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/camp
482 dangerous  adj.  ซึ่งเป็นอันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dangerous
483 fence  n.  รั้วล้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fence
484 history  n.  ประวัติศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/history
485 macaroni  n.  มะกะโรนี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/macaroni
486 paste  n.  แป้งเปียก, ยาพอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paste
487 rocket  n.  จรวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rocket
488 statue  n.  รูปปั้นคน, สัตว์, รูปหล่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statue
489 trunk  n.  งวงช้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/trunk
490 animal  n.  สัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/animal
491 campfire  n.  กองไฟกลางสนามเพื่อหุงต้มหรือเพื่อความอบอุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/campfire
492 dark  n.  ความมืด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dark
493 ferris wheel  n.  ชิงช้าสวรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ferriswheel
494 hit  v.  ตี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hit
495 magazine  n.  วารสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magazine
496 pattern  n.  รูปแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pattern
497 role  n.  บทบาทการแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/role
498 stay  v.  อยู่, พักอยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stay
499 try  v.  พยายาม, ทดลอง, พิสูจน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/try
500 animation  n.  ความมีชีวิตชีวา, กระบวนการสร้างหนังการ์ตูน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/animation
501 camping  n.  ค่ายที่พัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/camping
502 dart  n.  ลูกดอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dart
503 ferry  n.  เรือข้ามฟาก, การขนส่งทางเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ferry
504 hmm  interj.  คำอุทานแสดงความลังเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hmm
505 magic  n.  เวทมนตร์คาถา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magic
506 pavement  n.  ทางเท้า, พื้นที่ปูแล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pavement
507 roll  v.  ม้วน, หมุน, บด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roll
508 steadfast  adj.  แน่นอน,มั่นคง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steadfast
509 tube  n.  หลอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tube
510 ankle  n.  ตาตุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ankle
511 can  n.  กระป๋อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/can
512 data  n.  ข้อมูล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/data
513 festival  n.  ประเพณี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/festival
514 hobby  n.  งานอดิเรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hobby
515 magic wand  n.  คทาวิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magicwand
516 peace  n.  สันติภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peace
517 rollercoaster  n.  รถไฟเหาะตีลังกา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rollercoaster
518 steam  n.  ไอน้ำ, ไอ, หมอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steam
519 tulip  n.  ดอกทิวลิป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tulip
520 answer  n.  คำตอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/answer
521 Canada  n.  ประเทศแคนาดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Canada
522 day  n.  วัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/day
523 fever  n.  ไข้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fever
524 hold  v.  ถือ, จับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hold
525 magnify  v.  ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnify
526 peaceful  adj.  สงบ, มีสันติภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peaceful
527 romantic  adj.  เพ้อฝัน, ความรักดูดดื่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/romantic
528 stem  n.  ลำต้น,ก้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stem
529 tunic  n.  เสื้อคลุมรัดเอวของสาวกรีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tunic
530 ant  n.  มด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ant
531 canal  n.  คลองที่ขุดขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/canal
532 dear  n.  ที่รัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dear
533 fewer  adj.  น้อยกว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fewer
534 holiday  n.  วันหยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/holiday
535 main  adj.  สำคัญ, หลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/main
536 peacock  n.  นกยูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peacock
537 roof  n.  หลังคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roof
538 step  v.  ก้าว, จังหวะ, เสียงก้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/step
539 tunnel  n.  อุโมงค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tunnel
540 Antarctica  n.  แอนตาร์กติกา ชื่อทวีปที่อยู่ล้อมรอบขั้วโลกใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Antarctica
541 candle  n.  เทียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/candle
542 death  n.  ความตาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/death
543 field  n.  ทุ่ง, สนาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/field
544 home  n.  บ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/home
545 make  v.  ทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/make
546 peanut  n.  ถั่วลิสง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peanut
547 room  n.  ห้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/room
548 stepmother  n.  แม่เลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stepmother
549 turn  v.  หมุน, วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/turn
550 anther  n.  เกสรตัวผู้ของดอกไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anther
551 candlelit procession  n.  พิธีเวียนเทียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/candlelitprocession
552 December  n.  เดือนธันวาคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/December
553 fight  v.  ต่อสู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fight
554 homework  n.  การบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/homework
555 malaria  n.  โรคมาเลเรีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/malaria
