วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551

[850]ศึกษาคำแปลแถลงการณ์ของ 'ทักษิณ' ต่อสื่อ ตปท.

สวัสดีครับ
หนังสือพิมพ์มติชนได้นำแถลงการณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีให้แก่สื่อมวลชนนานาชาติลงตีพิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คลิกที่ลิงค์นี้ หรือลิงค์นี้ )

เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาอังกฤษ ผมได้นำต้นฉบับภาษาอังกฤษมาเทียบคำแปลภาษาไทย วรรคต่อวรรค ประโยคต่อประโยค ที่ข้างล่างนี้

ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีอยู่ 2 – 3 แห่งที่พิมพ์ผิด หรือแปลเพี้ยนไปบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ แต่มิใช่สาระสำคัญ และผมก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปแก้ไข ขอให้ท่านผู้อ่านพิจารณาด้วยตัวเอง

ในความเห็นของผม การแปลภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คือเราต้องแปลให้ใจความและรสของฉบับแปลตรงกับต้นฉบับ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่ของง่ายนัก และยังมีปัญหาเรื่องการ “ตีความ” ในกรณีที่ต้นฉบับสามารถแปลได้หลายนัย

ขอย้ำอีก 1 ครั้งว่า ผมเอาแถลงการณ์นี้มาลงใน blog นี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาภาษาอังกฤษเท่านั้น
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com
* * * * *


Woodsome ManorSurrey, England
22 of October, 2008
วูดซัม แมเนอร์เซอร์เรย์, อังกฤษ
22 ต.ค. 51

Dear My Friends in International Media,
เรียน เพื่อนสื่อมวลชนต่างประเทศ

I am writing to you today to clarify few facts,
สิ่งที่ผมกำลังเขียนถึงพวกคุณในวันนี้เพื่อให้ความกระจ่างในข้อเท็จจริงบางอย่าง

The news headlines have reported that
ข่าวพาดหัวที่มีการรายงานว่า

I have been convicted of corruption for two years
ผมถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการทุจริตต้องโทษจำคุก 2 ปี

stemming from the purchase of land by my wife,
จากการซื้อที่ดินของภรรยาผม,

Khunying Potjaman Shinawatra.
คุณหญิงพจมาน ชินวัตร

What you have read is true,
สิ่งที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้คือความจริง

I was convicted for two years,
ผมถูกตัดสินโทษจำคุก 2 ปี

but not because of corruption charge.
ไม่ใช่เพราะข้อหาทุจริต

The only reason I was sentenced to Jail is because
เหตุผลเดียวที่ผมถูกสั่งจำคุก เพราะ

at the time my wife bought the land through the open bid,
ในช่วงเวลาที่ภรรยาของผมซื้อที่ดินโดยการเปิดประมูลนั้น

I was the Prime Minister.
ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

I listened to the judgment yesterday and even now
ผมได้ฟังคำตัดสินเมื่อวันก่อนและจนถึงตอนนี้

I am still confused ;
ผมยังคงสับสน

there is no evidence of fraud,
เพราะไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการฉ้อฉล

corruption nor abuse of power
คอร์รัปชั่น หรือกระทั่งการใช้อำนาจในทางมิชอบ

in relation to the bid in question;
ที่เกี่ยวเนื่องกับประมูล

my wife was the one who involved
คำถามคือ ภรรยาของผมเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

and made decision to bid for the land,
และตัดสินใจยื่นประมูลที่ดินดังกล่าว

offered a lot more seller,
เป็นผู้ยื่นเสนอราคาจำนวนมากแก่ผู้ขาย

Financial Institution Development Fund (FIDF),
ซึ่งคือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

than other bidders,
มากกว่าผู้ยื่นประมูลรายอื่นๆ

signed the contract with the seller,
เป็นผู้เซ็นสัญญาซื้อขายกับผู้ขาย

paid for the land
จ่ายเงินค่าที่ดิน

with no involvement from her husband
โดยที่สามีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลย

except when he was required to sign a spousal consent form,
ยกเว้นเมื่อต้องเซ็นชื่อยินยอมในเอกสาร

In terms of any alleged influence
ในแง่ของข้อกล่าวหาเรื่องอิทธิพลอำนาจ

I may have had no direct supervisory power over the FIDF.
ที่ผมอาจมีเหนือกองทุนฟื้นฟูฯ

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องชี้ให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจควบคุมโดยตรงเหนือกองทุนฟื้นฟูฯ [ข้อความภาษาไทยท่อนนี้ ไม่มีต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ดู]

Interestingly,
เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

the Court did not find the sale transaction of my wife unlawful
ที่ศาลไม่ได้พบว่าการซื้อขายที่ดินของภรรยาผมมีอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

or illegal,
หรือเป็นการกระทำนอกกฎหมาย

they did not convict her
เขาไม่ได้ตัดสินว่าเธอมีความผิด

because she is not a politician;
เพราะเธอไม่ใช่นักการเมือง

nevertheless, I was .
แต่ผมเป็น


I trust that you will independently verify the above facts
ผมเชื่อว่าพวกคุณจะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เหลือ

as professional journalists often do.
อย่างอิสระเยี่ยงผู้สื่อข่าวมืออาชีพปฏิบัติกัน

Unfortunately,
แต่น่าเสียดาย

most of you professional colleagues in Thailand
ที่เพื่อนร่วมอาชีพของคุณส่วนใหญ่ในประเทศไทย

refuse to do so.
ปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น


The best. I can comprehend is that
สิ่งที่ผมจะสามารถทำความเข้าใจได้ดีที่สุดก็คือ

I was convicted simply because
ผมถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอย่างง่ายๆ เพียงเพราะ

