วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2258] ชุดฝึกอบรมทางไกล การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ


สวัสดีครับ
หน่วยราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม จะมีหน่วยงานที่ติดต่อกับชาวต่างประเทศ ทั้งในและนอกประเทศ โดยในการเขียนจดหมาย(หนังสือ)ติดต่อจะมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 ภาคผนวก ๔ หนังสือราชการภาษาอังกฤษ ที่ระบุวิธีการเขียนหนังสือดังกล่าวนี้   อย่างไรก็ตาม  เนื้อหาตามภาคผนวกนี้ตามความรู้สึกของผมยังไม่ละเอียดพอ และสำหรับข้าราชการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ยังต้องการคู่มือที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมที่ละเอียดมากกว่านี้

และวันนี้ ผมโชคดีไปเจอเว็บนี้ ชุดฝึกอบรมทางไกล การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ (A Distance Training Package  on Official Correspondence in English) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาก ๆ สำหรับข้าราชการที่ต้องเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

ในฐานะข้าราชการที่ทำงานด้านนี้โดยตรง ผมขอแนะนำชุดฝึกอบรมทางไกลชุดนี้ ต่อข้าราชการทุกท่านที่ทำงานวิเทศสัมพันธ์

ขอเชิญครับ...


  ♦ จดหมายราชการ (หนังสือราชการ)
ตอนที่ 1: คลิก
ตอนที่ 2: คลิก
ตอนที่ 3: คลิก
หนังสือราชการภาษาอังกฤษตามระเบียบงานสารบัญ -  คลิก
พิพัฒน์

แถม:  เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของฝ่ายต่างประเทศ

พิพัฒน์ 
e4thai@live.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โหลดไม่ได้แล้วค่ะ