556 pearl  n.  ไข่มุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pearl
557 rose  n.  ดอกกุหลาบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rose
558 stepsister  n.  พี่เลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stepsister
559 turtle  n.  เต่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/turtle
560 anyone  pron.  ใครๆ, บางคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anyone
561 candy  n.  ลูกกวาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/candy
562 decide  v.  ตัดสินใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decide
563 figure  n.  รูปร่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/figure
564 honey  n.  น้ำผึ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/honey
565 male  n.  เพศชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/male
566 peel  v.  ปอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peel
567 rose apple  n.  ชมพู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roseapple
568 stick  n.  กิ่งไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stick
569 twice  adv.  สองครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/twice
570 anything  pron.  สิ่งใดก็ตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anything
571 cap  n.  หมวกแก๊ป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cap
572 decimal  n.  เลขทศนิยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decimal
573 file  n.  แฟ้มเอกสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/file
574 honor  n.  เกียรติยศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/honor
575 mall  n.  ห้างสรรพสินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mall
576 pen  n.  ปากกา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pen
577 round  adj.  กลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/round
578 sticker  n.  สติคเกอร์, ฉลากติด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sticker
579 type  n.  ชนิด, ประเภท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/type
580 anywhere  adv.  ที่ใดก็ตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anywhere
581 cape  n.  เสื้อคลุมไหล่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cape
582 decision  n.  การตัดสินใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decision
583 fill  v.  เติม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fill
584 hoop  n.  ห่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hoop
585 man  n.  ผู้ชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/man
586 pen pal  n.  เพื่อนทางจดหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penpal
587 route  n.  เส้นทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/route
588 still  adv.  ยังเป็นอยู่, แม้กระนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/still
589 ugly  adj.  น่ากลัว, น่าเกลียด, ขี้เหร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ugly
590 apostrophe  n.  เครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apostrophe
591 capital  n.  เมืองหลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/capital
592 decorate  v.  ประดับ, ตกแต่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decorate
593 film  n.  ภาพยนตร์, หนัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/film
594 hop  v.  กระโดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hop
595 mango  n.  มะม่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mango
596 penalty  n.  การลงโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penalty
597 row  n.  แถว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/row
598 stir  v.  กวน,คน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stir
599 uncle  n.  ลุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uncle
600 apple  n.  แอปเปิ้ล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apple
601 caption  n.  คำอธิบายภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/caption
602 deep  adj.  ลึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deep
603 final  adj.  สุดท้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/final
604 hope  n.  ความหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hope
605 mangosteen  n.  มังคุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mangosteen
606 penguin  n.  เพนกวิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penguin
607 royal  adj.  เกี่ยวกับกษัตริย์, ดีเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/royal
608 stocking  n.  ถุงเท้ายาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stocking
609 uncountable  adj.  นับไม่ได้,มากมายนับไม่ถ้วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uncountable
610 April  n.  เดือนเมษายน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/April
611 car  n.  รถยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/car
612 delicious  adj.  อร่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/delicious
613 find  v.  หา, พบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/find
614 hopelessly  adj.  อย่างไร้ความหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hopelessly
615 manner  n.  กิริยา, ท่าทาง, มารยาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manner
616 penicillin  n.  ยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งที่ได้จากเชื้อรา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penicillin
617 rubbish  n.  ขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rubbish
618 stomach  n.  ท้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stomach
619 uncut  v.  ยังไม่ได้ตัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uncut
620 aquarium  n.  ตู้ปลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aquarium
621 card  n.  บัตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/card
622 democracy  n.  การปกครองระบอบประชาธิปไตย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/democracy
623 fine  adj.  ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fine
624 horoscope  n.  แผนภาพการผูกดวงโหราศาสตร์, ดวงชะตาราศี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horoscope
625 many  adj.  มากมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/many
626 penknife  n.  มีดพก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penknife
627 rule  n.  กฎ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rule
628 stomachache  n.  อาการปวดท้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stomachache
629 under  prep. F.W ใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/under
630 architect  n.  สถาปนิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/architect