I was a politician .
ผมเป็นนักการเมืองคนหนึ่งเท่านั้นเอง

In that case I was quite guite guilty cause
ผมผิดเพราะ

I was quite a successful politician,
ผมเป็นนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จ

I got elected twice by the majority of thai people as Prime Minister.
ผมได้รับเลือกตั้งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยเพราะเสียงส่วนใหญ่จากประชาชน

If I were to be guilty of anything,
ถ้าหากผมจะมีความผิดอะไรสักอย่าง

that would be what I have shown to the Thai people,
นั่นก็คงเป็นสิ่งที่ผมได้แสดงออกมาให้ประชาชนชาวไทย

especially those underprivileged rural thais that
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยกลุ่มที่อยู่ในชนบทและไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆ ได้เห็นว่า

they can, and have the right to, demand their government
พวกเขาสามารถเรียกร้องและมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐบาลของพวกเขา

to provide effective policy
จัดทำนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

and programs
และทำโครงการต่างๆ

to improve their lives.
ที่จะยังผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น

I received this judgment with mixed feeling;
ผมยอมรับคำตัดสินนี้ด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกัน

relief for my wife as I pulled her into enough troubles
รู้สึกโล่งใจสำหรับภรรยาที่ผมดึงเธอเข้าไปสู่ความยากลำบากมากทีเดียว

because of my political ambition
เพราะความทะเยอทะยานทางการเมืองของผม

to bring greatness and well-being to my country and my people,
ในการที่จะนำความยิ่งใหญ่และความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ประเทศและประชาชนของผม

amused and bitter
ทั้งรู้สึกนึกขัน ปนขมขื่น

with the illogical of the judgment,
กับคำตัดสินที่ไร้เหตุผล

and worry for those politicians in Thailand that
และรู้สึกกังวลแทนนักการเมืองในประเทศไทยว่า

they could go to jail
พวกเขาสามารถเดินเข้าคุก

simply because their unhappy spouses may sought to manipulate the law.
ไปได้ง่ายๆเพียงเพราะภรรยาที่โชคร้ายของพวกเขาพยายามทำตามกฎหมาย

For those of you who may not be too familiar with Thailand,
สำหรับพวกคุณที่อาจไม่คุ้นเคยกับประเทศไทย

state offices and enterprises in Thailand are doing so many businesses
ภาครัฐและภาคเอกชนในไทยที่กำลังดำเนินธุรกิจหลายๆ ด้าน

from telecommunication, banking, power generator
ตั้งแต่ สื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ไฟฟ้า

or even owning gas stations.
หรือแม้กระทั่งปั๊มน้ำมัน

I do not know should I laugh or cry to see the direction Thailand is moving forward:
ผมไม่ทราบว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีกับทิศทางที่ประเทศไทยกำลังมุ่งไป

a democratically elected leader was put out of job
ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยถูกขับพ้นจากตำแหน่ง

because he cooked on a TV show
เพียงเพราะว่าเขาทำรายการโทรทัศน์

but those who unlawfully trespassed and occupying the government house
แต่กลุ่มคนที่ล่วงละเมิดผิดกฎหมายและยึดครองทำเนียบรัฐบาล

got protection from the Court.
กลับได้รับความคุ้มครองจากศาล

Whatever happen to me
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผม

is a political driven actions
ล้วนแต่เป็นการกระทำที่เกิดจากแรงขับเคลื่อนทางการเมือง

collaborated by various group of privileged elites
ซึ่งเป็นการสมคบกันของ บรรดาชนชั้นสูงที่มีอภิสิทธิ์ทั้งหลาย

who believe in anything but democracy.
ผู้เชื่อในทุกสิ่งอย่าง ยกเว้นประชาธิปไตย

I am a threat to them
ผมเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขา

because I represent the principle of liberal democracy
เพียงเพราะผมเป็นตัวแทนของหลักการแห่งระบอบเสรีประชาธิปไตย

which promote hope and pride
ซึ่งส่งเสริมความหวังและความภาคภูมิใจ

of the poor of my country.
ของคนยากคนจนในประเทศของผม

Thailand is and will remain a great and beautiful country.
ประเทศไทยเป็นและจะยังคงเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม

Few people cannot face the face,
คนจำนวนไม่มากที่ไม่สามารถเผชิญกับความจริงได้

obstructing the will of majority of the people.
กำลังขัดขวางเจตจำนงของคนส่วนใหญ่

I believe that at the end
ผมเชื่อว่าในท้ายที่สุด

Thai people will win over this struggle.
พี่น้องชาวไทยจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้

And the end of their nightmare is not far.
และการสิ้นสุดของฝันร้ายอยู่ไม่ไกล

I thank you for the opportunity
ผมขอขอบคุณที่ให้โอกาสผม

to share the facts with you.
ได้ร่วมแบ่งปันข้อเท็จจริงกับคุณ

Truly Yours,
ด้วยความนับถือ

Dr. Thaksin Shinawatra
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

.......................................

4 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มันยังไม่สำเหนียกความชั่วของมันเลย..

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณที่ช่วย ลง ช่วยแปล ครับ

Nuch & Tor กล่าวว่า...

ไม่เอาการเมือง
ไม่เอาการเมือง
ไม่เอาการเมือง

..มุ่งแต่ภาษา..

ขอบคุณบุญรักษา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณที่ช่วยแปลค่ะ และช่วยให้ข้อมูลในการเปรียบเทียบกับสื่ออี่น