631 cardboard  n.  กระดาษแข็งที่ใช้ทำกล่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cardboard
632 dentist  n.  หมอฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dentist
633 finely  adv.  งดงาม, ดีเลิศ, ละเอียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/finely
634 horror  n.  ความหวาดกลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horror
635 map  n.  แผนที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/map
636 people  n.  ประชาชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/people
637 ruler  n.  ผู้ปกครอง, ยางลบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ruler
638 stone  n.  หิน, กรวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stone
639 underground  adj.  ชั้นใต้ดิน, อุโมงค์, รถไฟใต้ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underground
640 area  n.  บริเวณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/area
641 carefully  adv.  อย่างระมัดระวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carefully
642 depart  v.  ออกเดินทางจากไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depart
643 finger  n.  นิ้วมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/finger
644 horse  n.  ม้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horse
645 March  n.  เดือนมีนาคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/March
646 perch  v.  โผลงจับ, เกาะ, วางอยู่ในที่สูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perch
647 run  v.  วิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/run
648 stop  v.  หยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stop
649 underline  v.  ขีดเส้นใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underline
650 Arise  n.  ราศีเมษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Arise
651 carol  n.  เพลงรื่นเริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carol
652 department  n.  กอง, กรม, แผนก, เขต, ฝ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/department
653 finish  v.  ทำให้สิ้นสุด, เสร็จ, สำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/finish
654 hospital  n.  โรงพยาบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hospital
655 perfect  adj.  สมบูรณ์, ดีพร้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perfect
656 runner  n.  นักวิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/runner
657 store  n.  ร้าน, ห้องเก็บของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/store
658 understand  v.  เข้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/understand
659 arm  n.  แขน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arm
660 carousel  n.  เครื่องเล่นม้าหมุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carousel
661 depth  n.  ความลึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depth
662 fire  n.  เพลิงไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fire
663 host  n.  เจ้าภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/host
664 marigold  n.  ดอกดาวเรือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marigold
665 period  n.  สมัย, รอบ, ระยะเวลา, รอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/period
666 sacred  adj.  น่าเคารพบูชา, ที่ศักดิ์สิทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sacred
667 storm  n.  ลมพายุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/storm
668 underwater  adj.  ที่อยู่ใต้น้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underwater
669 army  n.  กองทัพ, กองทหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/army
670 carriage  n.  รถม้าสี่ล้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carriage
671 describe  v.  พรรณนา, บรรยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/describe
672 firecracker  n.  ประทัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/firecracker
673 hot  adj.  ร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hot
674 marine  n.  เรือเดินทะเล, นาวิกโยธิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marine
675 permission  n.  การยินยอม, การอนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/permission
676 sad  adj.  เศร้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sad
677 story  n.  เรื่องราว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/story
678 uniform  n.  เครื่องแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uniform
679 around  prep.  รอบๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/around
680 carrot  n.  แคร์รอท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carrot
681 desert  n.  ทะเลทราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desert
682 fireplace  n.  เตาไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fireplace
683 hot dog  n.  ไส้กรอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hotdog
684 mark  n.  เครื่องหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mark
685 person  n.  บุคคล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/person
686 safari park  n.  สวนสัตว์ซาฟารี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/safaripark
687 storybook  n.  หนังสือนิทาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/storybook
688 unit  n.  บท, หน่วย, กลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unit
689 arrange  v.  จัด, เตรียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrange
690 carry  v.  ถือ, หิ้ว, แบก, ลำเลียง, ส่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carry
691 design  v.  ออกแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/design
692 fish  n.  ปลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fish
693 hotel  n.  โรงแรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hotel
694 market  n.  ตลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/market
695 personality  n.  บุคลิกภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/personality
696 safe  adj.  ปลอดภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/safe
697 straight  adj.  ตรง, ซื่อตรง, โดยตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/straight
698 unpack  v.  เปิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unpack
699 arrival  n.  การมาถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrival
700 carton  n.  กล่องกระดาษ, พลาสติกใช้สำหรับเก็บของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carton
701 designer  n.  นักออกแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/designer
702 fish sauce  n.  น้ำปลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fishsauce
703 hour  n.  ชั่วโมง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hour
704 marry  v.  แต่งงาน, สมรส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marry
705 pet  n.  สัตว์เลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pet
706 Sahara  n.  ทะเลทรายซาฮาร่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Sahara
707 strange  adj.  แปลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strange
708 unscramble  v.  ทำให้เรียบร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unscramble
709 arrive  v.  มาถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrive
710 cartoon  n.  การ์ตูน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cartoon
711 desk  n.  โต๊ะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desk
712 fisherman  n.  ชาวประมง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fisherman
713 house  n.  บ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/house
714 Mars  n.  ดาวอังคาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Mars
715 phenomenon  n.  ปรากฏการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/phenomenon
716 sail  v.  แล่นเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sail
717 straw  n.  ฟาง,หญ้าแห้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/straw
718 until  conj. จนกระทั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/until
719 art  n.  ศิลปะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/art
720 case  n.  กรณี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/case
721 dessert  n.  ของหวาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dessert
722 fishing  n.  การตกปลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fishing
723 housework  n.  งานบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/housework
724 marvelous  adj.  ยอดเยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marvelous
725 phone  n.  โทรศัพท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/phone
726 saint  n.  นักบุญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/saint
727 stream  n.  ลำธาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stream
728 unusual  adj.  ที่แปลก, ผิดธรรมดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unusual
729 article  n.  บทความ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/article
730 cash  n.  เงินเหรียญ , เงินธนบัตร , เงินสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cash
731 detail  n.  รายละเอียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detail
732 fit  adj.  เหมาะสม, สอดคล้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fit
733 how  adv.  อย่างไร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/how
734 mask  n.  หน้ากาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mask
735 photo  n.  รูปถ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/photo
736 salad  n.  สลัด, ยำผักสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/salad
737 street  n.  ถนน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/street
738 up  adv.  เหนือ, อยู่บน, ขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/up
739 artist  n.  ศิลปิน, ช่างฝีมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/artist
740 cast  v.  เหวี่ยง, ทิ้ง, หย่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cast
741 detective  n.  นักสืบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detective
742 five hundred  n.  ห้าร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fivehundred
743 however  conj.  อย่างไรก็ตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/however
744 mat  n.  เสื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mat
745 photocopy  n.  สำเนาจากเครื่องถ่ายเอกสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/photocopy
746 sale  n.  การขาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sale
747 strength  n.  ความแข็งแรง, ความเข้มแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strength
748 upon  prep. F.W บน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/upon
749 Asia  n.  ทวีปเอเชีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Asia
750 castle  n.  ประสาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/castle
751 detective story  n.  เรื่องการสืบสวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detectivestory
752 flag  n.  ธง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flag
753 huckleberry  n.  ผลไม้ที่มีสีฟ้าลูกกลมๆเล็กๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/huckleberry
754 match  n.  ไม้ขีดไฟ, คู่ปรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/match
755 photograph  n.  รูปถ่าย, ภาพถ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/photograph
756 salt  n.  เกลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/salt
757 stress  n.  เสียงเน้นหนัก, ความตึงเครียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stress
758 upset  v.  คว่ำ, ก่อกวน, ทำให้เสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/upset
759 ask  v.  ถาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ask
760 cat  n.  แมว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cat
761 diagram  n.  แผนภูมิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diagram
762 flap  v.  กระพือปีก, ตีปีกบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flap
763 hum  v.  ทำเสียงฮัมในลำคอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hum
764 material  n.  วัตถุ, วัสดุ, ส่วนประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/material
765 phrase  n.  วลี, กลุ่มคำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/phrase
766 same  adj.  เหมือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/same
767 stretch  v.  ขึง, ดึง, ยืด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stretch
768 Uranus  n.  ดาวยูเรนัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Uranus
769 asleep  adj.  นอนหลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/asleep
770 catch  v.  จับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/catch
771 dialog  n.  บทสนทนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dialog
772 flesh  n.  เนื้อของผักและผลไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flesh
773 human  n.  มนุษย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/human
774 math  n.  คณิตศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/math
775 physical  adj.  เกี่ยวกับร่างกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/physical
776 sand  n.  ทราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sand
777 strike  v.  ผลัก, ตี, ต่อย, ปะทะ, หยุดงานประท้วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strike
778 use  v.  ใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/use
779 aspirin  n.  ยาเม็ดสำหรับแก้ปวดและลดไข้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aspirin
780 caterpillar  n.  หนอนผีเสื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/caterpillar
781 diamond  n.  เพชร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diamond
782 flip  v.  พลิกอย่างรวดเร็วและเบา, สะบัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flip
783 hundred  n.  หนึ่งร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hundred
784 mathematics  n.  วิชาคณิตศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mathematics
785 physical education  n.  พลศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/physicaleducation
786 sandal  n.  รองเท้าแตะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sandal
787 stripe  n.  ลวดลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stripe
788 useful  adj.  มีประโยชน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/useful
789 astronomy  n.  ดาราศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astronomy
790 cause  n.  สาเหตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cause
791 diarrhea  n.  โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diarrhea
792 float  v.  ลอย, ปลิวสะบัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/float
793 hungry  adj.  หิว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hungry
794 matter  n.  วัตถุ, เรื่อง, สสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/matter
795 physics  n.  วิชาฟิสิกส์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/physics
796 sandwich  n.  แซนวิช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sandwich
797 strong  adj.  แข็งแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strong
798 usually  adv.  เป็นปกติ, สม่ำเสมอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/usually
799 attack  v.  โจมตี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attack
800 cave  n.  ถ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cave
801 diary  n.  สมุดบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diary
802 flood  n.  น้ำท่วม, อุทกภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flood
803 hunter  n.  นายพราน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hunter
804 May  n.  เดือนพฤษภาคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/May
805 piano  n.  เปียโน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/piano
806 satisfy  v.  ทำให้พึงพอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/satisfy
807 structure  n.  โครงสร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/structure
808 vacation  n.  การหยุดภาคเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vacation
809 attain  v.  บรรลุ, สำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attain
810 CD player  n.  เครื่องเล่นซีดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/CDplayer
811 dice  n.  ลูกเต๋า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dice
812 floor  n.  พื้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/floor
813 hurry  v.  รีบร้อน, เร่งด่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hurry
814 maze  n.  ทางที่คดเคี้ยววกวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maze
815 pick  n.  พลั่ว, เครื่องแคะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pick
816 Saturday  n.  วันเสาร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Saturday
817 student  n.  นักเรียน, นักศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/student
818 Valentine's Day  n.  วันวาเลนไทน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Valentine'sDay
819 audio  adj.  เกี่ยวกับเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/audio
820 ceiling  n.  เพดาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ceiling
821 dictionary  n.  พจนานุกรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dictionary
822 florist  n.  คนขายดอกไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/florist
823 hurry up  interj.  เร็วหน่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hurryup
824 meal  n.  มื้ออาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meal
825 picnic  n.  การออกเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/picnic
826 Saturn  n.  ดาวเสาร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Saturn
827 studious  adj.  ขยันเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/studious
828 vegetable  n.  ผัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vegetable
829 August  n.  เดือนสิงหาคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/August
830 celebrate  v.  ฉลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/celebrate
831 die  v.  ตาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/die
832 flower  n.  ดอกไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flower
833 hurt  v.  ทำให้เจ็บปวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hurt
834 mean  v.  หมายถึง, หมายความว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mean
835 picnic basket  n.  ตะกร้าปิกนิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/picnicbasket
836 save  v.  ช่วยให้รอดชีวิต, คุ้มครอง, รักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/save
837 study  v.  ศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/study
838 vehicle  n.  ยานพาหนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vehicle
839 aunt  n.  ป้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aunt
840 celery  n.  ผักขึ้นฉ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/celery
841 difference  n.  ความแตกต่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/difference
842 flower market  n.  ตลาดดอกไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flowermarket
843 husband  n.  สามี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/husband
844 meaningful  adj.  มีความหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meaningful
845 picture  n.  รูปภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/picture
846 saw  n.  เลื่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/saw
847 stuffing  n.  การยัด, การอัด, การบรรจุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stuffing
848 Venus  n.  ดาวศุกร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Venus
849 Australia  n.  ประเทศออสเตรเลีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Australia
850 cell  n.  โพรง, เซลล์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cell
851 different  adj.  แตกต่างกัน, ผิดกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/different
852 flume  n.  ร่องน้ำแคบและตื้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flume
853 hyphen  n.  เครื่องหมายขีด ( - ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hyphen
854 measure  v.  วัด, กะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/measure
855 pie  n.  ขนมพาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pie
856 say  v.  พูด, กล่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/say
857 style  n.  แบบ, วิธี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/style
858 verse  n.  บทกวี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/verse
859 aviary  n.  กรงขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงนก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aviary
860 cell phone  n.  โทรศัพท์มือถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cellphone
861 difficult  adj.  ยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/difficult
862 fly  v.  บิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fly
863 ice  n.  น้ำแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ice
864 meat  n.  เนื้อสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meat
865 piece  n.  ชิ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/piece
866 scare  v.  ทำให้ตกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scare
867 subject  n.  หัวข้อ, เรื่อง, วิชา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subject
868 version  n.  ฉบับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/version
869 awake  v.  ตื่นขึ้น, ตื่นนอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/awake
870 cent  n.  หน่วยเงินตรา = 1 ส่วน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cent
871 digest  v.  ย่อยอาหาร, ไตร่ตรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/digest
872 foggy  adj.  มีหมอกมัว, สลัว, ไม่ชัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foggy
873 ice cream  n.  ไอศครีม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/icecream
874 mechanical  adj.  เกี่ยวกับเครื่องจักร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mechanical
875 pier  n.  เสาสะพาน, ตอม่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pier
876 scarf  n.  ผ้าพันคอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scarf
877 sublime  adj.  สง่าผ่าเผย, งดงาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sublime
878 Vesuvius  n.  ภูเขาไฟวิซูเวียส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Vesuvius
879 away  adv.  ไปที่อื่น, ไปจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/away
880 center  v.  ศูนย์กลาง, ใจกลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/center
881 digital  adj.  บันทึกภาพ/เสียงในระบบตัวเลข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/digital
882 folk  n.  ชาวบ้าน, ประชาชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/folk
883 ice skate  v.  เล่นสเก็ตน้ำแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/iceskate
884 medical team  n.  คณะแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medicalteam
885 pig  n.  หมู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pig
886 scary  adj.  น่ากลัว, ขี้ตกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scary
887 submarine  n.  เรือดำน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/submarine
888 victory  n.  ชัยชนะ, ความชนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/victory
889 baby  n.  เด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/baby
890 central  adj.  เป็นศูนย์กลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/central
891 dining table  n.  โต๊ะกินอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diningtable
892 follow  v.  ติดตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/follow
893 idea  n.  ความคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/idea
894 medicine  n.  ยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medicine
895 pigsty  n.  คอกหมู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pigsty
896 scene  n.  ฉาก, เวที, ภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scene
897 subway  n.  รถไฟฟ้าใต้ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subway
898 video camera  n.  กล้องวีดีโอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/videocamera
899 back  n.  หลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/back
900 centre  n.  ศูนย์กลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/centre
901 dinner  n.  อาหารมื้อเย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dinner
902 food  n.  อาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/food
903 identify  v.  จำแนกแยกแยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/identify
904 meet  v.  พบ, เจอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meet
905 pill  n.  ยา, เม็ดยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pill
906 school  n.  โรงเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/school
907 success  n.  ความสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/success
908 video game  n.  วีดีโอเกมส์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/videogame
909 backpack  v.  เดินทางไกลโดยมีเป้สะพายหลังไปด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backpack
910 century  n.  ศตวรรษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/century
911 dip  v.  จุ่ม, เทสีโดยใช้วิธีจุ่มลงสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dip
912 foot  n.  เท้า, ปลาย, ส่วนล่างสุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foot
913 idol  n.  คนที่ได้รับความนิยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/idol
914 meeting  n.  การประชุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meeting
915 pillow  n.  หมอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pillow
916 science  n.  วิทยาศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/science
917 suddenly  adv.  อย่างกะทันหัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suddenly
918 village  n.  หมู่บ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/village
919 bad  adj.  เลว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bad
920 ceremonial  adj.  เกี่ยวกับพิธีการ,พิธีรีตอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ceremonial
921 direction  n.  ทิศทาง, คำแนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/direction
922 football  n.  ฟุตบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/football
923 if  conj.  ถ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/if
924 melt  v.  ละลาย, ใจอ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/melt
925 pilot  n.  นักบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pilot
926 scold  v.  ดุด่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scold
927 suffer  v.  ทรมาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suffer
928 vinegar  n.  น้ำส้มสายชู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vinegar
929 badminton  n.  กีฬาแบดมินตัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/badminton
930 ceremony  n.  พิธี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ceremony
931 director  n.  ผู้กำกับการแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/director
932 for  prep.  เพื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/for
933 ill  adj.  ป่วยไข้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ill
934 member  n.  สมาชิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/member
935 pineapple  n.  สัปปะรด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pineapple
936 scooter  n.  ยานยนต์แบบจักรยานยนต์เล็กๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scooter
937 suffering  n.  ความเจ็บปวด, ความทุกข์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suffering
938 violin  n.  ไวโอลิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/violin
939 bag  n.  กระเป๋า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bag
940 chair  n.  เก้าอี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chair
941 dirty  adj.  สกปรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dirty
942 forehead  n.  หน้าผาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forehead
943 illness  n.  การเจ็บป่วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illness
944 memorable  adj.  น่าจดจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/memorable
945 ping-pong  n.  ปิงปอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ping-pong
946 score  n.  คะแนน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/score
947 sugar  n.  น้ำตาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sugar
948 Virgo  n.  ราศีกันย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Virgo
949 bake  v.  อบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bake
950 change  v.  เปลี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/change
951 discover  v.  ค้นพบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discover
952 forest  n.  ป่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forest
953 image  v.  รูปภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/image
954 mend  v.  ซ่อมแซม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mend
955 pink  n.  สีชมพู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pink
956 Scorpio  n.  ราศีพิจิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Scorpio
957 suggestion  n.  การแนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suggestion
958 vision  v.  ความสามารถในการเห็นภาพ, วิสัยทัศน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vision
959 bakery  n.  ร้านขายขนมอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bakery
960 chant  n.  เพลง, การร้องเพลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chant
961 discuss  v.  อภิปราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discuss
962 forever  adv.  ตลอดไป,นิรันดร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forever
963 imagination  n.  การจินตนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imagination
964 mention  v.  กล่าวถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mention
965 piranha  n.  ปลาปิรันยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/piranha
966 scream  v.  หวีดร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scream
967 suit  n.  เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suit
968 visit  adj.  เยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visit
969 baking powder  n.  ผงฟูที่ใช้ทำขนม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bakingpowder
970 character  n.  บทบาทในละคร, ลักษณะ, ตัวอักษร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/character
971 disgust  v.  ทำให้รู้ศึกรังเกียจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disgust
972 forget  v.  ลืม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forget
973 imagine  v.  จินตนาการ,นึกคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imagine
974 Mercury  n.  ดาวพุธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Mercury
975 pirate  n.  โจรสลัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pirate
976 screen  n.  จอภาพยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/screen
977 suitcase  n.  กระเป๋าเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suitcase
978 visual  n.  เกี่ยวกับสายตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visual
979 bald  adj.  ล้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bald
980 charity  n.  การกุศล, ความใจบุญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/charity
981 dish  n.  จาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dish
982 form  n.  แบบฟอร์ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/form
983 imitate  v.  เลียนแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imitate
984 mermaid  n.  นางเงือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mermaid
985 Pisces  n.  ราศีมีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Pisces
986 script  n.  บทพูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/script
987 summary  n.  การสรุป, ใจความสำคัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/summary
988 vitamin  n.  วิตามิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vitamin
989 ball  n.  ลูกบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ball
990 charming  adj.  มีเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/charming
991 display  v.  นำมาตั้งแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/display
992 fortune stick  n.  เซียมซี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fortunestick
993 immediately  adv.  ทันทีทันใด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immediately
994 mess  n.  ความสกปรก, ความยุ่งเหยิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mess
995 pitch  n.  น้ำมันดิบ, ยางต้นไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pitch
996 sea  n.  ทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sea
997 summer  n.  ฤดูร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/summer
998 vocabulary  n.  ประมวลศัพท์, พจนานุกรม, คำศัพท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vocabulary
999 ballerina  n.  นักเต้นระบำบัลเลต์หญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ballerina
1000 chart  n.  แผนที่, แผนภูมิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chart

ไม่มีความคิดเห็น: